หลักสูตรฝึกอบรม จิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน - หลักสูตร 1 วัน

(Safety Mild)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / จิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
กระทรวงแรงงานประกาศให้ปี 2558 เป็นปีแห่งการรณรงค์ สร้างจิตสำนึก ความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระชนมายุครบรอบ 60 พรรษา
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ชู "เซฟตี้มายด์" ปลูกจิตสำนึกความปลอดภัย ... ชู "เซฟตี้มายด์" รณรงค์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยแรงงานในสถานประกอบการ ตลอดปี 2558
ความปลอดภัย ( Safety ) ถือเป็นหัวใจของการทำงานในทุกขั้นตอน เพราะนอกจากจะป้องกันความสูญเสียทั้งชีวิตพนักงาน ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มาติดต่อตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทแล้ว ยังเป็นเรื่องที่ พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 และกฎหมายบัญญัติไว้อย่างเข้มงวดหากไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษทั้งแพ่งและอาญา
การลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการนั้น จิตสำนึกความปลอดภัยของบุคลากรทุกคนตั้งแต่พนักงานระดับล่างสุดจนถึงผู้บริหารสูงสุดในองค์กร นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสำคัญของกระบวนการบริหารความปลอดภัยในการทำงานทั้งหมด เนื่องจากโดยธรรมชาติของมนุษย์ การที่จะทำหรือไม่ทำสิ่งใดย่อมมีสาเหตุมาจากทัศนคติ มุมมองและความรู้สึกต่อประเด็นหรือสิ่งนั้นๆ ดังนั้นการอบรม รณรงค์ส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรมีจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงานก่อน ( Safety First) ที่จะลงมือปฏิบัติงานใดๆ จึงเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นยิ่งประการหนึ่งที่จะทำของการบริหารความปลอดภัยในองค์กรให้สามารถป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกว่าความปลอดภัยในการทำงานเป็นสิ่งที่จะต้องตระหนักก่อนการทำงานและต้องระลึกถึงอยู่เสมอในขณะที่ทำงาน เพื่อความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชา บุคคลภายนอกและทรัพย์สินขององค์กร
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงความสูญเสียและผลกระทบอย่างมหาศาลจากการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงในแต่ละครั้ง
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ตระหนักเรื่องความปลอดภัย คิดและทำ ด้วยตัวเอง

หัวข้อการบรรยาย
หลักในการทำงานให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ ( ZERO ACCIDENT )
องค์กรทุกๆองค์กรคาดหวังอะไร จากการทำงานของพนักงาน
การทำงานด้วยใจ กับการทำงานด้วยใจไม่รัก
ความหมายและคำจำจัดความด้านอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย ( Incident , Near miss , Accident )
ความสูญเสียและผลกระทบจากอุบัติเหตุ ( Accident )
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และผลกระทบที่เกิดขึ้น
การค้นหาอันตราย และการหาแนวทางการป้องกันแก้ไข ปรับปรุง
กรณีศึกษา เหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงาน วิเคราะห์หาสาเหตุ แนวทางป้องกันแก้ไขเชิงรุก
หลัก 3E ในการป้องกันอุบัติเหตุ
พูดให้คิด ดีกว่าบอกให้เขาทำ "What if "
เทคนิคการทำอุบัติเหตุ เป็น ศูนย์
     อบรม สัมมนา Safety Program by JSA & KYT
     อบรม สัมมนา Safety Patrol
     อบรม สัมมนา Safety Talk
     อบรม สัมมนา Safety week
     อบรม สัมมนา Lockout & Tagout

รูปแบบการการอบรม
บรรยาย 60 % Workshop 40 %

กลุ่มผู้เข้าอบรม
ผู้บริหาร ผจก. หน.แผนก หน.งาน วิศวกร / จนท. และพนักงานทุกหน่วยงาน

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ วินัย ดวงใจ
กรรมการบริหารสมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดสมุทรปราการ
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : จิตสำนึกความปลอดภัยSafety Mild

แสดงความคิดเห็น