หลักสูตรฝึกอบรม ดีที่สุดในแบบของคุณ - หลักสูตร 1 วัน
(Find Yourself)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ดีที่สุดในแบบของคุณ (Find Yourself)

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

(ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
คน เป็นองค์ประกอบสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร แต่เนื่องจากคนแต่ละคนมีความเชื่อ ความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ท้าทาย ที่จะทำอย่างไรให้คนที่มีความแตกต่างกันทำงานร่วมกันได้อย่างเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นำไปสู่ความสำเร็จในการทำงานร่วมกันและมีความสุขในการทำงาน 
การเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกและการตระหนักรู้ในตัวเองทั้งทางด้านจริยธรรม คุณธรรม จะทำให้พนักงานเห็นคุณค่าของตัวเองพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเอง ด้วยการดึงศักยภาพภายในออกมาใช้ให้เพิ่มขึ้น เพื่อช่วยในการผลักดันเป้าหมายขององค์กรให้บรรลุผลสำเร็จ
การสร้างจิตสำนึกรักองค์กรขึ้นด้วยตัวเอง ด้วยการสร้างภาพลักษณ์องค์กรในฝันให้มีความสอดคล้องกับคุณค่าภายในของตัวเอง ผ่านการพัฒนาตัวเองด้วย 6Q สู่ความสำเร็จ


วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จัก เข้าใจตัวเอง รู้จุดเด่นและสิ่งที่ควรต้องพัฒนาเพื่อช่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ของตนเองให้เกิดความสุขในการทำงาน รวมถึงเข้าใจพฤติกรรมของคนที่แตกต่างกันและสามารถบริหารความสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้น นำไปสู่ความสำเร็จในการทำงานร่วมกัน
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเอง มีแรงจูงใจที่จะก้าวข้ามหลุมพรางที่สกัดกั้นศักยภาพของตัวเองโดยการเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก ในการทำงานเพิ่มขึ้น
เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการสร้างจิตสำนึกรักองค์กรได้ง่ายๆด้วยตัวเอง ด้วยการประยุกต์ใช้ 6Q กับการทำงานและการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ทำให้เกิดการทำงานเป็นทีมเวิร์คที่ดียิ่งขึ้น


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ส่วนที่ 1: สร้างพลังแห่งความสำเร็จในการทำงาน
          ค้นหาตัวตน และคุณค่าของชีวิต (Find Yourself) 
          เข้าใจผู้อื่นในแบบที่เขาเป็น (Reading Others) 
          มโนธรรม-จริยธรรม-คุณธรรม พลังแห่งความสำเร็จในองค์กร 
          อุปนิสัย 7 ประการสู่การเป็นคนทำงานที่มีประสิทธิผล 
          Workshop:ความสำเร็จในการทำงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
ส่วนที่ 2: สร้างแรงจูงใจด้วยทัศนคติเชิงบวกและการตระหนักรู้ในตัวเอง 
          ทัศนคติเป็นทางเลือกของคุณ 
          หลุมพรางสกัดกั้นศักยภาพของคุณ 
          เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด 
          เปลี่ยนวิธีคิด พลิกชีวิตคุณสร้างการตระหนักรู้ด้วยตัวคุณเอง 
          เคล็ดลับในการรักษาทัศนคติเชิงบวกของคุณ 
          Workshop:แนวทางการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเอง

ส่วนที่ 3: 6Q กับการสร้างจิตสำนึกรักองค์กร 
          การสร้างจิตสำนึกรักองค์กรด้วยตัวเอง 
          คุณเป็นได้ดีกว่าที่คุณคิด 
          สร้างทีมเวิร์คทีมในฝัน 
          การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ในองค์กร 
          แนวทางการพัฒนา 6Q ของตัวเอง 
              1. IQ : ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างฉลาด 
              2. EQ : การจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง 
              3. AQ : การเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นโอกาสที่ท้าทาย 
              4. CQ :การสร้างสรรค์ทางเลือกที่หลากหลาย 
              5. OQ : การแสดงผลงานที่มีคุณค่า 
              6. SQ : การเป็นบุคคลที่มีจริยธรรมอันดี 
          Workshop: สร้างทีมเวิร์คทีมในฝัน

ส่วนที่ 4: การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางในการฝึกอบรม
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง 
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ คิดถึงสถานการณ์การทำงานของตัวเอง 
          การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ง่ายต่อการเรียนรู้
          Workshop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน โดยฝึกการฟังอย่างลึกซึ้ง (Dialogue) ผ่านเกมไพ่ไขชีวิต
          การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น 
          การบ้าน (ไพ่ Positive) สำหรับการนำไปฝึกปฏิบัติให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้ที่ต้องการเข้าใจตัวเอง และเข้าใจผู้อื่นเพื่อการทำงานอย่างมีความสุข

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม