หลักสูตรฝึกอบรม ต้นทุนหนึ่งในกลยุทธ์ที่เพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน - หลักสูตร 1 วัน
(Cost Leadership)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ต้นทุนหนึ่งในกลยุทธ์ที่เพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน (Cost Leadership)

อ. พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

(วิทยากร อาจารย์ และที่ปรึกษาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   หนึ่งในปัจจัยที่สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน คือ การเป็นผู้นำด้านต้นทุนการผลิต หรือ ต้นทุนการปฏิบัติงาน (Cost Leadership) เพราะคุณภาพของสินค้าแผนการตลาด หรือแม้แต่เทคโนโลยี่ของบริษัทแต่ละแห่งนั้น สามารถลอกเลียนและมีความใกล้เคียงกันทั้งนั้น ดังนั้นถ้าหากเราสามารถทำให้ต้นทุนต่ำกว่าคู่แข่งขัน โดยการลดต้นทุนที่ไม่จำเป็น หรือลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานแล้วละก็จะเป็นวิถีทางแห่งความสำเร็จ และเป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร ด้วยเหตุนี้ทุกบริษัทจึงให้ความสำคัญกับการลดต้นทุน เพราะเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดที่จะช่วยในการสร้างกำไร เพราะถึงแม้เรามีรายได้ไม่สูง แต่ถ้าต้นทุนต่ำ ก็สามารถทำให้เกิดกำไรได้ด้วยเช่นกัน

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความตระหนักในด้านการลดต้นทุนการผลิต และต้นทุนการปฏิบัติงาน 
เพื่อสร้างความเข้าใจ ในการลดต้นทุนที่ถูกต้อง 
เพื่อสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงาน อันส่งผลต่อการลดต้นทุน 
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุง และพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง
สามารถนำความรู้ไปเขียนแผนงาน และกำหนดวิธีการปฏิบัติงานเพื่อลดต้นทุนได้อย่างเป็นรูปธรรม

 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
แนวคิดและหลักการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ 
ภาพรวมของกระบวนการปฏิบัติงาน 
แนวคิดและหลักการเขียนกระบวนการปฏิบัติงาน (Business Flow , SOP, Work Instruction ect.)
กระบวนการวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานด้วยวิธี 

       Business Process Automation 
       Business Process Improvement 
       Business Process Reengineering 
การสร้างความตระหนักในการลดต้นทุน 
การวิเคราะห์งาน ค้นหาจุดบกพร่อง และลดต้นทุน 
ความสูญเปล่าจากการแก้ไขงาน 
การลดความสูญเปล่าจากกระบวนการที่ขาดประสิทธิภาพ 
การลดความสูญเปล่าจากการมีสินค้าคงคลังมากเกินไป 
การลดความสูญเปล่าจากการรอคอย 
การลดความสูญเปล่าจากการขนส่ง 
การลดความสูญเปล่าจากการเคลื่อนไหว 

       การวิเคราะห์ความเคลื่อนไหว (Time and Motion) 
การลดความสูญเปล่าจากการผลิตมากเกินไป 
การลดต้นทุนจากการวางแผนการผลิต 
การลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM)


ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
 Workshop : การเขียนกระบวนการปฏิบัติงานที่ดี
Workshop : การวิเคราะห์งานภาคปฏิบัติ
Workshop : กรณีศึกษากระบวนการที่ขาดประสิทธิภาพ
Workshop : การวิเคราะห์ต้นทุนจากการวางแผนการผลิต (Level Production Plan, Chase Plan)


แนวทางการฝึกอบรม

การบรรยายอย่างมีส่วนร่วม (Participative Techniques) 
อภิปรายกลุ่ม 
Case Study และ Workshop

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม