หลักสูตรฝึกอบรม จิตวิทยาการให้บริการและการจูงใจในฐานะหัวหน้างาน - หลักสูตร 1 วัน

(Leadership for Customer Service)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2562 / Leadership / จิตวิทยาการให้บริการและการจูงใจในฐานะหัวหน้างาน

หลักการและเหตุผล
การสร้างทีมงานที่มุ่งเน้นการให้บริการลูกค้า เพื่อสร้างความพึ่งพอใจสูงสุด ต้องให้ความสำคัญทั้งลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก โดยที่หัวหน้าต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องของ “ การเอาใจใส่ ” ทั้งกับลูกค้าและทีมงานด้วยกันเอง
หัวหน้างานที่มุ่งเน้นการพัฒนาทีมงานควรพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง ให้เกิดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากทีมงาน ตลอดจนลูกค้าภายนอก และสามารถจูงใจให้ผู้อื่นคล้อยตามแนวความคิดของตัวเองได้ 
การสร้างทีมงานให้มีหัวใจในการบริการในสายตาลูกค้าภายนอก ต้องจูงใจและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาในฐานะโค้ช คือ ดึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวทีมงานออกมาใช้ให้มากที่สุด และทำให้ทีมงานของตัวเองเกิดเป็นทีมเวิร์คขึ้น ตามมาตรฐานที่องค์กรกำหนดไว้

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาหัวหน้างานให้เข้าใจ ความหมายของคำว่า “Customer Service” อย่างแท้จริงของนโยบายองค์กร
เพื่อให้หัวหน้าเปลี่ยนแปลงความคิดเป็นเชิงบวก ในเรื่องของการให้บริการลูกค้าทั้งภายในและภายนอก
เพื่อพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำให้กับหัวหน้างาน
เพื่อให้เทคนิคการจูงใจให้หัวหน้างานนำไปใช้ในการพัฒนาทีมงาน
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
  สำรวจแนวความคิด เรื่อง การเอาใจใส่ลูกค้า
       เป้าหมายของ “Customer Service”
       หลุมพรางทางความคิดเรื่องการให้บริการ 
       เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางด้วยตัวเอง 
       สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า 
สร้างภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง
       คุณอยากเป็นผู้นำหรือไม่ ? 
       คุณสมบัติแห่งการเป็นผู้นำ 
       การเป็นผู้นำ 360 องศา 
       ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ
เปลี่ยนความคิด...ชีวิตเปลี่ยนแปลง
       ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง 
       สร้างทัศนคติเชิงบวกกับบุคลรอบทิศทาง
       อุปสรรคของการเปลี่ยนแปลง 
       กล้าฝัน.....กล้าทำ
การสร้างทีมงานให้มีหัวใจในงานบริการ
       เทคนิคการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา 
       เรียนรู้ความต้องการของมนุษย์ 
       ผู้นำให้ฐานะโค้ช 
       สร้างทีมเวิร์ค...ทีมในฝัน
การบ้าน “การพัฒนาทีมงาน” สำหรับการฝึกฝน

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
  การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ Adult Learning  ) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
       การบรรยาย   : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop  : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม 
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ 
การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

    แชร์            แชร์  

หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : หัวหน้างานจิตวิทยาการบริการภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น