หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการคิดและการเขียน Mind Map เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน - หลักสูตร 1 วัน
(Effective Working with Mind Map Thinking & Technique)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Thinking / หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการคิดและการเขียน Mind Map เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (Effective Working with Mind Map Thinking & Technique)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
Mind Map เป็น เครื่องมือด้านความคิดที่ออกแบบโดยเลียนแบบการทำงานของสมอง ซึ่งเป็นการแสดงผลของ “ภาษาของสมอง” เป็นวิธีเดียวกับที่สมองคิด ใช้ได้ทั้งการนำข้อมูลเข้า (จดบันทึก) และออกจากสมอง (ระดมสมอง แสดงความคิด) ดังนั้นการเข้าใจหลักการทำงานของสมอง รวมทั้งการคิดอย่างเป็นระบบ เมื่อนำมาประยุกต์เข้ากับเครื่องมือ Mind Map ทำให้เกิดเครื่องมือที่ง่ายและสะดวกต่อการแปลความคิดที่อยู่ในสมองออกมาเป็นสิ่งที่สามารถมองเห็นและเข้าใจได้ง่ายขึ้น 
การเขียน Mind Map เพื่อประยุกต์ใช้กับการทำงาน หรือการดำเนินชีวิตด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพผู้เขียนควรเข้าใจหลักการคิดต่างๆที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
        การคิดเชิงตรรกะ....เพื่อสร้างมุมมองที่เป็นเชิงเหตุผล เกี่ยวข้อง เชื่อมโยง 
        การคิดเชิงสร้างสรรค์ .... เพื่อสร้างความหลากหลายทางความคิด 
        การคิดเชิงวิเคราะห์ .... เพื่อมีมุมมองแบบแยกองค์ประกอบ 
        การคิดเชิงกลยุทธ์ ....เพื่อมีมุมมองเชิงทางเลือก และ จัดลำดับความสำคัญ 
หากผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนาทักษะการคิดด้านต่างๆ และการเขียนแผนภาพความคิดด้วย Mind Map จะช่วยเพิ่มทักษะการสื่อสาร การนำเสนอ การวางแผนทรัพยากร การแก้ปัญหาและการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น


วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการคิดแบบองค์รวม การคิดแบบบูรณการ และการคิดอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการคิดและการถ่ายทอดโดยใช้ Mind Mapping 
เพื่อสร้างการเรียนเข้าใจหลักการทำงานทั่วไปของสมองที่นำไปสู่กระบวนการคิด 
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำเทคนิค เครื่องมือที่ได้ดเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 PART 1 : เรียนรู้และเข้าใจหลักการทำงานของสมองและการคิดประเภทต่างๆ 
       สำรวจแนวความคิดด้านทักษะการคิดของตัวเอง 
       หลักการสำคัญของการเป็นนักคิด 
       เข้าใจการทำงานของสมองที่ส่งผลต่อการคิด 
       ครบเครื่องเรื่องทักษะการคิด 5 แบบเพื่อจัดการปัญหาอย่างเป็นระบบ 
          - การคิดเชิงแก้ปัญหา ( Problem Thinking ) 
          - การคิดเชิงวิเคราะห์ ( Analytic Thinking ) 
          - การคิดเชิงสร้างสรรค์ ( Creativity Thinking ) 
          - การคิดเชิงกลยุทธ์ ( Strategic Thinking ) 
          - การคิดเชิงบูรณการ ( Integrated Thinking ) 
       Workshop : กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด 
 PART 2 : หลักการพื้นฐานของการเขียน Mind Map 
       Mind Map คืออะไร 
       เหตุใดจึงควรใช้ Mind Map 
       การเขียน Mind Map ควรมีหลักคิดอย่างไร 
       หลักการเขียน Mind Map ได้อย่างมั่นใจ 
       ตัวอย่างการเขียน Mind Map ในการทำงานและการดำเนินชีวิตทั่วไป 
       ถอดบทเรียนตัวอย่างMind Map เพื่อเข้าใจหลักการเขียนเชิงลึก 
       Workshop : สร้าง Mind Map ในสไตล์ของตัวเองพร้อมทั้งฝึกถอดบทเรียนการคิดที่ใช้เขียน 
 PART 3 : ประยุกต์ใช้ Mind Map กับการทำงานและการดำเนินชีวิตทั่วไป 
       Mind Map กับการวางแผนเพื่อพิชิตเป้าหมาย 
       Mind Map กับการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
       Mind Map กับการนำเสนอแนวคิด 
       Mind Map กับการวางผังบุคลากร 
       Mind Map กับการสอนงานและมอบหมายงาน 
       Mind Map กับการสร้างสมดุลชีวิต 
       Workshop : ประยุกต์ใช้ Mind Map กับการการทำงานจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
 การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
 การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ คิดถึงสถานการณ์ การทำงานของตัวเอง
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
       Role Playing : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงแบบสมมติ
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
 วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้จัดการ / หัวหน้างานทุกระดับ
Line Leader 
Staff / พนักงานระดับปฏิบัติการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม