หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการประสานงานและเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ - หลักสูตร 1 วัน
(Coordination & Negotiation Skill)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / การบริหารงาน (Management and Productivity) / หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการประสานงานและเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ (Coordination & Negotiation Skill)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การประสานงานและการเจรจาต่อรอง มักเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน และเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสาร การพัฒนาทักษะ 2 อย่างนี้ให้ดีจะทำให้การทำงานร่วมกับผู้อื่นเกิดประสิทธิผลสูง และได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ เกิดความรู้สึกที่ดีร่วมกันของทุกฝ่าย ดังคำที่ว่า.....
“ประสานงานดี...ได้รับความร่วมมือดี เจรจาต่อรองดี...ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ประสานงานดี เจรจาดี...ทุกฝ่ายยินดีร่วมมือ เป้าหมายสำเร็จ”
การประสานงานและการเจรจาต่อรองนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิต เพราะ.....
      อบรม สัมมนา คนที่ติดต่อด้วยมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
      อบรม สัมมนา ทุกคนมีเป้าหมายและความต้องการของตัวเอง
      อบรม สัมมนา กฎ-กติกาที่ยึดถือแตกต่างกัน
      อบรม สัมมนา ความเชื่อและค่านิยมของเรากับผู้อื่นไม่เหมือนกัน ทำให้เกิดข้อขัดแย้งซึ่งกันและกัน การพัฒนาทักษะนี้จึงสามารถจูงใจให้ผู้อื่นคล้อยตามแนวความคิดได้
การเจรจาต่อรองที่ดี ไม่ใช่การเอาชนะผู้อื่นเพื่อให้ได้ตามที่เราต้องการเพียงฝ่ายเดียว เพราะผลลัพธ์ลักษณะนี้จะอยู่ได้ไม่นาน แต่ควรทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ของคู่เจรจาที่เราเรียกว่า การชนะทั้งคู่ (WIN:WIN) จึงจะเรียกว่าเป็นการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพที่แท้จริง
การพัฒนาทักษะด้านการประสานงานและการเจรจาต่อรองให้กับบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการติดต่อกับผู้อื่นอยู่เป็นประจำ จึงเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในองค์กร เพราะบุคลากรนั้น ๆ ต้องเป็นที่ยอมรับจากผู้อื่น จึงจะได้รับความร่วมมือที่ดี ทำให้งานสำเร็จและยังสามารถนำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักพื้นฐานของการประสานงานที่ดีและการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ มุ่งให้เกิดผลลัพธ์แบบ WIN:WIN
เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางการพัฒนาทักษะในการติดต่อสื่อสารด้านการประสานงานและการเจรจาต่อรองที่ดีขึ้น
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้หลักการไปสู่การปฏิบัติได้ทันทีกับสถานการณ์ของตัวเอง เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นเพิ่มขึ้น
เพื่อทำให้การทำงานร่วมกับผู้อื่นเกิดเป็นบรรยากาศที่ดี แม้ว่าจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอยู่ก็ตาม โดยสร้างโน้มน้าวให้คล้อยตามแนวความคิดได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการประสานงานและการเจรจาต่อรอง
      อบรม สัมมนา ความคิด ความรู้สึก ในการประสานงานกับผู้อื่น
      อบรม สัมมนา ความคิด ความรู้สึก ในการเจรจาต่อรองกับผู้อื่น
      อบรม สัมมนา หลักพื้นฐานของการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น
      อบรม สัมมนา จุดประสงค์ของการประสานงานและการเจรจาต่อรอง
      อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดแนวความคิดของการเจรจาต่อรอง
การพัฒนาแนวทางการประสานงานและการเจรจาต่อรอง
      อบรม สัมมนา อุปสรรคของการประสานงาน
      อบรม สัมมนา คุณลักษณะของผู้ประสานงานที่ดี
      อบรม สัมมนา หลักสำคัญ 5 ประการของการเจรจาต่อรอง
      อบรม สัมมนา หลุมพรางทางความคิดเชิงลบในการเจรจาต่อรอง
      อบรม สัมมนา เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
      อบรม สัมมนา Workshop : การเตรียมตัวเพื่อการเจรจาต่อรอง
ทักษะการประสานงานและการเจรจาต่อรอง
      อบรม สัมมนา การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
      อบรม สัมมนา การเป็นผู้รับฟังที่ดี
      อบรม สัมมนา การสร้างมนุษย์สัมพันธ์
      อบรม สัมมนา การรู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
      อบรม สัมมนา การสร้างทัศนคติที่ดี
      อบรม สัมมนา ความหนักแน่นในหลักการ
      อบรม สัมมนา Role Playing : การประยุกต์ใช้การเจรจาต่อรองในสถานการณ์ต่าง ๆ
การสร้างทัศนคติที่ดีในการประสานงานและการเจรจาต่อรอง
      อบรม สัมมนา ทัศนคติกับบุคคลรอบทิศทาง
      อบรม สัมมนา การสร้างความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ
      อบรม สัมมนา การจูงใจให้ผู้อื่นคล้อยตาม
      อบรม สัมมนา การเจรจาต่อรองแบบบูรณาการ
การบ้านสำหรับการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร