หลักสูตรฝึกอบรม จิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน - หลักสูตร 1 วัน
(Safety Mild)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม จิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน (Safety Mild)

อ. วินัย ดวงใจ

(กรรมการบริหารสมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดสมุทรปราการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
กระทรวงแรงงานประกาศให้ปี 2558 เป็นปีแห่งการรณรงค์ สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระชนมายุครบรอบ 60 พรรษา
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ชู "เซฟตี้มายด์" ปลูกจิตสำนึกความปลอดภัย ... ชู "เซฟตี้มายด์" รณรงค์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยแรงงานในสถานประกอบการ ตลอดปี 2558
ความปลอดภัย (Safety) ถือเป็นหัวใจของการทำงานในทุกขั้นตอน เพราะนอกจากจะป้องกันความสูญเสียทั้งชีวิตพนักงาน ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มาติดต่อตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทแล้ว ยังเป็นเรื่องที่ พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 และกฎหมายบัญญัติไว้อย่างเข้มงวดหากไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษทั้งแพ่งและอาญา
การลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการนั้น จิตสำนึกความปลอดภัยของบุคลากรทุกคนตั้งแต่พนักงานระดับล่างสุดจนถึงผู้บริหารสูงสุดในองค์กร นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสำคัญของกระบวนการบริหารความปลอดภัยในการทำงานทั้งหมด เนื่องจากโดยธรรมชาติของมนุษย์ การที่จะทำหรือไม่ทำสิ่งใดย่อมมีสาเหตุมาจากทัศนคติ มุมมองและความรู้สึกต่อประเด็นหรือสิ่งนั้นๆ ดังนั้นการอบรม รณรงค์ส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรมีจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงานก่อน (Safety First) ที่จะลงมือปฏิบัติงานใดๆ จึงเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นยิ่งประการหนึ่งที่จะทำของการบริหารความปลอดภัยในองค์กรให้สามารถป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกว่าความปลอดภัยในการทำงานเป็นสิ่งที่จะต้องตระหนักก่อนการทำงานและต้องระลึกถึงอยู่เสมอในขณะที่ทำงาน เพื่อความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชา บุคคลภายนอกและทรัพย์สินขององค์กร
2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงความสูญเสียและผลกระทบอย่างมหาศาลจากการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงในแต่ละครั้ง
3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง
4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ตระหนักเรื่องความปลอดภัย คิดและทำ ด้วยตัวเอง

หัวข้อการบรรยาย
หลักในการทำงานให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ (ZERO ACCIDENT)
องค์กรทุกๆองค์กรคาดหวังอะไร จากการทำงานของพนักงาน
การทำงานด้วยใจ กับการทำงานด้วยใจไม่รัก
ความหมาย (Incident, Near miss, Accident)
ความสูญเสียและผลกระทบจากอุบัติเหตุ (Accident)
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และผลกระทบที่เกิดขึ้น
การค้นหาอันตราย และการหาแนวทางการป้องกันแก้ไข ปรับปรุง
กรณีศึกษา เหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงาน วิเคราะห์หาสาเหตุ แนวทางป้องกันแก้ไขเชิงรุก
หลัก 3E ในการป้องกันอุบัติเหตุ
พูดให้คิด ดีกว่าบอกให้เขาทำ "What if"
เทคนิคการทำอุบัติเหตุ เป็น ศูนย์
     อบรม สัมมนา Safety Program by JSA & KYT
     อบรม สัมมนา Safety Patrol
     อบรม สัมมนา Safety Talk
     อบรม สัมมนา Safety week
     อบรม สัมมนา Lockout & Tagout

รูปแบบการการอบรม
บรรยาย 60 % Workshop 40 %

กลุ่มผู้เข้าอบรม
พนักงาน หัวหน้างาน และผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม