หลักสูตรฝึกอบรม จิตสำนึกคุณภาพและเทคนิคการทำ 5ส - หลักสูตร 1 วัน
(Quality Awareness and 5S Technique & Auditor)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม จิตสำนึกคุณภาพและเทคนิคการทำ 5ส (Quality Awareness and 5S Technique & Auditor)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
      เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับจิตสำนึกด้านคุณภาพ จิตสำนึกที่ดีในการทำงาน มีความตระหนักในการปรับเปลี่ยนแนวคิดให้เกิดจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานด้วยจิตสำนึกที่ดี ลดของเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
      การส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึก และความตระหนักในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5ส จะนำไปสู่ผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมายที่บริษัทกำหนดและสิ่งสำคัญคือ การอบรมให้พนักงานทุกคนทราบขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 5ส จึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญเพื่อให้พนักงานดำเนินกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกันก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและทำให้บริษัทประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำระบบมาตรฐานอื่นมาใช้ในโรงงานและสอดคล้องกับนโยบายการเพิ่มผลผลิตที่สามารถต่อยอดไปสู่โครงการอื่น ๆ เช่น TPM TQM QCC 7 Waste ISO HACCP เป็นต้น
      หลักสูตรนี้นอกจากกล่าวถึงจิตสำนึกคุณภาพและการลงมือทำ 5ส แล้วยังมุงเน้นเรื่องการประเมินผลงานสำหรับหัวหน้า (Auditor) แบบยั่งยืนและได้มาตราฐาน ซึ่งหลายครั้งที่ผู้ประเมินผลงาน ประเมินแบบไม่มีข้อกำหนดที่แน่ชัด จนกลายเป็นคนทำ 5ส ตามข้อกำหนดกลับได้คะแนนในการประเมินผลงานน้อย หลักสูตรนี้จะเป็นทางออกสำหรับผู้ประเมินผลอีกหลักสูตรหนึ่ง

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับจิตสำนึกด้านคุณภาพ
เพื่อสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานด้วยจิตสำนึกที่ดี ลดของเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ 5สเบื้องต้น
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำ 5สไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นพื้นฐานของการเพิ่มผลผลิต
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำ 5สไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงวิธีการทำงานรวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถประเมินผลการทำ 5ส ได้ และเข้าใจวัตถุในการประเมินผลแต่ละหัวข้อได้ชัดเจน

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
 จิตสำนึกและจิตสำนึกคุณภาพคืออะไร
ความท้าทายที่จำเป็นต้องมุ่งเน้นที่ "คุณภาพ"
ความเข้าใจคลาดเคลื่อนและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ “คุณภาพ”
แนวความคิดหลักเกี่ยวกับคุณภาพ
บัญญัติแห่งความจริง 10 ประการ เกี่ยวกับคุณภาพ
ผลกระทบจากการขาด จิตสำนึกคุณภาพ
แนวคิดและหลักการที่สำคัญและเกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบ 5ส
การมีส่วนร่วมและจิตสำนึกในการทำระบบ 5ส
ผลประโยชน์ที่จะได้รับต่อตนเองงานและองค์กรในการทำระบบ 5ส
แนวทางและขั้นตอนการดำเนินระบบ 5ส ให้ประสบความสำเร็จ
การนำระบบ 5ส ไปประยุกต์ใช้เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน
รูปแบบและการจัดทำมาตรฐานพื้นที่ระบบ 5ส อย่างเป็นรูปธรรม
ฟอร์มการให้คะแนนในการประเมิน และมาตราฐานในการประเมิน
เทคนิคการตรวจประเมินระบบ 5ส ให้ได้ผลและยั่งยืน
ตัวอย่างกรณีศึกษาการดำเนินการระบบ 5ส ที่ประสบผลสำเร็จ
ปัจจัยที่ทำให้การปฏิบัติงานล้าช้าและล้มเหลวสู่ความสำเร็จต่อเนื่องและยั่งยืน
กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice)
สรุปการเรียนรู้และถามตอบ

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา

Work Shop 1 : ฝึกการทำงานเป็นทีม
Work Shop 2 : จิตสำนึกคุณภาพ
Work Shop 3 : กำหนดมาตรฐานในการทำ 5ส
Work Shop 4 : เทคนิคการประเมินผลงาน 5ส

รูปแบบการฝึกอบรม
 การบรรยาย 40 %
เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 60%

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม