หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะกรอบความคิดแบบเติบโตเพื่อความสำเร็จขององค์กร - หลักสูตร 1 วัน
(Developing a Growth Mindset for Leadership and Organization)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะกรอบความคิดแบบเติบโตเพื่อความสำเร็จขององค์กร (Developing a Growth Mindset for Leadership and Organization)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
กรอบความคิดแบบเติบโต เป็นสิ่งที่ทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญ เพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีความท้าทายใหม่ๆที่ต้องเผชิญทุกวัน วิถีชีวิตที่เปลี่ยนใหม่ในการใช้ชีวิตแบบนิวนอร์มอล พฤติกรรมที่ต้องปรับเปลี่ยนไป จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรและพนักงานในองค์กรต้องมีกรอบความคิดแบบเติบโต
กรอบความคิดแบบเติบโต หรือ Growth Mindset เป็นคำที่ถูกพูดถึงกันอย่างแพร่หลายในวงการศึกษา และวงการธุรกิจ คำนี้เริ่มต้นมาจากหนังสือของศาสตราจารย์ Carol Dweck และนักจิตวิทยาชาวอเมริกันของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดที่พูดถึงกรอบความคิดสองประเภท คือ กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) และกรอบความคิดแบบตายตัว (Fixed Mindset) ซึ่งกรอบความคิดนี้เป็นพื้นฐานของทัศนคติและพฤติกรรมต่อการเรียนรู้และพัฒนารวมไปถึงการปรับตัวในอนาคต
ในภาวะที่ธุรกิจมีความผันผวนและมีอุปสรรคใหม่มาให้ต้องเผชิญแทบทุกวัน องค์กรที่มีผู้นำและพนักงานที่มีกรอบความคิดแบบเติบโตจะมีทัศนคติว่าคนเราทุกคนสามารถพัฒนาศักยภาพตนเองได้อยู่เสมอ ผ่านการเรียนรู้ การใช้เวลาเพื่อทุ่มเทในการฝึกฝน ในทางตรงกันข้าม หากพนักงานในองค์กรมีกรอบความคิดแบบตายตัวจะมองว่าความสามารถและทักษะต่างๆไม่สามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้ และมีโอกาสที่ล้มเลิกได้ง่าย เมื่อเกิดความล้มเหลวขึ้นในการทำงาน
ดังนั้น การที่พนักงานในองค์กรมีกรอบความคิดแบบเติบโต จะช่วยส่งเสริมต่อประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละแผนก แต่ละหน่วยงาน และหากคนในทีมหรือองค์กรร่วมกันใช้ กรอบความคิดแบบเติบโตในการทำงานร่วมกันแล้ว ก็จะยิ่งสามารถเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในองค์กรให้ก้าวข้ามอุปสรรคและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในยุค Digital Transformation จนพัฒนาต่อยอดไปสู่ความสำเร็จได้พร้อมทั้งยังดึงศักยภาพของในตัวพนักงานแต่ละคนให้พร้อมที่จะเติบโตก้าวหน้าขึ้นไปอยู่ในระดับผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนองค์กรได้ในอนาคต

วัตถุประสงค์
ประยุกต์ใช้ Growth Mindset ในเพื่อสร้างผลลัพธ์และความสำเร็จให้กับองค์กร
เข้าใจที่มาและความแตกต่างระหว่าง Fixed Mindset หรือ Growth Mindset
เรียนรู้และเข้าใจขั้นตอนการสร้างกรอบความคิดแบบเติบโตผ่านโมเดลมิติทั้งห้า
เห็นความสำคัญในการพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโต พร้อมเรียนรู้และพัฒนา
ปลูกฝังวัฒนธรรมการสร้าง Growth Mindset ให้เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
กระบวนการสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต
      อบรม สัมมนา อะไรคือกรอบความคิดแบบเติบโต
      อบรม สัมมนา ทำไมการเปลี่ยนกรอบความคิดถึงสำคัญ
      อบรม สัมมนา กรอบความคิดและผลกระทบต่อองค์กร
      อบรม สัมมนา ขั้นตอนในการพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโต
          อบรม สัมมนา ตระหนักรู้ Awareness
          อบรม สัมมนา เปลี่ยนมุมมอง Perspective
          อบรม สัมมนา วางแผนและลงมือทำ Action
การพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโตในอองค์งค์กรอย่างยั่งยืน
      อบรม สัมมนา องค์กรที่มีกรอบความคิดแบบตายตัวและเติบโต ต่างกันอย่างไร
      อบรม สัมมนา การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้คิดแบบเติบโต
      อบรม สัมมนา คิดแบบเติบโตสู่เป้าหมายองค์กรในยุคนิวนอร์มอล
      อบรม สัมมนา สรุปเนื้อหาและเติบโตเพื่อก้าวต่อไปสู่อนาคต
สรุปเนื้อหาการเรียนรู้ร่วมกัน พร้อมเขียน Action plan

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงาน ระดับปฏิบัติการและระดับหัวหน้างาน
ผู้ที่สนใจพัฒนากรอบความคิดเติบโตและเพิ่มทักษะการเรียนรู้

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม