หลักสูตรฝึกอบรม จิตวิทยาการให้บริการที่ดีเลิศ - หลักสูตร 1 วัน
(Service Mind)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม จิตวิทยาการให้บริการที่ดีเลิศ (Service Mind)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
การให้บริการผู้อื่นเป็นคุณลักษณะที่ดี และต้องเกิดขึ้นที่จิตใจของผู้ให้บริการนั้นๆ จึงจะเป็นธรรมชาติ การพัฒนาให้บุคลากรมีหัวใจในการให้บริการต้องเริ่มต้นที่ “ความเป็นผู้มีคุณค่าหัวใจบริการ (Service Mind Value)” เพราะคุณค่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ภายในตัวของบุคคลนั้นๆ
การส่งมอบบริการที่มีคุณค่า ต้องเริ่มต้นที่การกำหนดเป้าหมายและสร้างมาตรฐานการให้บริการ พร้อมแผนงานที่ชัดเจน ก็จะทำให้การบริการมีคุณภาพอย่างยิ่งขึ้น
การทำหน้าที่ “ผู้ให้บริการลูกค้า” นับว่าเป็นงานที่ยากลำบาก เพราะลูกค้ามีความต้องการที่แตกต่างกัน การให้บริการจึงต้องมีมาตรฐานที่ชัดเจน เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ดังนั้น เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการจึงควรเห็นความสำคัญของงานบริการที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ มิเช่นนั้นแล้วก็จะไม่สามารถให้บริการที่มีคุณภาพต่อลูกค้าได้
การทำหน้าที่ในการให้บริการลูกค้าย่อมเกิดความเครียด ความรู้สึกเชิงลบและความกังวลต่างๆ มากมาย แต่ถ้าผู้ให้บริการสามารถพัฒนาแนวความคิดและเทคนิคของตัวเองในการจัดการอารมณ์เชิงลบต่างๆ ได้ด้วยการสร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกให้กับตัวเองได้แล้ว ก็จะสามารถบริการจัดการงานที่ได้รับมอบหมายให้มีคุณภาพสูงขึ้นได้


วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ให้บริการที่มีคุณภาพให้กับผู้เรียนให้สามารถนำไปฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติในที่สุด
เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกที่ดีต่องานบริการและอยากพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้ให้บริการที่มีคุณภาพ
เพื่อให้เข้าใจการพัฒนาตัวเองด้วยทักษะของการให้บริการตามหลักจิตวิทยาการบริการและการเข้าใจจิตใต้สำนึกของลูกค้า ทำให้สามารถส่งมอบบริการที่มีคุณภาพได้
เพื่อให้ผู้เรียน สามารถสร้างแนวความคิดในการสร้างมาตรฐานให้บริการของตัวเองได้ตาม Style ของตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการสร้างจิตวิทยาบริการ เข้าถึงใจลูกค้า
      อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดเรื่องการให้บริการที่ดี
      อบรม สัมมนา ความหมายของจิตวิทยาบริการ
      อบรม สัมมนา หลักการสร้างกรอบความคิดการให้บริการที่ดี
      อบรม สัมมนา จับกลุ่ม Dialogue : สนทนาสืบค้นความเข้าใจจิตวิทยาบริการ
สำรวจตัวเองเพื่อสร้าง “จิตใจผู้ให้บริการที่ดี”
      อบรม สัมมนา หลุมพรางทางความคิดเชิงลบในการให้บริการ
      อบรม สัมมนา เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
      อบรม สัมมนา Case Study/Dialogue : สำรวจรูปแบบจิตใจผู้ให้บริการที่ดีในตน
การเรียนรู้ลูกค้าเพื่อการให้บริการที่ดี
      อบรม สัมมนา ลูกค้าคาดหวังอะไรจากงานบริการของเรา? (รู้เขา)
      อบรม สัมมนา บุคลิกลักษณะเด่นในการให้บริการของเรา? (รู้เรา)
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติมนุษย์
      อบรม สัมมนา กิจกรรมสร้างประสบการณ์/Dialogue : กิจกรรมสัมผัสประสบการณ์ เรียนรู้ตน-ผู้อื่น
การสร้างมาตรฐานการให้บริการในงานของเรา
      อบรม สัมมนา เทคนิคการจูงใจลูกค้าให้คล้อยตามแนวความคิด
      อบรม สัมมนา เทคนิคการเอาชนะข้อโต้แย้งของลูกค้า
      อบรม สัมมนา การสร้างมาตรฐานการให้บริการที่ดี
      อบรม สัมมนา Role play/บันทึก : สวมบทบาทผู้มีมาตรฐานการให้บริการ
การบ้าน : เพื่อนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักรู้มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเป็นทีม
2. ผู้เข้ารับการอบรมมีกรอบความคิด (mindset) การเข้าใจตัวเองและสามารถทำงานสอดคล้องกับทีมได้ดีขึ้นทันที
3. ผู้เข้ารับการอบรมมีกระบวนการอยู่ร่วมกันและสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมทีมดีขึ้นทันที
4. ผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะการฟังที่ดีในการอยู่ร่วมกันเป็นทีมให้เกิดทีมเวิร์ค
5. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์ใช้การทำงานเป็นทีมร่วมกัน

กระบวนการสร้างการเรียนรู้ของหลักสูตร
1. การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ เลือกเรียนสิ่งที่จะนำไปใช้ทันที
2. การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จากประสบการณ์จริงที่เพื่อนมี
3. กระบวนการสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
      อบรม สัมมนา Facilitative Training and Coaching
      อบรม สัมมนา Training and Group Coaching
      อบรม สัมมนา Dialogue and Reflection
4. ผู้เรียนสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติจริงให้เกิดผลลัพธ์
5. กิจกรรมสร้างการตระหนักรู้ในตนเองและทีม


แก่นของ Facilitative Coaching
การเปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักรู้ด้วยตนเอง
กระบวนการพัฒนาบุคลากรในเรื่องใดๆนั้น Facilitative Coaching จะเน้นวิชาเป็นศูนย์กลางที่พร้อมให้ผู้เข้าร่วมอบรมสืบค้นความจริงของตนเองในประเด็นนั้นๆ รวมถึงประสบการณ์ต่างๆที่ผู้เข้าร่วมแต่ละคนมีเกี่ยวกับประเด็นนั้นๆถือเป็นอีกความจริงหนึ่งที่เพื่อนๆจะได้ร่วมกันสืบค้น
การตระหนักรู้ในตนเองและเคารพในประสบการณ์ของเพื่อนที่ร่วมเข้าอบรมจะช่วยให้เห็นคุณค่าในตัวเพื่อน เห็นศักยภาพในตัวเพื่อนและเกิดการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ (Empathy) ตลอดเวลาทำกิจกรรม
การเปลี่ยนแปลงเกิดจากการเห็นตัวเองเข้าใจตนเอง และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม