หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการฟังขั้นเทพและการใช้คำถามชาญฉลาดของ Sales - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Sales and Marketing / หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการฟังขั้นเทพและการใช้คำถามชาญฉลาดของ Sales

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Sales and Marketing

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การพัฒนาทักษะการฟัง&การใช้คำถามของ Sales เป็นหัวใจที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน เพราะลูกค้ามีทางเลือกที่มากมายก่อนการตัดสินใจ หาก Sales ไม่สามารถค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้ ก็ไม่สามารถนำเสนอสินค้า/บริการที่มีคุณค่าสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้ โอกาสปิดการขายก็น้อยลงไปด้วย
 สถานการณ์เชิงลบของนักขาย (Sales) อาจสืบเนื่องมากจากการฟัง & การใช้คำถาม ที่ไม่เหมาะสมของ Sales เช่น....
       Sales จิตตก....เพราะฟังแต่เรื่องที่ลูกค้าปฏิเสธ....มักใช้คำถามซักไซด์
       Sales ขายไม่ได้....เพราะฟังไม่ได้ยินความต้องการลูกค้า....มักใช้คำถามทั่วไป
       Sales เปิดการขายไม่ได้....เพราะฟังไม่ได้ยินคำสำคัญ....มักใช้คำถามสอบสวน
       Sales เจรจาต่อรองไม่ดี....เพราะฟังที่ข้อจำกัด....มักใช้คำถามค้นหาเบื้องหลัง
 การมีเทคนิคการฟังในรูปแบบต่างๆ เชิงลึก ช่วยทำให้ Sales สามารถเข้าใจลูกค้าได้มากขึ้น ค้นพบความต้องการผ่านการพูดคุย และได้ยินประเด็นสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการขายเพิ่มมากขึ้น เช่น....
       ฟังที่คุณลักษณะของลูกค้า (DISC)
       ฟังที่ความต้องการที่แท้จริง (Need)
       ฟังที่กรอบความคิด (Mindset)
       ฟังที่คุณค่าตัวตน (VOICE Model)
 การมีเทคนิคการใช้คำถามประเภทต่างๆ ที่สอดคล้องกับการฟังทำให้สามารถกระตุ้นความต้องการ และทำให้ลูกค้าคล้อยตามข้อเสนอของพนักงานขายได้ สร้างโอกาสในการนำเสนอขาย, เจรจาต่อรองและปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิผล เช่น....
       การใช้คำถามให้ลูกค้าบอกเล่าความต้องการ
       การใช้คำถามช่วยลูกค้าคิดรายละเอียดของตัวเอง
       การใช้คำถามชวนลูกค้าคิดโอกาสของผลลัพธ์
       การใช้คำถามเปลี่ยนกรอบความคิด ให้ลูกค้าคล้อยตาม

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการฟังและการใช้คำถาม ที่ส่งเสริมให้การดำเนินการขายเกิดประสิทธิผลมากที่สุด
 เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนและปฏิบัติทักษะต่างๆ อย่างลึกซึ้ง จนเกิดความมั่นใจในการนำไปประยุกต์ใช้ด้วยตัวเองทันที
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ผ่านการปฏิบัติจริง (Role Playing) ทำให้เกิดความเข้าใจ จังหวะและเทคนิคการใช้อย่างละเอียด ทำให้นำไปใช้ได้อย่างแท้จริง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยง ทักษะเดิมของตัวเอง กับเทคนิคใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้แล้วปรับใน Style ของตัวเอง ทำให้นำไปใช้ได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการสำคัญของการฟังเชิงลึก & การใช้คำถามทรงพลัง
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการฟัง & การใช้คำถาม
      สิ่งที่เป็นอิทธิพลต่อการฟังของมนุษย์
      การเรียนรู้และเข้าใจการฟังประเภทต่างๆ (Listening)
      การเรียนรู้และเข้าใจการใช้คำถามประเภทต่างๆ (Questioning)
      กิจกรรม : การฝึกฝนทักษะการฟัง & การใช้คำถาม
 การพัฒนาทักษะการฟังเรื่องราวของลูกค้าเชิงลึก
      เทคนิคการฟังให้เข้าใจคุณลักษณะของลูกค้า (DISC)
      เทคนิคการฟังเพื่อค้นหาความต้องการที่แท้จริง
      เทคนิคการฟังให้เข้าใจกรอบความคิด (Mindset) ของลูกค้า
      เทคนิคการฟังให้ครอบคลุมตัวตนของลูกค้า (VOICE Model)
      กิจกรรม : การพัฒนาเทคนิคการฟังแบบต่างๆ
      Role Playing : การใช้บทสนทนากับทักษะการฟัง
 การพัฒนาทักษะการใช้คำถาม & การสะท้อนกลับเชิงบวก
      เทคนิคการใช้คำถามเพื่อค้นหาความต้องการลูกค้า
      เทคนิคการใช้คำถามช่วยลูกค้าคิดรายละเอียด
      เทคนิคการใช้คำถามชวนลูกค้าคิดโอกาส
      เทคนิคการใช้คำถามเปลี่ยนกรอบความคิดลูกค้า
      กิจกรรม : การพัฒนาเทคนิคการใช้คำถามประเภทต่างๆ
      Role Playing : การใช้บทสนทนาการขายกับทักษะการใช้คำถาม
 การประยุกต์ใช้กับกระบวนการขายเพิ่มประสิทธิผล
      การประยุกต์ใช้กับการนำเสนอขาย
      การประยุกต์ใช้กับการกระตุ้นจูงใจ
      การประยุกต์ใช้กับการเจรจาต่อรอง
      การประยุกต์ใช้กับการปิดการขาย
      Role Playing : การใช้บทสนทนากับทักษะต่างๆ
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติการจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 
พนักงานขาย 
 หัวหน้าพนักงานขาย
 ผู้จัดการทีมงานขาย
 ผู้บริหารฝ่ายขาย

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. จันทร์เพ็ญ เพ็ชรดำรงชัยกุล

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง