หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ - หลักสูตร 1 วัน
(Strategic Thinking)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)

อ. ธณ จันทร์อัมพร

(วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
        เพื่อสร้างความเข้าใจ กระบวนการคิด กระบวนการรับข้อมูล แบ่งย่อยข้อมูล เพื่อการส่งต่อและเพื่อสร้างความเข้าใจ ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเป็นขั้นตอน เป็นระบบที่เข้าใจง่าย ทำตามได้
        การคิดและทำอย่างเป็นระบบ ทำให้สามารถสร้างกลยุทธ์ และสร้างทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ และทักษะที่สำคัญคือความสามารถยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนกระบวนการได้อย่างเหมาะสม ทันสถาณการณ์

วัตถุประสงค์
1. เรียนรู้การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)
2. การสร้างกระบวนการคิด (Generation and Creative Process)
3. ฝึกการขับเคลื่อนความคิดด้วยผ่านการขับเคลื่อนข้อมูล และการลงมือทำ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Factors and Definition
Systems Thinking
Mental Flexibility
Process Oriented
Value Stream Mapping
Data Digest and Driven
Long Term Success
WS : From complex data to be Graphic Information

รูปแบบการอบรม
การบรรยาย ทำกิจกรรมจำลอง และ เล่นเกม

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้บริหาร
ผู้จัดการ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม