หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการถามคำถามอย่างชาญฉลาด - หลักสูตร 1 วัน
(Questioning Skill)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / การบริหารงาน (Management and Productivity) / หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการถามคำถามอย่างชาญฉลาด (Questioning Skill)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การเป็นคนที่มี ทักษะการถามที่ดี” สามารถกำหนดความสำเร็จในการดำเนินชีวิตของผู้จัดการได้เป็นอย่างดี เพราะการถามคำถามที่เหมาะสมในจังหวะ เวลาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ ย่อมนำไปสู่คำตอบที่เป็นประโยชน์ต่อผู้จัดการและทีมงานเป็นอย่างยิ่ง
การถามคำถามอย่างชาญฉลาด นำไปสู่การพัฒนาทักษะต่างๆ ของผู้จัดการ เช่น
       ทักษะการสื่อสาร (Communication)
       ทักษะการมอบหมายงาน (Delegation)
       ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving)
       ทักษะการเจรจาต่อรอง (Influencing)
       ทักษะการสอนงาน (Negotiation)
เป็นต้น 
การพัฒนาทักษะการถามจนเกิดความชำนาญ เปรียบเสมือนการเตรียมอาวุธที่พร้อมใช้ในการบริหารทีมงานของผู้จัดการให้เกิดประสิทธิภาพ และมุ่งเป้าหมายแห่งความสำเร็จของทีมงาน ซึ่งผู้จัดการจะสามารถบริหารงานที่ได้ทั้งงานและ ได้ทั้งใจจากทีมงาน มากกว่าการสั่งงานแบบเดิมๆ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้จัดการเข้าใจหลักพื้นฐานและประโยชน์ของการพัฒนาทักษะการถามของตัวเอง 
เพื่อทำให้สามารถนำเทคนิคการถามในถานการณ์ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง 
เพื่อสร้างเสริมทักษะการถามด้านต่างๆ
พร้อมทำให้เห็นตัวอย่างคำถามประเภทต่างๆ เพื่อให้สามารถเลือกไปใช้ได้ด้วยตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับ “การใช้คำถาม” ที่ชาญฉลาด
       ความแตกต่างระหว่าง “คำถาม” กับ “คำสั่ง”
       สร้างพลังในการใช้คำถามได้อย่างไร?
       ตัวอย่างการใช้คำถามในสถานการณ์ต่างๆ
       คุณสามารถใช้คำถามได้เฉียบคมแค่ไหน?

การพัฒนาทักษะการถามอย่างชาญฉลาด
       หลักพื้นฐานของการถาม
       หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นคำถามที่ดี
       เทคนิคสร้างคำถามที่ทรงพลัง
       การพัฒนาการถามในจุดประสงค์ต่างๆ
       Workshop: การใช้คำถามในกรณีศึกษาต่างๆ 

การประยุกต์ใช้การถามกับเหตุการณ์
       การบริหารทีมงานให้ประสบความสำเร็จ
       การจูงใจให้ทีมงานมีพลังสร้างสรรค์
       การค้นหาสาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ไข
       การเจรจาต่อแบบให้ชนะทั้งคู่
       การสื่อสารให้ผู้อื่นคล้อยตามแนวความคิด
       การพัฒนาตัวเองให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
       Role Playing: การประยุกต์ใช้การถามด้วยตัวเอง

แนวทางการพัฒนาตัวเอง
       สร้างเสริมเทคนิคการถามด้วย Style ตัวเอง
       การเตรียมตัวสำหรับการใช้คำถาม
       ประโยชน์ที่ได้รับในการฉลาดถาม
       ตัวอย่างคำถามสร้างพลังในตัวเองและผู้อื่น

การบ้านสำหรับการฝึกฝนและนำไปใช้

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว 
การฝึกอบรมมีความหลากหลายการฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย 
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ
การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ 
ผู้บริหาร
พนักงานทั่วไป

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร