หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการประสานงานและเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ - หลักสูตร 1 วัน
(Coordination & Negotiation Skill)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / การบริหารงาน (Management and Productivity) / หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการประสานงานและเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ (Coordination & Negotiation Skill)

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การประสานงานและการเจรจาต่อรอง มักเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน และเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสาร การพัฒนาทักษะ 2 อย่างนี้ให้ดีจะทำให้การทำงานร่วมกับผู้อื่นเกิดประสิทธิผลสูง และได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ เกิดความรู้สึกที่ดีร่วมกันของทุกฝ่าย ดังคำที่ว่า.....
“ประสานงานดี...ได้รับความร่วมมือดี เจรจาต่อรองดี...ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ประสานงานดี เจรจาดี...ทุกฝ่ายยินดีร่วมมือ เป้าหมายสำเร็จ”
การประสานงานและการเจรจาต่อรองนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิต เพราะ.....
      อบรม สัมมนา คนที่ติดต่อด้วยมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
      อบรม สัมมนา ทุกคนมีเป้าหมายและความต้องการของตัวเอง
      อบรม สัมมนา กฎ-กติกาที่ยึดถือแตกต่างกัน
      อบรม สัมมนา ความเชื่อและค่านิยมของเรากับผู้อื่นไม่เหมือนกัน ทำให้เกิดข้อขัดแย้งซึ่งกันและกัน การพัฒนาทักษะนี้จึงสามารถจูงใจให้ผู้อื่นคล้อยตามแนวความคิดได้
การเจรจาต่อรองที่ดี ไม่ใช่การเอาชนะผู้อื่นเพื่อให้ได้ตามที่เราต้องการเพียงฝ่ายเดียว เพราะผลลัพธ์ลักษณะนี้จะอยู่ได้ไม่นาน แต่ควรทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ของคู่เจรจาที่เราเรียกว่า การชนะทั้งคู่ (WIN:WIN) จึงจะเรียกว่าเป็นการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพที่แท้จริง
การพัฒนาทักษะด้านการประสานงานและการเจรจาต่อรองให้กับบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการติดต่อกับผู้อื่นอยู่เป็นประจำ จึงเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในองค์กร เพราะบุคลากรนั้น ๆ ต้องเป็นที่ยอมรับจากผู้อื่น จึงจะได้รับความร่วมมือที่ดี ทำให้งานสำเร็จและยังสามารถนำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักพื้นฐานของการประสานงานที่ดีและการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ มุ่งให้เกิดผลลัพธ์แบบ WIN:WIN
เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางการพัฒนาทักษะในการติดต่อสื่อสารด้านการประสานงานและการเจรจาต่อรองที่ดีขึ้น
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้หลักการไปสู่การปฏิบัติได้ทันทีกับสถานการณ์ของตัวเอง เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นเพิ่มขึ้น
เพื่อทำให้การทำงานร่วมกับผู้อื่นเกิดเป็นบรรยากาศที่ดี แม้ว่าจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอยู่ก็ตาม โดยสร้างโน้มน้าวให้คล้อยตามแนวความคิดได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการประสานงานและการเจรจาต่อรอง
      อบรม สัมมนา ความคิด ความรู้สึก ในการประสานงานกับผู้อื่น
      อบรม สัมมนา ความคิด ความรู้สึก ในการเจรจาต่อรองกับผู้อื่น
      อบรม สัมมนา หลักพื้นฐานของการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น
      อบรม สัมมนา จุดประสงค์ของการประสานงานและการเจรจาต่อรอง
      อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดแนวความคิดของการเจรจาต่อรอง
การพัฒนาแนวทางการประสานงานและการเจรจาต่อรอง
      อบรม สัมมนา อุปสรรคของการประสานงาน
      อบรม สัมมนา คุณลักษณะของผู้ประสานงานที่ดี
      อบรม สัมมนา หลักสำคัญ 5 ประการของการเจรจาต่อรอง
      อบรม สัมมนา หลุมพรางทางความคิดเชิงลบในการเจรจาต่อรอง
      อบรม สัมมนา เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
      อบรม สัมมนา Workshop : การเตรียมตัวเพื่อการเจรจาต่อรอง
ทักษะการประสานงานและการเจรจาต่อรอง
      อบรม สัมมนา การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
      อบรม สัมมนา การเป็นผู้รับฟังที่ดี
      อบรม สัมมนา การสร้างมนุษย์สัมพันธ์
      อบรม สัมมนา การรู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
      อบรม สัมมนา การสร้างทัศนคติที่ดี
      อบรม สัมมนา ความหนักแน่นในหลักการ
      อบรม สัมมนา Role Playing : การประยุกต์ใช้การเจรจาต่อรองในสถานการณ์ต่าง ๆ
การสร้างทัศนคติที่ดีในการประสานงานและการเจรจาต่อรอง
      อบรม สัมมนา ทัศนคติกับบุคคลรอบทิศทาง
      อบรม สัมมนา การสร้างความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ
      อบรม สัมมนา การจูงใจให้ผู้อื่นคล้อยตาม
      อบรม สัมมนา การเจรจาต่อรองแบบบูรณาการ
การบ้านสำหรับการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ