หลักสูตรฝึกอบรม จิตวิทยาแห่งการสร้างภาวะผู้นำสู่ความเป็นเลิศ - หลักสูตร 2 วัน

(Leadership within You)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / จิตวิทยาแห่งการสร้างภาวะผู้นำสู่ความเป็นเลิศ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ภาวะผู้นำสร้างได้ ถ้าเข้าใจ ใส่ใจ และมุ่งมั่น ปฏิบัติอย่างจริงจัง   โดยอย่างยิ่งคือ  การรู้จักบริหารตนเอง ในบทบาท ฐานะผู้นำองค์กร หน่วยงาน กลุ่มคน  รวมถึงบุคคลที่ฝึกฝนเพื่อเรียนรู้การแสวงหาซึ่งความสำเร็จ  เพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้  คนแต่ละคนสามารถพัฒนาศักยภาพตนเองให้พร้อมด้วยความรู้ความสามารถและความเฉลียวฉลาดในการบริหารอารมณ์ ปรับตนให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการสื่อสาร การใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานในองค์กรเดียวกันย่อมอาจจะมีปัญหาต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความไม่เข้าใจกัน จากการที่ไม่ทราบเกี่ยวกับจิตวิทยาเบื้องต้นในการรู้เขารู้เรา การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นในที่ทำงานจำเป็นที่ทุกคนจะต้องมีความเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและพฤติกรรมของผู้อื่น รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและความวุ่นวายของสังคม มีความคิดในเชิงสร้างสรรค์ ความเป็นผู้นำ ตลอดจน ความเชื่อมั่นในตนเองและยังสามารถกระตุ้น ให้คนรอบข้างได้แสดงพฤติกรรม ด้านภาวะผู้นำ  ออกมาเพื่อสร้างความสุข ความสำเร็จ ให้กับทีมงาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำแนวคิด “จิตวิทยานักบริหารและภาวะผู้นำ” ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันทั้งความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
2. สามารถสร้างเทคนิคในการสร้างแรงจูงใจตนเองและผู้ร่วมงาน
3. เพื่อสร้างนักบริหารให้สามารถสร้างวิสัยทัศน์ (Vision) ได้ด้วยตนเอง
4. สามารถใช้หลักจิตวิเคราะห์เป็น ทำให้เข้าใจพฤติกรรมและความคิดทั้งของตนเองและผู้อื่น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
เปิดวิสัยทัศน์การบริหารตนเองให้รู้จักตนเองและเพื่อนร่วมงาน 
พลังยิ่งใหญ่แห่ง สภาวะจิต  Mind Power
กระบวนการทำงานของจิตใต้สำนึกและจิตไร้สำนึก 
รู้เรารู้เขาจิตใต้สำนึกและจิตไร้สำนึกที่มีผลต่อการแสดพฤติกรรมของผู้นำ 
บทบาทของผู้นำกับการบริหารคนงาน เงิน
เรียนรู้ คนกับระบบใครสำคัญ 
บทบาทและอำนาจ ได้มาใช้เป็น เห็นคุณค่า นำสู่ความสำเร็จ ร่ำรวย
วิถีแห่งพฤติกรรมและธรรมชาติของเพื่อนร่วมงานในองค์กรสะท้อนความจริง
บทบาทของผู้นำที่ทรงคุณค่า ว่าด้วยความต่าง Lifestyle  สร้างได้ 
กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจ การบริหารงานและบริหารคน 
การบริหารลูกน้องที่สร้างความหนักใจ 
กลยุทธ์ในการค้นหาศักยภาพพลังมหัศจรรย์แห่งตน   
ผู้นำกับการพัฒนาศักยภาพตนเอง เพื่อความสำเร็จ ร่ำรวย มั่งคั่ง 
การพัฒนาวุฒิภาวะและบุคลิกภาพใน 
การพัฒนาศักยภาพแห่งความเชื่อ กล้า ลงมือทำ 
การจัดการและควบคุมอารมณ์ เพื่อสร้างความสุข ความสำเร็จ
การบริหารความเครียดวิตก กังวล
การตระหนักรู้ในตนเอง 
การพัฒนาวุฒิภาวะและจริยธรรมและคุณธรรมบนเส้นทางสู่ความ เป็นเลิศของนักบริหาร

แนวทางการฝึกอบรม
บรรยาย อภิปราย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระดมสมอง Workshop กรณีศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้จัดการ
 หัวหน้าส่วนงาน
 หัวหน้าแผนก 
พนักงานระดับบังคับบัญชา
บุคคลทั่วไปที่สนใจ

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : จิตใต้สำนึกLeadershipภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น