หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ - หลักสูตร 2 วัน

(Effective Presentation Skill)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / ทักษะการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานอย่างหนึ่งขององค์กรคือ การสื่อสารระหว่างกันของพนักงานในองค์กร หากพนักงานสามารถถ่ายทอดข้อมูล ความรู้ และทักษะต่างๆ ให้ส่งถึงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้พนักงานท่านอื่นๆ ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการทำงานมากขึ้น ในทางกลับกัน หากพนักงานมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในทักษะบางอย่าง แต่ไม่สามารถถ่ายทอดหรือนำเสนอให้ผู้บริหาร และพนักงานท่านอื่นๆ เข้าใจได้ จะทำให้ความรู้ความเชี่ยวชาญไม่สามารถถูกส่งต่อให้ผู้อื่นได้เข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจเกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูล ซึ่งส่งผลกระทบต่อองค์กรได้
   ดังนั้นทักษะการนำเสนองานจึงเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยในการ การถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันและกัน สร้างความเข้าใจกัน และลดปัญหาความขัดแย้งจากที่อาจเกิดขึ้นได้ เกิดผลสัมฤทธิ์ในการทำงาน และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกันได้ของพนักงานในองค์กรได้

วัตถุประสงค์
1. สร้างทัศนคติเชิงบวกในการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของนำเสนองาน ที่มีผลต่อการพัฒนาทีมงาน
3. เสริมสร้างให้พนักงานได้ฝึกปฏิบัติ โดยมีแนวทางในการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 ความสำคัญของการนำเสนองานและการกำหนดเป้าหมายก่อนการนำเสนองาน
การวิเคราะห์ผู้เรียน

       แนวทางการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
       รูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละคน (Learning Preference)
       การรับรู้ และการเรียนรู้ของสมอง 
การเตรียมการนำเสนอ
       การเตรียมข้อมูลในการนำเสนองาน (บทนำ เนื้อหา สรุป)
       การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนการนำเสนองาน (Power point, Flip chart)
เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
       การสร้างบรรยากาศที่ดีในการนำเสนองาน
       บุคลิกภาพอันพึงประสงค์ของผู้นำเสนองาน
       การโน้มน้าวใจผู้รับฟังคล้อยตาม
       การใช้เรื่องเล่า (Storytelling) ประกอบการนำเสนองาน
ทักษะการสื่อสารที่สำคัญในการนำเสนองาน
       ภาษากายที่ช่วยให้การนำเสนองานทรงพลัง
       น้ำเสียงที่ใช้ในการนำเสนองานในบริบทต่างๆ
การจัดการความกังวล และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการนำเสนองาน
ฝึกการนำเสนองาน และรับข้อเสนอแนะร่วมกันเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาในอนาคต


แนวทางในการฝึกอบรม
 ดำเนินการอบรมโดยการบรรยาย Workshop และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ และนำไปใช้ได้จริง ผ่านกระบวนการ 5As Process ประกอบด้วย 
       Awareness การตระหนักรู้ 
       Advantage การมองเห็นข้อดี ข้อได้เปรียบในตัวเอง 
       Alternative การมองเห็นทางเลือก 
       Aim การตั้งเป้าหมาย 
       Action Plan การวางแผนการลงมือทำ

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ทัศนคติเชิงบวกการนำเสนอการสื่อสาร

แสดงความคิดเห็น