หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการบริหารต้นทุนสำหรับผู้รับผิดชอบโครงการ - หลักสูตร 1 วัน
(Project Cost Management Skill Development)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Project Management / หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการบริหารต้นทุนสำหรับผู้รับผิดชอบโครงการ (Project Cost Management Skill Development)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
โครงการๆหนึ่งจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ผู้จัดการโครงการและผู้เกี่ยวข้องต้องมีความรู้และความเข้าใจรวมทั้งทักษะ เพื่อเข้าใจในคุณสมบัติของทรัพยากรสำหรับงานก่อสร้างที่เรียกว่า การบริหาร 4M : Man/Machine Money Materials Method/Management รวมทั้งสามารถวางแผนการใช้งาน ติดตามและวัดผลการใช้งาน และปรับปรุงกระบวนการหรือวิธีใช้งานให้ดีขึ้นกรณีที่ผลการใช้งานนั้นไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ เนื่องจากผลของการใช้ทรัพยากรไม่ถูกวิธีย่อมส่งผลกระทบถึง “ต้นทุน” ซึ่งอาจทำให้ผลกำไรลดลงหรือบางโครงการอาจถึงขั้นขาดทุน ส่งผลกระทบถึง”ระยะเวลา”ซึ่งอาจทำให้โครงการแล้วเสร็จล่าช้าจากการวางแผนไม่ละเอียด หรือใช้ทรัพยากรเกินกว่ากำหนดทำให้ต้องใช้เวลาในการหาทรัพยากรนั้นมาเพิ่ม รวมทั้งส่งผลถึง”คุณภาพของงาน” ถ้าใช้วัสดุผิดประเภท ใช้คนไม่ถูกกับงาน หรือวิธีขั้นตอนไม่ถูกต้อง ซึ่งความรู้และความเข้าใจดังกล่าวจะช่วยให้กระบวนการวางแผน และการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
โลกของการแข่งขันในยุคปัจจุบันมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูงเนื่องจากอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตเร็ว หรือมีเม็ดเงินลงทุนที่สูง ย่อมต้องมีผู้เล่นใหม่ๆเข้าสู่สนามแข่งขันตลอดเวลา ดังนั้น “ขีดความสามารถทางการแข่งขัน”หนึ่งที่สำคัญคือการบริหารต้นทุนให้ต่ำที่สุดใช้เวลาให้น้อยที่สุด แต่ยังตอบสนองความต้องการลูกค้าทางด้านคุณภาพได้ดีเช่นเดิม ดังนั้นการบริหารต้นทุนและเวลาดังกล่าว ก็คือการบริหารจัดการใช้ทรัพยากรที่ต้อใช้สำหรับดำเนินโครงการในแต่ละLife Timeอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพื่อให้องค์กรสามารถเสนอความได้เปรียบนี้ในการแข่งขัน และช่วยให้มีโอกาสประสบความสำเร็จในการประมูลงานได้มากขึ้น 
การบริหารและจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ควรเป็นบทบาทและหน้าที่ของบุคลากรที่รับผิดชอบ โดยเล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรของตัวเอง โดยการดูแล รักษา และใช้อย่างเหมาะสมกับลักษณะงาน โดยให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารต้นทุนการก่อสร้าง จึงต้องมีความรู้และความเข้าใจในงานก่อสร้าง รวมถึงหลักการของการต้นทุน การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ถูกจ่ายออกไปเช่น ค่าวัสดุ ค่าแรง ค่าเช่าเครื่องจักร เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้ แล้วจึงจะสามารถบริหารจัดการเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายด้านผลกำไร และงบประมาณรวมถึงคุณภาพของงานที่ตั้งไว้ 
การสร้างกรอบความคิดที่ดี(Mindset)ในการทำงานเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเปล่า รวมถึงค้นหาวิธีการรวมถึงปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อช่วยลดต้นทุนในการทำงาน จะส่งผลเกิดรูปแบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการทำงานอย่างผู้นำที่ยึดมั่นในหลักการ จะเป็นตัวอย่างให้ทีมงานทำงานสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลที่ดีต่อโครงการหรือหน่วยงานในระยะยาว

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทาง,หลักการและความรู้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารต้นทุนงานที่รับผิดชอบอยู่
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้และข้อควรระวังในการกำหนดและบริหารต้นทุน
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการประมาณต้นทุนและการบริหารต้นทุน
เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นและเข้าใจกับดักต่างๆที่ทำให้การบริหารต้นทุน ให้อยู่ในงบประมาณมักจะล้มเหลว
เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจภาพรวมของานก่อสร้างและการบริหารต้นทุนโครงการในภาพใหญ่ รวมทั้งเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับผู้ที่กำลังจะก้าวขึ้นสู่ระดับสูงในอนาคต
เพื่อเป็นการเพิ่มเติมประสบการณ์ที่ได้จากการสอนและการแลกเปลี่ยน และสามารถนำไปเป็นกรณีศึกษาสำหรับการควบคุมงานและบริหารงานในอนาคต

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 PART 1 : สำรวจแนวคิดและทำความเข้าใจเกี่ยวกับต้นทุนและการบริหารต้นทุน
       คุณคิดอย่างไรกับการบริหารต้นทุนงานก่อสร้าง?
       ทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิยามองค์ประกอบของ”ต้นทุน” 
       ต้นทุนงานก่อสร้างสำคัญอย่างไร ? 
       ทรัพยากร 4M เกี่ยวข้องกับต้นทุนอย่างไร ? 
       เจ้าของงาน ผู้ออกแบบ ที่ปรึกษา ฝ่ายปฏิบัติโครงการ ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ ฝ่าจัดซื้อจัดจ้าง เกี่ยวข้องกับต้นทุนอย่างไรบ้าง ? 
       คุณสมบัติของผู้ที่จะบริหารต้นทุนให้ประสบความสำเร็จ 
       กับดักของการบริหารต้นทุนงานก่อสร้างให้ประสบความสำเร็จ 
       เทคนิคการปรับเปลี่ยนแนวคิดเพื่อการบริหารต้นทุนที่ดี 
       Workshop : สำรวจกับดักทางความคิดและเอาชนะด้วยเทคนิคของตัวเอง 
 PART 2 : ความรู้เกี่ยวกับการบริหารต้นทุนในโครงการ
       องค์ประกอบต่างๆของต้นทุนในโครงการ 
       หลักการบริหารงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่กำหนดไว้ทั้งด้านเวลา งบประมาณและคุณภาพ 
       ผลกระทบต่อหน่วยงานและองค์กรหากการใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามที่วางไว้ 
       รู้จักความสูญเปล่า 7 ประการ( 7 Wasted) ที่ส่งผลกับต้นทุนในโครงการ 
       หลักการ P-D-C-A เพื่อบริหารต้นทุนให้เป็นไปตามแผน 
       Workshop: ค้นหาความสูญเปล่าในงานแล้วหาแนวทางบริหารจัดการ ???
 PART 3 : เทคนิคการบริหารต้นทุนด้วยหลักการ Plan-Do-Check-Act
       การวางแผนงานและทรัพยากรที่ต้องใช้ด้วยเทคนิค 5W2H 
       สร้างหลักคิดที่ดีในการทำงานให้สำเร็จ 
       เครื่องมือติดตามและตรวจสอบความคืบหน้าเทียบกับเป้าหมายที่กำหนด 
       เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุด้วยแผนผังสาเหตุและผล ( Cause Effect Diagram ) 
       การจัดทำแผนปรับปรุงแก้ไขการทำงานเชิงกลยุทธ์ ( Strategic Action Plan ) 
       Workshop : ท่านสามารถนำเทคนิคไปใช้กับโครงการของท่านได้อย่างไร ???
 PART 4 :
       Workshop ฝึกใช้เครื่องมืออย่างเป็นกระบวนการโดยทดลองประยุกต์กับสถานการณ์จริงในงานก่อสร้างของท่าน
 PART 5 : ประโยชน์ของการบริหารต้นทุนอย่างมีคุณภาพ 
       ด้านองค์กร
       ด้านโครงการ 
       ด้านลูกค้า 
       ด้านบุคลากร
       การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
 การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
 การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ คิดถึงสถานการณ์ การทำงานของตัวเอง
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
       Role Playing : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงแบบสมมติ
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
 วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้จัดการโครงการ
วิศวกรโครงการ 
บุคลากรที่ต้องรับผิดชอบงานโครงการ
ผู้ควบคุมงาน

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม