หลักสูตรฝึกอบรม ทะลุขีดจำกัดการเป็นผู้นำด้วยศาสตร์ NLP - หลักสูตร 1 วัน
(Unleash Your Leadership Power with NLP)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ทะลุขีดจำกัดการเป็นผู้นำด้วยศาสตร์ NLP (Unleash Your Leadership Power with NLP)

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการ/แนวความคิด
ความเป็นผู้นำคือการที่คนๆหนึ่งสามารถใช้ทักษะในการหว่านล้อมชักจูงผู้อื่นให้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสนับสนุนและ บรรลุเป้าหมายของส่วนรวม ดังนั้นผู้นำจึงจำเป็นที่จะต้องใช้ชุดเทคนิค
เฉพาะพิเศษเพื่อการบรรลุผล

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เทคนิคการสื่อสารขั้นสูง
เทคนิคในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
การสร้างเป้าหมาย และ จัดลำดับความสำคัญของงาน
เรียนรู้ 10 ข้อหลักของทักษะความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ
เข้าใจจิตวิทยาภาวะความเป็นผู้นำ และ สร้างแรงจูงใจ การหว่านล้อมในด้านบวก
เรียนรู้การให้คำวิจารณ์ แนะนำทีมงาน ที่ท้าทาย และ อ่อนไหวต่อความรู้สึก อย่างสร้างสรรค์

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร
1) NLP Model of Communication
 โมเดลการสื่อสารของ NLP
      อบรม สัมมนา  เข้าใจกลไก การทำงาน ของความคิด และ อารมณ์
      อบรม สัมมนา ยอมรับ และ เข้าใจ ความแตกต่างของผู้อื่น สร้างความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
      อบรม สัมมนา  เรียนรู้ทักษะการหว่านล้อมผู้อื่น ที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกัน
      อบรม สัมมนา  มีความฉลาดทางอารมณ์สูงขึ้น จากการเข้าใจตนเอง และ ผู้อื่น
2) Four Clouds
 เมฆ 4 ก้อน
      อบรม สัมมนา  เข้าใจความเป็นลบในตนเอง
      อบรม สัมมนา  ความคิดลบ ความเชื่อที่มีข้อจำกัด อารมณ์ทางด้านลบ ความขัดแย้งในตนเอง
      อบรม สัมมนา ขจัดความเป็นลบในตนเอง ทุกวัน เพื่อความพร้อมในการขจัด
      อบรม สัมมนา ความเป็นลบในลูกทีม
3) Cause & Effect
 แนวคิดแบบผู้ชนะ
      อบรม สัมมนา  สร้างแนวความคิดที่สร้างพลัง ด้วยการรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนเอง และ ไม่กล่าวโทษผู้อื่น
      อบรม สัมมนา  ความรับผิดชอบในตนเอง นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และ ทรงพลัง
      อบรม สัมมนา  การตัดสินใจที่สร้างพลัง
4) Rapport
มิตรภาพ ความซี้ปึ๊ก
      อบรม สัมมนา สร้างความไว้วางใจ และ ความสัมพันธ์ (กับทีมงาน และ ลูกค้า)
      อบรม สัมมนา  การหว่านล้อมด้วยการใช้ภาษากาย
      อบรม สัมมนา  การกระตุ้นหว่านล้อมผู้อื่นในระดับขั้นจิตใต้สำนึก
5) Agreement Frame
 ภาษารักษามิตรภาพ ความซี้ปึ๊ก
      อบรม สัมมนา  ป้องกัน และ ยุติปัญหาขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา  รักษาความไว้วางใจ และ นับถือ เพื่อ การหว่านล้อมชักจูงในขั้นสูง
      อบรม สัมมนา  การแก้ปัญหา
6) Constructive Feedback (Sandwich Feedback)
 การให้คำวิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์
      อบรม สัมมนา  เรียนรู้เทคนิค การให้คำวิจารณ์ หรือ คำแนะนำ ที่ไม่สร้างความรู้สึกทางด้านลบและ รักษามิตรภาพให้คงอยู่ต่อไปได้
      อบรม สัมมนา  เกิดความมั่นใจ และ สบายใจ ในการให้คำวิจารณ์กับทีมงาน โดยที่ทีมงานยอมรับเพราะไม่รู้สึกว่าโดนตำหนิ และ พร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานให้ดียิ่งขึ้น

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม