หลักสูตรฝึกอบรม จิตสำนึกการเพิ่มผลิตภาพ - หลักสูตร 1 วัน
(Productivity Mindset)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม จิตสำนึกการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Mindset)

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
        การประกอบกิจการนอกจากเน้นผลกำไรแล้ว การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) เป็นเรื่องจำเป็นที่ทุกองค์กร จะต้องพัฒนางานนั้นให้มีทิศทางอย่างไรเพื่อให้ตอบสนองกับสภาวะการแข่งขันในยุค 4.0 ผู้บริหารและพนักงานส่วนต่างๆต้องมีจิตสำนึกในการปรับปรุงกระบวนการทำงานต่างๆ รวมทั้งการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลผลิตภาพ (Productivity) เพราะหัวใจสำคัญในการผลิตหรือบริการนั้นต้องเริ่มต้นจากการมี Mindset ที่ดี เพื่อสร้างทักษะการทำงานโดยช่วยให้พนักงานได้มีความรู้ แนวคิดการมีจิตสำนึกในการเพิ่มผลิตภาพ QCESMEE โดยการนำเครื่องมือต่างๆมายกระดับปรุงปรุงการทำงานอย่างเป็นระบบ เช่น Kaizen, ECRS, 3MU เป็นต้น
        โดยหลักสูตรนี้จะเน้นการทำ Workshop เพื่อสร้างผลลัพธ์ให้กับผู้เรียนในการเพิ่มจิตสำนึกการเพิ่มผลิตภาพ โดยจะมีการสร้าง Mindset ผ่านการโค้ช โดยกระบวนการ GROW Model

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในเรื่องของแนวคิดของการเพิ่มผลผลิต การสูญเปล่าที่เกิดขึ้น
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการเลือกใช้เครื่องมือ เพื่อไปปรับปรุงกระบวนการทำงานเพิ่มผลผลิตและพัฒนาองค์กร พัฒนาขีดความสามารถของพนักงานได้เป็นอย่างดี
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Concept ในการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Mindset)
เรียนรู้กระบวนการการโค้ช ด้วย GROW Model
Workshop กิจกรรมการโค้ชในการเพิ่มผลผลิต
เป้าหมายขององค์กรที่จะเดินไป
ความอยู่รอดภายใต้สภาวะการแข่งขัน
การสร้างจิตสำนึกคุณภาพในการปฏิบัติงาน
การ SWOT Analysis เบื้องต้นในการทำงาน
Workshop กิจกรรมกลุ่ม การเพิ่มผลิตภาพกับทีมงานคุณภาพ
5 M สำหรับการทำงาน และแนวทางแก้ไขปัญหา
การใช้เครื่องมือต่างๆในการปรับปรุงกระบนการทำงาน 5ส,Kaizen, Karakuri Kaizen,3 MU,ECRS , 5W1H เป็นต้น
การปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร PDCA
Workshop กิจกรรมการสร้างเป้าหมายร่วมกันในการทำงานแบบ SMART GOAL

กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบการการอบรม
การบรรยาย การสาธิต กิจกรรมการเรียนรู้ และ การอภิปรายกลุ่ม

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม