หลักสูตรฝึกอบรม จุดประกายความคิดใหม่ เสริมอาวุธการสรรหาคน สัมมนาเชิงปฏิบัติการ - หลักสูตร 1 วัน
(The new concept of recruitment strategy)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม จุดประกายความคิดใหม่ เสริมอาวุธการสรรหาคน สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (The new concept of recruitment strategy)

อ. พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

(วิทยากร อาจารย์ และที่ปรึกษาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
พบกับกลยุทธ์ใหม่ แห่งการสรรหาคน เพื่อรองรับการขาดแคลนแรงงานและการสรรหาพนักงานที่นับวันยากขึ้นทุกที และจากผลสำรวจปัญหาด้าน HRM ล่าสุดพบว่า. การสรรหาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เป็นปัญหาอันดับแรกๆ และจะมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นในอนาคต เนื่องจากภาวะการขาดแคลนแรงงานของประเทศไทย และปัญหาจากแรงงานยุคใหม่ที่มีบุคคลิคเฉพาะตัว ดัวนั้นเราคงไม่สามารถใช้วิธีการเดิมๆ ในการสรรหาให้บรรลุผลสำเร็จได้อย่างในอดีต ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องค้นหายุทธวิธีการใหม่ ๆ เพื่อแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว พบกับสุดยอดกลยุทธ์ใหม่ ที่สามารถตอบโจทย์ให้กับท่านได้ในทุกประเด็น โดยหลักสูตรนี้ได้ออบแบบมาโดยเฉพาะ นอกเหนือจากนำเสนอยุทธวิธีแก้ไขปัญหาด้าน HRM ดังกล่าวแล้ว ยังนำเสนอกลยุทธ์การสรรหาพนักงานแนวใหม่ ด้วยกลยุทธ์การตลาด เป็นอาวุธที่จะทำให้ท่านสามารถสรรหาพนักงานได้ตามเป้าหมาย และเป็นนักสรรหามืออาชีพที่แท้จริง

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการและเทคนิคขั้นตอนในการจัดทำแผนกลยุทธ์การสรรหาพนักงานอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการด้านการตลาดมาใช้เป็นเครื่องมือในการสรรหาพนักงาน
เพื่อให้มีความรู้และเทคนิคของการบริหารจัดการกำลังคนสมัยใหม่ เพื่อลดภารพการสรรหาพนักงานและพัฒนาให้พนักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกอย่างเต็มรูปแบบในยุคปัจจุบัน
ก้าวออกจากวิธีการเดิม ๆ ในการสรรหาพนักงาน
เรียนรู้หลักการและแนวคิดในการบริหารการตลาด
กลยุทธ์การตลาด กลยุทธ์การสรรหาพนักงาน
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานยุคใหม่
       การตลาดสรรหาพนักงานตามเป้าหมาย
       การแบ่งส่วนการตลาดสรรหาพนักงาน
       ส่วนผสมทางการตลาดเพื่อสรรหาพนักงาน (Product , Price , Place, Promotion)
       รวมกลยุทธ์การตลาดเพื่อการสรรหาพนักงาน
HR จะสรรหาพนักงานเก่งและดี ที่ซ่อนอยู่ในโลกออนไลน์ได้อย่างไร?
มาตรการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานและการสรรหาพนักงาน (ทางเลือกอื่นที่มิใช่การสรรหายังมีอีกมาก)
       การบริหารอัตรากำลังระยะสั้น-ยาว (Manpower Planning)
       การสร้างคนจากภายใน (IDP, Successor Planning)
       การเพิ่มทักษะการทำงาน (Multi Skills)
       การควบรวมงาน (Combine Jobs)
       ฯลฯ
ถาม-ตอบ ประเด็นปัญหาพร้อมแนวทางแก้ไข

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
Workshop การสรรหาคัดเลือกคนในโลกออกไลน์
Workshop จากกรณีศึกษา การกำหนดกลยุทธ์การสรรพนักงานด้วยกลยุทธ์การตลาด

แนวทางการฝึกอบรม
การบรรยายอย่างมีส่วนร่วม (Participative Techniques)
อภิปรายกลุ่ม
Case Study และ Workshop

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม