หลักสูตรฝึกอบรม จิตสำนึกรักองค์กร - หลักสูตร 1 วัน
(Loyalty)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม จิตสำนึกรักองค์กร (Loyalty)

อ. ไพรัช วนัสบดีไพศาล

(วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการบริหารองค์กร การขาย การตลาด การลงทุน โลจิสติกส์)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

“จงสร้างสวนให้สวย แล้วผีเสื้อจะบินมาหา”

หลักการและเหตุผล
จิตสำนึกเป็นสิ่งที่ไม่อาจปลูกสร้างได้ในวันเดียว แต่ต้องใช้ระยะเวลาและความอดทนอย่างต่อเนื่องในการปลูกสร้าง การปลูกสร้างจิตสำนึกนั้นต้องเริ่มจากสองฝากฝั่งเสมอ นั่นก็คือ ฝั่งขององค์กร และฝั่งของพนักงาน ทั้งสองฝั่งจะต้องมีความสัมพันธ์ที่สอดรับกันเพื่อสร้างสมดุลให้เกิด 
สมดุลที่เกิดขึ้น มีผลต่อการปลูกจิตสำนึกต่อพนักงานทุกคน ทั้งยังเป็นขุมพลังในการผลักดันให้องค์กรเติบโตเจริญก้าวหน้าด้วยรากฐานที่แข็งแกร่ง 
พนักงานจะได้เรียนรู้ทักษะและเทคนิควิธีการต่างๆในการเรียนรู้ตนเอง เพื่อนร่วมงาน และองค์กร เพื่อปลูกฝังความคิดที่ถูกต้องต่อตนเองและองค์กร เพื่อความสำเร็จและมีความสุขอย่างยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นกับทุกฝ่าย

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เปลี่ยนแปลงตนเองจากภายในสู่ภายนอก 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ปลูกจิตสำนึกต่อองค์กรในแนวทางที่ถูกต้อง 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีขุมพลังในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้คุณค่าของการทำงานเป็นทีม บรรลุสู่ทิศทางที่องค์กรวางเป้าหมายไว้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 เป้าหมายของการทำงานคืออะไร 
หน้าที่การทำงานกับที่ไม่ใช่หน้าที่การทำงาน 
เรามององค์กรเป็นเช่นไร 
เปลี่ยนตนเอง เปลี่ยนเพื่อนร่วมงาน เปลี่ยนองค์กร 
อิทธิพลของความเป็นเจ้าของ 
ความเกี่ยวพันธ์ระหว่างพนักงานกับองค์กร 
ปฏิสัมพันธ์สรรสร้างความผูกพัน 
ทัศนคติต่อองค์กร หน่วยงาน ทีมงาน บุคลากร 
การแก้ปัญหาด้วยความเข้าใจ 6 ประการ 
คิดบวกให้ประสบความสำเร็จ 
ขุมพลังที่ต้องถูกปลุกให้ตื่น 
สมดุลที่ถูกสร้างจากสองฝั่ง 
สร้างสวนให้สวย แล้วผีเสื้อจะบินมาหา 
กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร 
Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 
         อบรมบริการ ให้โจทย์หลายรูปแบบที่มีผลต่อความคิดความรู้สึกของผู้เข้าอบรม 
         อบรมบริการ ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร ร่วมกันวิเคราะห์ความสำเร็จของแต่ละกลุ่มที่นำเสนอ
         อบรมบริการ วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อปนี้ 

สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม 
ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำกลับไปฝึกปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น

วิธีการ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)
การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์ 
เน้นให้มีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมออกมา 
ระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบทบาทสมมติ

สไตล์การสอนของวิทยากร
Psychology for motivated thinking (การใช้จิตวิทยาเพื่อกระตุ้นความคิด)
Training interactive for leverage the real performance (การฝึกอบรมเชิงโต้ตอบสำหรับการใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติจริง) 
Psychology (จิตวิทยา) และ Interactive (เชิงโต้ตอบ) คือการนำจิตวิทยามาใช้ร่วมในการฝึกอบรม และกระตุ้นความคิดของผู้เรียนอยู่ตลอดในเชิงโต้ตอบแบบอินเตอร์แอคทีฟ

กลุ่มเป้าหมายของการอบรม
ผู้จัดการ 
หัวหน้างาน 
พนักงาน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม