หลักสูตรฝึกอบรม จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพในตนเอง - หลักสูตร 1 วัน
(The Power of Self-Improvement)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพในตนเอง (The Power of Self-Improvement)

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

(ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ในทุกองค์กรผู้บริหารมักมีความคาดหวังที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีแนวคิดมุ่งไปข้างหน้า และมีทักษะที่เป็นมืออาชีพ เพื่อนำศักยภาพเหล่านี้มาพัฒนาตนเองและองค์กรให้สามารถก้าวผ่าน ความท้าทายและเติบโตได้อย่างมั่นคง
จากหลักการแนวคิดจิตวิทยาการรู้คิดและพฤติกรรม (Cognitive - Behavior) ธรรมชาติ และการดำรงอยู่ของมนุษย์ ( Acceptance and Commitment & Humanistic) การที่บุคคลคนหนึ่งจะพัฒนาแนวคิดหรือมีความมุ่งมั่นที่จะฝึกฝนทักษะของตนเองให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นอาจไม่ได้มาจากความคาดหวังหรือความปรารถนาขององค์กรแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
แต่หากขึ้นอยู่กับความสามารถในการนำตนเองไปสู่การตระหนักรู้ (Self- Awareness) การเท่าทันความคิด ความเชื่อ การยอมรับและความรับผิดชอบที่จะส่งผลต่อการกระทำ ในการการเรียนรู้ การทำงานแบบก้าวหน้า การพัฒนาตนเอง (Self-Development) การกำกับตนเอง (Self-Regulation) การสร้างแรงบันดาลใจ (Self-Inspiration) การจูงใจตนเอง (Self-Motivation) ให้ไปสู่ความสำเร็จ และการดำเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญจำเป็นและความหมายในการพัฒนาตนเอง
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการตระหนักรู้ในตนเอง มองเห็นตนเอง เข้าใจถึงผลของการพัฒนาตนเอง ด้วยการคิดแบบก้าวหน้า
3. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและปฏิบัติจริงกับการพัฒนาศักยภาพตนเองได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
4. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการกระทำตามความคิดของตนเอง และนำไปสู่การปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสม
5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพที่แท้จริงได้และสอดคล้องกับความคาดหวังขององค์กร

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline) 
หลักการสร้างศักยภาพในตนเอง
     อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับศักยภาพมนุษย์
     อบรม สัมมนา เรียนรู้และเข้าใจศักยภาพตนเอง
     อบรม สัมมนา องค์ประกอบสำคัญและแหล่งที่มาของศักยภาพ
     อบรม สัมมนา เรียนรู้และเข้าใจระบบการทำงานของสมอง
     อบรม สัมมนา เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
     อบรม สัมมนา Workshop : การค้นหาศักยภาพในตนเอง ( Potential – U)
หลักการพัฒนาศักยภาพในตนเอง
     อบรม สัมมนา หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับการใช้ศักยภาพ
     อบรม สัมมนา หลักการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
     อบรม สัมมนา หลักการสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของตน
     อบรม สัมมนา เรียนรู้และเข้าใจ Growth Mindset
     อบรม สัมมนา หลักจิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพตนเอง
     อบรม สัมมนา หลักการบูรณาการศักยภาพเชิงบวก (Appreciative Inquiry)
     อบรม สัมมนา Workshop2: ทดลองบูรณาการศักยภาพเชิงบวก
ทักษะสำคัญสำหรับการพัฒนาศักยภาพในตนเอง
     อบรม สัมมนา เทคนิคการสร้าง Self-Awareness
     อบรม สัมมนา เทคนิคการสร้าง Self-Regulation
     อบรม สัมมนา เทคนิคการสร้าง Self-Inspiration
     อบรม สัมมนา เทคนิคการสร้าง Self-Motivation
     อบรม สัมมนา เทคนิคการเสริมแรงเชิงบวกตนเอง (Self-Reinforcing feedback)
     อบรม สัมมนา Workshop 3: การพัฒนาทักษะการเสริมแรงเชิงบวกตนเอง (Self-Reinforcing feedback)
การพัฒนาศักยภาพในตนเองด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
     อบรม สัมมนา ความหมายของการโค้ช (Coaching)
     อบรม สัมมนา ทักษะสำคัญในการโค้ช
     อบรม สัมมนา การโค้ช (Coaching)
     อบรม สัมมนา การโค้ชตนเอง (Self - Coaching) ด้วย จิตวิทยาเชิงบวก
     อบรม สัมมนา Role Playing 4 : การโค้ชตนเอง(Self - Coaching) ด้วย จิตวิทยาเชิงบวก
     อบรม สัมมนา สรุปผลการเรียนรู้และสร้างแนวทางปฏิบัติของตนเอง

กรอบความคิดหลักสูตร


รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
วิทยากรใช้กระบวนการ T&GC (Training and Group coaching) เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรม และ ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเองโดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อการพัฒนาตนเอง และงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรมมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานและการพัฒนาตนเองซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่นอีกทั้งการทำ Workshop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่องหลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม