หลักสูตรฝึกอบรม จิตวิทยา สำหรับหัวหน้างานชั้นเยี่ยม - หลักสูตร 1 วัน
(How Great Leaders Use Psychology to Understand Their Team)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม จิตวิทยา สำหรับหัวหน้างานชั้นเยี่ยม (How Great Leaders Use Psychology to Understand Their Team)

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

(ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ช่วยตอบโจทย์ปัญหา การขาดประสิทธิภาพของหัวหน้างาน ซึ่งในปัจจุบันหัวหน้างานจะเป็นตำแหน่งที่มีบทบาทสำคัญมากในการบริหารกิจการขององค์กร 
ซึ่งการจะเป็นหัวหน้างานไม่ใช่เรื่องยาก แต่การเป็น “หัวหน้างานที่ดีและประสบความสำเร็จ”นั้น ก็ไม่ง่ายเช่นกัน เพราะนอกจากต้องบริหารงานของตนเอง บริหารจัดการงานของลูกน้องแล้ว ยังต้องบริหารจิตใจของตนและคนในทีมด้วย
หลายบริษัทจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาคนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเลื่อนตำแหน่งให้เป็นหัวหน้างาน เพราะหากไม่มี จะกลายเป็นต้นเหตุของปัญหาต่าง ๆ ในการบริหารงานและบริหารคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จนบางครั้งอาจกล่าวได้ว่า “องค์กรได้สูญเสียพนักงานดี ๆ ไปคนหนึ่ง และกลับได้หัวหน้างานแย่ ๆ มาแทน” งานก็ไม่เดิน คนก็มีปัญหา ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายและการเจริญเติบโตขององค์กรอย่างหลีกเลี่ยงมิได้

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำในตนเองของผู้เข้าอบรม (Self Leadership) 
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีการปรับแนวคิด และพฤติกรรมในการใช้จิตวิทยาบริหารงาน
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และผู้อื่น
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงความสำคัญของ การทำงานเป็นทีม และความสำเร็จของทีม 
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้แนวคิดและวิธีในการสื่อสาร (Communicational), การจูงใจ (Motivation), การสอนงาน ( Coaching), การติดตามและการประเมินผลงาน (Monitoring and Evaluation)
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น เรียนรู้ความแตกต่าง 
บทบาท รูปแบบ และความรับผิดชอบระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา 
หลักการวิเคราะห์ ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา (SWOT) 
หลักการในการทำงานเป็นทีม และ การพัฒนาทีมไปสู่ความสำเร็จ 
ทักษะผู้บังคับบัญชาในการใช้เทคนิคการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา 
หลักจิตวิทยาการสื่อสาร & การสอนงาน (Communicational & Coaching) 
หลักการติดตามและการประเมินผลงาน (Monitoring and Evaluation) 
หลักการสร้างความสัมพันธ์ &การสร้างความสุขในที่ทำงาน

แนวทางการฝึกอบรม
หลักสูตรนี้จะนำเสนอทักษะต้นแบบ (Model) ของการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ ตามแนวคิดจิตวิทยาให้กับผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของตนเอง(Leadership) ด้วยแนวคิดทางจิตวิทยาของการพัฒนาพฤติกรรมพนักงานจากภายในตัวของพนักงานเอง(Inside Development) เพื่อให้เกิดความพร้อมสำหรับบทบาทการเป็นหัวหน้างานที่ดี ทั้งเรื่องการบริหารงาน และบริหารคน ด้วย จิตวิทยาการสื่อสาร ( Communication) การจูงใจ (Motivation) การสอนงาน( Coaching) การติดตามและการประเมินผลงาน (Monitoring and Evaluation) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการก้าวสู่ความพร้อมของหัวหน้า ที่จะนำพาทีมไปสู่เป้าหมายของหน่วยงานและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรต่อไป

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม