หลักสูตรฝึกอบรม จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร - หลักสูตร 1 วัน
(Saving energy in Factory)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร (Saving energy in Factory)

ดร.ไมตรี บุญขันธ์

(วิทยากรที่ปรึกษาอุตสาหกรรม)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   องค์กรใดก็ตามที่พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน องค์กรนั้นจะเกิดการอนุรักษ์และใช้พลังงานได้เกิดประโยชน์สูงสุดและต่อเนื่องยั่งยืน ดังนั้นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “จิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” จะเป็นการฝึกอบรมที่ให้พนักงานตระหนักถึงคุณค่าของพลังงานและผลกระทบจากการใช้พลังงาน ขั้นตอนวิธีการในการสร้างจิตสำนึกอย่างเป็นระบบและง่ายในการนำไปใช้ กรณีตัวอย่างกิจกรรมต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จ รวมทั้งการระดมสมองในการจัดทำแผนรณรงค์ระชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เกิดขึ้นแก่องค์ได้
   หลักสูตรนี้จึงเป็นคำตอบที่ดีของการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนเกิดความตระหนักถึงผลกระทบด้านต่างๆ ทั้งต่อองค์กร ประเทศชาติ และต่อสภาวะแวดล้อมของโลกเราได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม
 เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน อย่างเป็นระบบ
 เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกัน การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านพลังงานอย่างเป็นมีรูปแบบ
 เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและองค์กรอย่างต่อเนื่อง
 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจต่อผลกระทบของการใช้พลังงานในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง
เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี
 เพื่อสร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ์พลังงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม


เนื้อหาของหลักสูตรฝึกอบรม
1. จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน
       แหล่งที่มาของพลังงาน
       แนวโน้มการใช้พลังงาน
       ผลกระทบจากการใช้พลังงาน
       แนวทางการประหยัดพลังงานเพื่อลดสภาวะโลกร้อน
       จิตสำนึกและกิจกรรมการสร้างจิตสำนึก o นโยบายพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน
2. การอนุรักษ์พลังงานในระบบต่างๆ
       ระบบแสงสว่าง
       ระบบการปรับอากาศ
       ระบบการอัดอากาศ
       ระบบมอเตอร์
       ระบบอื่นๆ
3. ตัวอย่างความสำเร็จในการอนุรักษ์พลังงาน
4. แนวโน้มสถานการณ์ของการอนุรักษ์พลังงานในอนาคต

กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน
 พนักงาน
 ผู้ที่สนใจทั่วไป

รูปแบบการสัมมนา
1. การบรรยาย 40 %
2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 40%
3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 20 %

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการอนุรักษ์พลังงานอย่างถูกต้อง
2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น
4. ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกเรื่องการใช้พลังงานและใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ผู้เข้าอบรมมีสำนึกการรักองค์กรมากขึ้น

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม