หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการถามคำถามอย่างชาญฉลาด - หลักสูตร 1 วัน
(Questioning Skill)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / การบริหารงาน (Management and Productivity) / หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการถามคำถามอย่างชาญฉลาด (Questioning Skill)

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การเป็นคนที่มี ทักษะการถามที่ดี” สามารถกำหนดความสำเร็จในการดำเนินชีวิตของผู้จัดการได้เป็นอย่างดี เพราะการถามคำถามที่เหมาะสมในจังหวะ เวลาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ ย่อมนำไปสู่คำตอบที่เป็นประโยชน์ต่อผู้จัดการและทีมงานเป็นอย่างยิ่ง
การถามคำถามอย่างชาญฉลาด นำไปสู่การพัฒนาทักษะต่างๆ ของผู้จัดการ เช่น
       ทักษะการสื่อสาร (Communication)
       ทักษะการมอบหมายงาน (Delegation)
       ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving)
       ทักษะการเจรจาต่อรอง (Influencing)
       ทักษะการสอนงาน (Negotiation)
เป็นต้น 
การพัฒนาทักษะการถามจนเกิดความชำนาญ เปรียบเสมือนการเตรียมอาวุธที่พร้อมใช้ในการบริหารทีมงานของผู้จัดการให้เกิดประสิทธิภาพ และมุ่งเป้าหมายแห่งความสำเร็จของทีมงาน ซึ่งผู้จัดการจะสามารถบริหารงานที่ได้ทั้งงานและ ได้ทั้งใจจากทีมงาน มากกว่าการสั่งงานแบบเดิมๆ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้จัดการเข้าใจหลักพื้นฐานและประโยชน์ของการพัฒนาทักษะการถามของตัวเอง 
เพื่อทำให้สามารถนำเทคนิคการถามในถานการณ์ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง 
เพื่อสร้างเสริมทักษะการถามด้านต่างๆ
พร้อมทำให้เห็นตัวอย่างคำถามประเภทต่างๆ เพื่อให้สามารถเลือกไปใช้ได้ด้วยตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับ “การใช้คำถาม” ที่ชาญฉลาด
       ความแตกต่างระหว่าง “คำถาม” กับ “คำสั่ง”
       สร้างพลังในการใช้คำถามได้อย่างไร?
       ตัวอย่างการใช้คำถามในสถานการณ์ต่างๆ
       คุณสามารถใช้คำถามได้เฉียบคมแค่ไหน?

การพัฒนาทักษะการถามอย่างชาญฉลาด
       หลักพื้นฐานของการถาม
       หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นคำถามที่ดี
       เทคนิคสร้างคำถามที่ทรงพลัง
       การพัฒนาการถามในจุดประสงค์ต่างๆ
       Workshop: การใช้คำถามในกรณีศึกษาต่างๆ 

การประยุกต์ใช้การถามกับเหตุการณ์
       การบริหารทีมงานให้ประสบความสำเร็จ
       การจูงใจให้ทีมงานมีพลังสร้างสรรค์
       การค้นหาสาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ไข
       การเจรจาต่อแบบให้ชนะทั้งคู่
       การสื่อสารให้ผู้อื่นคล้อยตามแนวความคิด
       การพัฒนาตัวเองให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
       Role Playing: การประยุกต์ใช้การถามด้วยตัวเอง

แนวทางการพัฒนาตัวเอง
       สร้างเสริมเทคนิคการถามด้วย Style ตัวเอง
       การเตรียมตัวสำหรับการใช้คำถาม
       ประโยชน์ที่ได้รับในการฉลาดถาม
       ตัวอย่างคำถามสร้างพลังในตัวเองและผู้อื่น

การบ้านสำหรับการฝึกฝนและนำไปใช้

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว 
การฝึกอบรมมีความหลากหลายการฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย 
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ
การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ 
ผู้บริหาร
พนักงานทั่วไป

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ