หลักสูตรฝึกอบรม จิตสำนึกในการให้บริการ - หลักสูตร 1 วัน
(Service Mind)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม จิตสำนึกในการให้บริการ (Service Mind)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
      การบริการลูกค้าเป็นกลยุทธ์สำคัญทางธุรกิจ เพราะการบริการเป็นพื้นฐานที่สนับสนุนงานด้านต่างๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ การต้อนรับ การตลาด การเงินและการบัญชีเป็นต้น การบริการที่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า หรือผู้รับบริการ โดยจะส่งผลถึงภาพลักษณ์ขององค์กรด้วย ดังนั้นการให้บริการที่ดีจึงส่งผลต่อการรักษากลุ่มลูกค้าเดิม พร้อมทั้งขายฐานลูกค้าใหม่ต่อไป ซึ่งหมายถึงความมั่นคง และก้าวไปสู่ความหยั่งยืนขององค์กรในอนาคต “หลักสูตร จิตรสำนึกในการให้บริการ” จะเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกี่ยวกับการบริการลูกค้าหรือผู้รับบริการให้มีความประทับใจ อย่างสูงสุด

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในความหมายที่แท้จริงของการบริการ ที่เป็นเลิศ
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ประเภทของลูกค้า และวิธีการต้อนรับในการบริการลูกค้าประเภทต่างๆ ให้เกิดความประทับใจในการต้อนรับหรือบริการ
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้บุคลิกภาพและท่าทางการวางตนของนักบริการมืออาชีพ
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการต้อนรับหรือบริการลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
ความหมายที่แท้จริงของการบริการที่เป็นเลิศ
สิ่งที่ลูกค้าคาดหวังจากการบริการ
องค์ประกอบการให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ
คุณภาพของการบริการที่เป็นเลิศ
ประเภทของลูกค้าและวิธีการต้อนรับในการบริการ
พฤติกรรมของลูกค้าประเภทต่างๆ
บุคลิกภาพและท่าทางการวางตนของนักบริการมืออาชีพ
การพัฒนาคุณภาพของงานบริการ
การบริการสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์ให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม