หลักสูตรฝึกอบรม จิตสำนึกการเพิ่มผลิตภาพ - หลักสูตร 1 วัน
(Productivity Mindset)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม จิตสำนึกการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Mindset)

ดร.ไมตรี บุญขันธ์

(วิทยากรที่ปรึกษาอุตสาหกรรม)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   การเพิ่มผลิตภาพ หรือ Productivityนั้นผู้บริหารและพนักงานต้องมองไปในทิศทางเดียวกันว่า เราเป็นใครเราอยู่ที่ไหน กำลังทำอะไรอยู่ และทำไปเพื่ออะไรในเรื่องของ "ผลิตภาพ" นั้น "Mindset" หรือ “จิตสำนึก” ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานทุกประเภท ทั้งงานที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตการปลูกฝัง สร้างความรู้ ที่ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะแนวคิด (Concept) วิธีการ (How to) ที่ถูกต้องและสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางปฎิบัติได้อย่างง่ายดายเพื่อช่วยให้องค์กรพัฒนาพนักงาน ให้มีความรู้ แนวคิดในการเพิ่มผลิตภาพ QCDSMEE วงจร PDCA การทำงานแบบ Kaizen หลัก ECRS, 3MU, 3 Gen, 5W 1H พร้อมตัวอย่างการทำ Workshop เพื่อนำไปสู่ความเข้าในที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
   หลักสูตรนี้จึงเป็นคำตอบที่ดีของการสร้าง“จิตสำนึกการเพิ่มผลิตภาพ Productivity Mindset”อย่างเป็นระบบและเห็นผลได้อย่างแน่นอน เป็นการรวบรวมเครื่องมือที่ใช้ในการปรับปรุงการทำงานกับพนักงานทุกระดับ และฝึกการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ในการเพิ่มผลิตภาพได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม
 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวคิดการเพิ่มผลิตภาพและวิธีการนำไปใช้อย่างง่าย
เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมในการทำงานโดยใช้แนวทางการเพิ่มผลิตภาพด้วยตนเอง
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้เกี่ยวกับจิตสำนึกที่ดีในการทำงานมีความตระหนัก ในการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

เนื้อหาของหลักสูตรฝึกอบรม
1. Productivity Mindset- Productivity Concept 
2. วงจร PDCA 
3. Kaizen และเทคนิค ECRS ในการปรับปรุงงาน 
4. การใช้ 3 MU, 3 GEN 
5. 5W 1H กับการทำงาน -Productivity Behavior 
6. Workshop


กลุ่มเป้าหมาย

หัวหน้างาน
 พนักงาน
 ผู้ที่สนใจทั่วไป

รูปแบบการสัมมนา
1. การบรรยาย 45%
2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 45%
3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10 %

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการวิเคราะห์ปัญหาอย่างถูกต้อง
2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการของจิตสำนึก การเพิ่มผลิตภาพไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น
4. ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ผู้เข้าอบรมมีสำนึกการรักองค์กรมากขึ้น

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม