หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการขายทางโทรศัพท์ด้วยหัวใจผู้ให้บริการ - หลักสูตร 1 วัน
(Excellence Service Sales by Tele Marketing)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการขายทางโทรศัพท์ด้วยหัวใจผู้ให้บริการ (Excellence Service Sales by Tele Marketing)

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

(Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบัน เทคโนโลยี เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ เป็นอย่างมาก ทำให้การแข่งขันสูงในการเข้าถึง และตอบสนองลูกค้า องค์กรจึงจำเป็นต้องมีนักขายที่สามารถเลือกใช้เครื่องมือต่างๆทางการขายที่เหมาะสม มีความมุ่งมั่นกับเป้าหมายที่ได้รับ เต็มใจที่จะเอาชนะปัญหา อุปสรรคต่างๆได้ด้วยตัวเอง โดยมองการทำงานเป็นการพัฒนาตัวเอง มีการวางแผนการทำงานที่เป็นระบบ กระตุ้นตัวเองให้มีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับงานขายตลอดเวลา ไม่โทษสภาพแวดล้อม
มีช่องทางการขายอยู่มากมาย เพื่อสร้างผลลัพธ์การขาย หนึ่งในนั้นคือการตลาดผ่านข่องทาง Online และ โทรศัพท์ (Tele Marketing) เป็นช่องทางที่มีขนาดใหญ่มากในปัจจุบันสามารถเข้าถึงผู้บริโภคเป้าหมายได้เป็นจำนวนมาก หากนักขาย ได้รับการพัฒนาการบริหารช่องทางนี้ ก็จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้
นักขายสมัยใหม่จะไม่เพียงแต่ขาย แต่จะต้องบริหารงานขายเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ โดยการให้ความสำคัญที่ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ช่วยเหลือลูกค้า (Service Mind) ให้ได้ประโยชน์สูงสุด มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและหลังการขาย และมีความสุขที่ได้ดำเนินการขายมากกว่าที่คำนึงถึงแต่ผลลัพธ์ การบริหารงาน การให้บริการของตัวเองจึงเป็นหัวใจสำคัญที่นักขายต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอ


วัตถุประสงค์
เพี่อสร้างนักขายให้มีทัศนคติเชิงบวกต่องานขาย และมองเป้าหมายที่ได้รับเป็นเรื่องที่ท้ายทาย อยากที่จะบรรลุความสำเร็จ
เพื่อทำให้นักขายเข้าใจกระบวนการ การทำงานขายอย่างเป็นระบบทั้งแบบ Off Line และ Online สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือ ในการแก้ปัญหาและเผชิญกับอุปสรรค ได้อย่างมั่นใจ
เพื่อพัฒนาให้นักขายสามารถสร้างคุณค่าของตัวเองโดยการดึงศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ในการขาย และการบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เพื่อส่งเสริมให้นักขายสามารถค้นหาแนวทางในการทำงานที่เป็น Style ของตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สิ่งที่ต้องนำมาวิเคราะห์ก่อนดำเนินงานขาย
      อบรม สัมมนา วิเคราะห์ ตลาด ลูกค้า และการแข่งขัน
      อบรม สัมมนา สร้างกรอบความคิดในการทำงาน
      อบรม สัมมนา กำหนดเป้าหมายยอดขาย รายปี, รายเดือน
      อบรม สัมมนา เป้าหมายยอดขายกับความเป็นไปได้
      อบรม สัมมนา Workshop I : การเตรียมตัวของนักขาย
การดำเนินงานขาย ทั้ง Off line และ Online
      อบรม สัมมนา การเตรียมตัว เรื่อง 5 รู้
      อบรม สัมมนา วางแผนการทำงานอย่างละเอียด
      อบรม สัมมนา การลงมือปฏิบัติตามแผนงานทันที
      อบรม สัมมนา หมั่นตรวจสอบ และประเมินยอดขายอย่างสม่ำเสมอ
      อบรม สัมมนา ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้เหมาะสม
      อบรม สัมมนา บริหารยอดขายด้วย “Sales Pipeline”
      อบรม สัมมนา Workshop II : สร้างคัมภีร์การขายทางโทรศัพท์ style ตัวเอง
ทักษะสำคัญในการดำเนินการขาย
      อบรม สัมมนา ทักษะการฟัง และ การถาม ในการบริการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
      อบรม สัมมนา เข้าใจคุณลักษณะบุคคล
      อบรม สัมมนา ค้นหา “ความต้องการ” ของลูกค้า
      อบรม สัมมนา การนำเสนออย่างมืออาชีพ
      อบรม สัมมนา ดำเนินการขายตามกระบวนการอย่างต่อเนื่อง
      อบรม สัมมนา Workshop III : Script ของนักขาย
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา : นักขายกลยุทธ์
คุณสมบัติที่ควรต้องพัฒนา
      อบรม สัมมนา ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
      อบรม สัมมนา ยึดมั่นในวินัยการทำงาน
      อบรม สัมมนา มีความรับผิดชอบในเป้าหมาย
      อบรม สัมมนา มุ่งมั่น ทุ่มเท กับงานขายจนกว่าจะสำเร็จ
      อบรม สัมมนา สร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

แนวทางการฝึกอบรม
การฝึกอบรมทำให้นักขายเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งนักขายจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของนักขายที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยนักขายเองโดยทำให้นักขายมองเห็นตัวเอง และอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานขายที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดแรงจูงใจในการที่นักขายอยากจะพิชิตเป้าหมายยอดขายให้ได้ โดยสามารถกระตุ้นตัวเองให้กระตือรือร้นต่องานขายได้ เมื่อตัวเองรู้สึกท้อถอยอยู่บ่อยๆ เพราะเข้าใจว่า “การขายเป็นเกมการถูกปฏิเสธ” จึงสร้างแนวทางเพื่อเอาชนะได้ด้วยตัวเอง
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานขาย ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม