หลักสูตรฝึกอบรม จิตวิทยาการให้บริการและการจูงใจในฐานะหัวหน้างาน - หลักสูตร 1 วัน
(Leadership for Customer Service)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) / หลักสูตรฝึกอบรม จิตวิทยาการให้บริการและการจูงใจในฐานะหัวหน้างาน (Leadership for Customer Service)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสร้างทีมงานที่มุ่งเน้นการให้บริการลูกค้า เพื่อสร้างความพึ่งพอใจสูงสุด ต้องให้ความสำคัญทั้งลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก โดยที่หัวหน้าต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องของ “การเอาใจใส่” ทั้งกับลูกค้าและทีมงานด้วยกันเอง
หัวหน้างานที่มุ่งเน้นการพัฒนาทีมงานควรพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง ให้เกิดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากทีมงาน ตลอดจนลูกค้าภายนอก และสามารถจูงใจให้ผู้อื่นคล้อยตามแนวความคิดของตัวเองได้ 
การสร้างทีมงานให้มีหัวใจในการบริการในสายตาลูกค้าภายนอก ต้องจูงใจและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาในฐานะโค้ช คือ ดึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวทีมงานออกมาใช้ให้มากที่สุด และทำให้ทีมงานของตัวเองเกิดเป็นทีมเวิร์คขึ้น ตามมาตรฐานที่องค์กรกำหนดไว้

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาหัวหน้างานให้เข้าใจ ความหมายของคำว่า “Customer Service” อย่างแท้จริงของนโยบายองค์กร
เพื่อให้หัวหน้าเปลี่ยนแปลงความคิดเป็นเชิงบวก ในเรื่องของการให้บริการลูกค้าทั้งภายในและภายนอก
เพื่อพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำให้กับหัวหน้างาน
เพื่อให้เทคนิคการจูงใจให้หัวหน้างานนำไปใช้ในการพัฒนาทีมงาน
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สำรวจแนวความคิด เรื่อง การเอาใจใส่ลูกค้า
       เป้าหมายของ “Customer Service”
       หลุมพรางทางความคิดเรื่องการให้บริการ
       เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางด้วยตัวเอง
       สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
สร้างภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง
       คุณอยากเป็นผู้นำหรือไม่?
       คุณสมบัติแห่งการเป็นผู้นำ
       การเป็นผู้นำ 360 องศา
       ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ
เปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนแปลง
       ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง
       สร้างทัศนคติเชิงบวกกับบุคลรอบทิศทาง
       อุปสรรคของการเปลี่ยนแปลง
       กล้าฝันกล้าทำ
การสร้างทีมงานให้มีหัวใจในงานบริการ
       เทคนิคการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
       เรียนรู้ความต้องการของมนุษย์
       ผู้นำให้ฐานะโค้ช
       สร้างทีมเวิร์คทีมในฝัน
การบ้าน “การพัฒนาทีมงาน” สำหรับการฝึกฝน

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
       การบรรยาย   : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop  : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม 
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ 
การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง