หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการถามคำถามอย่างชาญฉลาด - หลักสูตร 1 วัน

(Questioning Skill)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Management and Productivity / ทักษะการถามคำถามอย่างชาญฉลาด

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การเป็นคนที่มี ทักษะการถามที่ดี” สามารถกำหนดความสำเร็จในการดำเนินชีวิตของผู้จัดการได้เป็นอย่างดี เพราะการถามคำถามที่เหมาะสมในจังหวะ เวลาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ ย่อมนำไปสู่คำตอบที่เป็นประโยชน์ต่อผู้จัดการและทีมงานเป็นอย่างยิ่ง
การถามคำถามอย่างชาญฉลาด นำไปสู่การพัฒนาทักษะต่างๆ ของผู้จัดการ เช่น
       ทักษะการสื่อสาร (Communication)
       ทักษะการมอบหมายงาน (Delegation)
       ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving)
       ทักษะการเจรจาต่อรอง (Influencing)
       ทักษะการสอนงาน (Negotiation)
เป็นต้น 
การพัฒนาทักษะการถามจนเกิดความชำนาญ เปรียบเสมือนการเตรียมอาวุธที่พร้อมใช้ในการบริหารทีมงานของผู้จัดการให้เกิดประสิทธิภาพ และมุ่งเป้าหมายแห่งความสำเร็จของทีมงาน ซึ่งผู้จัดการจะสามารถบริหารงานที่ได้ทั้งงานและ ได้ทั้งใจจากทีมงาน มากกว่าการสั่งงานแบบเดิมๆ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้จัดการเข้าใจหลักพื้นฐานและประโยชน์ของการพัฒนาทักษะการถามของตัวเอง 
เพื่อทำให้สามารถนำเทคนิคการถามในถานการณ์ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง 
เพื่อสร้างเสริมทักษะการถามด้านต่างๆ
พร้อมทำให้เห็นตัวอย่างคำถามประเภทต่างๆ เพื่อให้สามารถเลือกไปใช้ได้ด้วยตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับ “การใช้คำถาม” ที่ชาญฉลาด
       ความแตกต่างระหว่าง “คำถาม” กับ “คำสั่ง”
       สร้างพลังในการใช้คำถามได้อย่างไร?
       ตัวอย่างการใช้คำถามในสถานการณ์ต่างๆ
       คุณสามารถใช้คำถามได้เฉียบคมแค่ไหน?

การพัฒนาทักษะการถามอย่างชาญฉลาด
       หลักพื้นฐานของการถาม
       หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นคำถามที่ดี
       เทคนิคสร้างคำถามที่ทรงพลัง
       การพัฒนาการถามในจุดประสงค์ต่างๆ
       Workshop: การใช้คำถามในกรณีศึกษาต่างๆ 

การประยุกต์ใช้การถามกับเหตุการณ์
       การบริหารทีมงานให้ประสบความสำเร็จ
       การจูงใจให้ทีมงานมีพลังสร้างสรรค์
       การค้นหาสาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ไข
       การเจรจาต่อแบบให้ชนะทั้งคู่
       การสื่อสารให้ผู้อื่นคล้อยตามแนวความคิด
       การพัฒนาตัวเองให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
       Role Playing: การประยุกต์ใช้การถามด้วยตัวเอง

แนวทางการพัฒนาตัวเอง
       สร้างเสริมเทคนิคการถามด้วย Style ตัวเอง
       การเตรียมตัวสำหรับการใช้คำถาม
       ประโยชน์ที่ได้รับในการฉลาดถาม
       ตัวอย่างคำถามสร้างพลังในตัวเองและผู้อื่น

การบ้านสำหรับการฝึกฝนและนำไปใช้

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว 
การฝึกอบรมมีความหลากหลายการฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย 
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ
การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ 
ผู้บริหาร
พนักงานทั่วไป

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การเจรจาต่อรองการแก้ปัญหาการสื่อสาร

แสดงความคิดเห็น