หลักสูตรฝึกอบรม จิตสำนึกการเพิ่มผลิตภาพ - หลักสูตร 1 วัน
(Productivity Mindset)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม จิตสำนึกการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Mindset)

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   การเพิ่มผลิตภาพ หรือ Productivityนั้นผู้บริหารและพนักงานต้องมองไปในทิศทางเดียวกันว่า เราเป็นใครเราอยู่ที่ไหน กำลังทำอะไรอยู่ และทำไปเพื่ออะไรในเรื่องของ "ผลิตภาพ" นั้น "Mindset" หรือ “จิตสำนึก” ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานทุกประเภท ทั้งงานที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตการปลูกฝัง สร้างความรู้ ที่ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะแนวคิด (Concept) วิธีการ (How to) ที่ถูกต้องและสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางปฎิบัติได้อย่างง่ายดายเพื่อช่วยให้องค์กรพัฒนาพนักงาน ให้มีความรู้ แนวคิดในการเพิ่มผลิตภาพ QCDSMEE วงจร PDCA การทำงานแบบ Kaizen หลัก ECRS, 3MU, 3 Gen, 5W 1H พร้อมตัวอย่างการทำ Workshop เพื่อนำไปสู่ความเข้าในที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
   หลักสูตรนี้จึงเป็นคำตอบที่ดีของการสร้าง“จิตสำนึกการเพิ่มผลิตภาพ Productivity Mindset”อย่างเป็นระบบและเห็นผลได้อย่างแน่นอน เป็นการรวบรวมเครื่องมือที่ใช้ในการปรับปรุงการทำงานกับพนักงานทุกระดับ และฝึกการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ในการเพิ่มผลิตภาพได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม
 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวคิดการเพิ่มผลิตภาพและวิธีการนำไปใช้อย่างง่าย
เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมในการทำงานโดยใช้แนวทางการเพิ่มผลิตภาพด้วยตนเอง
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้เกี่ยวกับจิตสำนึกที่ดีในการทำงานมีความตระหนัก ในการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

เนื้อหาของหลักสูตรฝึกอบรม
1. Productivity Mindset- Productivity Concept 
2. วงจร PDCA 
3. Kaizen และเทคนิค ECRS ในการปรับปรุงงาน 
4. การใช้ 3 MU, 3 GEN 
5. 5W 1H กับการทำงาน -Productivity Behavior 
6. Workshop


กลุ่มเป้าหมาย

หัวหน้างาน
 พนักงาน
 ผู้ที่สนใจทั่วไป

รูปแบบการสัมมนา
1. การบรรยาย 45%
2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 45%
3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10 %

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการวิเคราะห์ปัญหาอย่างถูกต้อง
2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการของจิตสำนึก การเพิ่มผลิตภาพไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น
4. ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ผู้เข้าอบรมมีสำนึกการรักองค์กรมากขึ้น

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม