หลักสูตรฝึกอบรม จิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร - หลักสูตร 1 วัน
(Energy Conservation Awareness)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม จิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร (Energy Conservation Awareness)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
      การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี (Economic Growth & Technological Progress) การขยายตัวทางเศรษฐกิจทําให้มาตรฐานในการดํารงชีวิตสูงตามไปด้วย มี การบริโภคทรัพยากรธรรมชาติเกินความจําเป็นขั้นพื้นฐานของชีวิต จึงจําเป็นต้องใช้พลังงานมาก ขึ้นตามไปด้วย ในขณะเดียวกันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ก็ช่วยเสริมให้การนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ทําได้ง่ายขึ้นและมากขึ้น นอกจากนี้การเพิ่มของประชากรอย่างรวดเร็ว มีผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนอาหาร ที่อยู่อาศัย การสาธารณสุข การศึกษา การว่างงาน ฯลฯ ทำให้ต้องเร่งการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรกรรมและการ อุตสาหกรรมให้มากยิ่งขึ้น

      จากการเร่งการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมส่งผลให้ประเทศไทยในปัจุบันมีการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยพลังงานที่นำมาใช้มีทั้งจากในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ โดยสภาวะการขาดแคลนพลังงานของโลกในอนาคตอาจดูเป็นเรื่องไกลตัวเรา แต่ในความเป็นจริงพลังงานต่างๆที่ได้จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ซึ่งเราใช้อยู่อาจหมดไปในภายในระยะเวลาไม่กี่ปีข้างหน้า ดังนั้นเพื่อบริหารจัดการปัญหาดังกล่าวหน่วยงานภาครัฐจึงได้ออกฎหมายกฎบังคับใช้ เรื่องการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย การอนุรักษ์พลังงานภายใต้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๐) สำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
      ดังนั้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในการจัดการปัญหาด้านพลังงานและการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด กิจการหรือสถานประกอบการควรดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตร จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร (Energy Conservation Awareness) ให้กับลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง องค์กรใดก็ตามที่พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน องค์กรนั้นจะเกิดการอนุรักษ์และใช้พลังงานได้เกิดประโยชน์สูงสุดและต่อเนื่องยั่งยืน ดังนั้นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “จิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” จะเป็นการฝึกอบรมที่ให้พนักงานตระหนักถึงคุณค่าของพลังงานและผลกระทบจากการใช้พลังงานที่มีต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงขั้นตอนวิธีการในการสร้างจิตสำนึกอย่างเป็นระบบและง่ายในการนำไปใช้ กรณีตัวอย่าง วิดีโอกรณีศึกษา และกิจกรรมต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จในการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งการระดมสมองในการจัดทำแผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เกิดขึ้นแก่องค์ได้วัตถุประสงค์
 เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกัน การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านพลังงานอย่างเป็นมีรูปแบบ
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและองค์กรอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจต่อผลกระทบของการใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง
เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับผู้เข้ารับการอบรม

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
1. พลังงานและพลังงานทดแทน
         - แหล่งที่มาของพลังงาน
         - พลังงานสำคัญอย่างไร
         - การคำนวณการใช้พลังงานในสำนักงาน
         - การใช้พลังงานของโลกและประเทศไทยในปัจจุบัน
         - พลังงานทดแทนในอนาคต
         - จิตสำนึกและกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน
2. ผลกระทบจากการใช้พลังงานต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
         - ภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม
         - ผลกระทบจากการใช้พลังงานและการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
         - ผลกระทบด้านสภาวะอากาศของโลกและสิ่งแวดล้อม
         - ปัญหาของกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานในองค์กร
         - ทัศนะคติเดิมๆที่ไม่ช่วยกันอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3. จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานการอนุรักษ์พลังงานในระบบต่างๆ
         - ระบบแสงสว่าง
         - ระบบการปรับอากาศ
         - ระบบการอัดอากาศ
         - ระบบมอเตอร์
         - การอนุรักษ์พลังงานในสำนักงาน
         - อุปกรณ์ในสำนักงานต่างๆ
4. แนวทางประหยัดหยัดพลังงาน
5. ตัวอย่างการลดการใช้พลังงานในสำนักงาน

รูปแบบการฝึกอบรม
 การบรรยาย 50 %
เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม