หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ - หลักสูตร 1 วัน
(The Effective Time Management Skills Workshop)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (The Effective Time Management Skills Workshop)

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
จากคำกล่าวของท่านผู้รู้ที่ได้กล่าวไว้ว่า “เวลาคือชีวิต ชีวิตคือเวลาและเวลามีค่ามากกว่าทองคำ” นั้นแสดงให้เห็นว่า เวลาเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากมายมหาศาลต่อคนทุกคน ชีวิตจะอยู่ได้ก็อาศัยเวลาในการดำเนินไปนั่นเอง ดังนั้นจึงจำเป็นและถือเป็นสิ่งสำคัญที่คนเราต้องเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะได้ใช้เวลาให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน ตลอดจนถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้ได้มีเวลาเหลือ ในการพักผ่อนหย่อนใจได้ตามอัธยาศัยและเกิดความสุขใจได้ตลอดเวลา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และ ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้และการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตร ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและในการทำงาน
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ใช้ศักยภาพตัวเองอย่างเต็มที่ในการจัดการบริหารเวลา บริหารชีวิต อันมีผลสืบเนื่องต่อการพัฒนางานและช่วยส่งเสริมตลอดจนเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร สืบต่อไป
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
พลังแห่งการบริหารเวลา
         พลังแห่งความเชื่อมั่น 
         พลังแห่งเป้าหมาย 
         พลังแห่งเวลาและชีวิต 
การบริหารเวลากับความก้าวหน้าในการงาน
         การเป็นนักวางแผนที่ดี 
         การจัดลำดับความสำคัญทั้งงานและเวลา 
         การเรียนรู้เวลาตามความเป็นจริง 
         การติดตามและประเมินผลเวลาที่ได้ใช้ไป 
การสร้างความสำเร็จที่เร็วกว่า ด้วยเวลาที่น้อยลง
         การประหยัดเวลาด้วยการถอดแบบความสำเร็จของผู้อื่น 
         เทคนิคการใช้ทรัพยากรให้มีค่าด้วยเวลาที่จำกัด 
การพัฒนาการใช้เวลากับการสร้างคุณค่าและผลงาน
         ความรับผิดชอบและการเอาใจใส่ในงาน 
         การสร้างนิสัยการลงมือทำทันที 
อุปสรรคและหลุมพรางการบริหารเวลาที่ควรระวัง
         อุปสรรคภายในและอุปสรรคภายนอก 
         ข้ออ้างเรื่องการศึกษา เวลา อายุ และสุขภาพ 
เทคนิคการรักษามาตรฐานและความต่อเนื่อง เรื่องเวลา
         ทำอย่างไรกับพฤติกรรมแบบไฟไหม้ฟาง 
         เทคนิคการรักษามาตรฐานการบริหารเวลาให้เกิดผลอย่างต่อเนื่อง

วิธีการ (ทฤษฏี 20% เชิงปฏิบัติการ 80%)
การบรรยาย-สาธิต
ระดมสมอง-เกมประกอบหลักสูตร-กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
การแสดงบทบาทสมมุติ


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องในองค์กร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม