หลักสูตรฝึกอบรม จุดประกายความคิดใหม่ เสริมอาวุธการสรรหาคน สัมมนาเชิงปฏิบัติการ - หลักสูตร 1 วัน

(The new concept of recruitment strategy)

หน้าแรก / หลักสูตรฝึกอบรม 2561 / Other / จุดประกายความคิดใหม่ เสริมอาวุธการสรรหาคน สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   พบกับกลยุทธ์ใหม่ แห่งการสรรหาคน เพื่อรองรับการขาดแคลนแรงงานและการสรรหาพนักงานที่นับวันยากขึ้นทุกที และจากผลสำรวจปัญหาด้าน HRM ล่าสุดพบว่า 5 อันดับแรกคือ 
   1. ขาดการวางแผนกำลังคนในระยะยาว 
   2. การสรรหาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
   3. สัมภาษณ์ได้คนแล้ว แต่วันเริ่มงานไม่มา
   4. จบใหม่เรียกเงินเดือนสูงกว่าอัตราจ้างของบริษัท 
   5. พนักงานระดับ ปวส. ขาดแคลน 
   ละปัญหาเหล่านี้จะมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นในอนาคต แล้วเราจะรองรับปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร ? ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องค้นหายุทธวิธีการใหม่ ๆ เพื่อแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว พบกับสุดยอดกลยุทธ์ใหม่ ที่สามารถตอบโจทย์ให้กับท่านได้ในทุกประเด็น โดยหลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาโดยเฉพาะ 

นอกเหนือจากนำเสนอยุทธวิธีแก้ไขปัญหาด้าน HRM ดังกล่าวแล้ว ยังนำเสนอกลยุทธ์การสรรหาพนักงานแนวใหม่ ด้วยกลยุทธ์การตลาดเป็นอาวุธที่จะทำให้ท่านสามารถสรรหาพนักงานได้ตามเป้าหมาย และเป็นนักสรรหามืออาชีพที่แท้จริง นั่นคือสิ่งที่ท้าทาย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการสรรหาคนยุคใหม่
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารและกลยุทธ์การตลาดเพื่อสรรหาคน
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และเทคนิคไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาการสรรหาคนขององค์กรได้
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกอย่างเต็มรูปแบบในยุคปัจจุบัน 
ก้าวออกจากวิธีการเดิม ๆ ในการสรรหาพนักงาน
เรียนรู้หลักการและแนวคิดในการบริหารการตลาด
กลยุทธ์การตลาด VS. กลยุทธ์การสรรหาพนักงาน
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานยุคใหม่ 

       การตลาดสรรหาพนักงานตามเป้าหมาย 
       การแบ่งส่วนการตลาดสรรหาพนักงาน
       ส่วนผสมทางการตลาดเพื่อสรรหาพนักงาน (Product , Price , Place, Promotion ) 
       รวมกลยุทธ์การตลาดเพื่อการสรรหาพนักงาน

มาตรการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานและการสรรหาพนักงาน (ทางเลือกอื่นที่มิใช่การสรรหายังมีอีกมาก)
       การบริหารอัตรากำลังระยะสั้น-ยาว (Manpower Planning)
       การสร้างคนจากภายใน (IDP, Successor Planning) 
       การเพิ่มทักษะการทำงาน (Multi Skills) 
       การควบรวมงาน (Combine Jobs) 
       ฯลฯ 

ถาม-ตอบ ประเด็นปัญหาพร้อมแนวทางแก้ไข

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
 Workshop : การกำหนดกลยุทธ์การสรรพนักงานด้วยกลยุทธ์การตลาด

แนวทางการฝึกอบรม
การบรรยายอย่างมีส่วนร่วม (Participative Techniques) 
อภิปรายกลุ่ม 
กรณีศึกษา (Case Study) และ Workshop

    แชร์            แชร์  

อาจารย์ พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
วิทยากร อาจารย์ และที่ปรึกษาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การบริหารการสรรหาพนักงานHR

แสดงความคิดเห็น