หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการฟังขั้นเทพและการใช้คำถามชาญฉลาดของ Sales - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Sales and Marketing / หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการฟังขั้นเทพและการใช้คำถามชาญฉลาดของ Sales

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Sales and Marketing

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การพัฒนาทักษะการฟัง&การใช้คำถามของ Sales เป็นหัวใจที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน เพราะลูกค้ามีทางเลือกที่มากมายก่อนการตัดสินใจ หาก Sales ไม่สามารถค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้ ก็ไม่สามารถนำเสนอสินค้า/บริการที่มีคุณค่าสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้ โอกาสปิดการขายก็น้อยลงไปด้วย
 สถานการณ์เชิงลบของนักขาย (Sales) อาจสืบเนื่องมากจากการฟัง & การใช้คำถาม ที่ไม่เหมาะสมของ Sales เช่น....
       Sales จิตตก....เพราะฟังแต่เรื่องที่ลูกค้าปฏิเสธ....มักใช้คำถามซักไซด์
       Sales ขายไม่ได้....เพราะฟังไม่ได้ยินความต้องการลูกค้า....มักใช้คำถามทั่วไป
       Sales เปิดการขายไม่ได้....เพราะฟังไม่ได้ยินคำสำคัญ....มักใช้คำถามสอบสวน
       Sales เจรจาต่อรองไม่ดี....เพราะฟังที่ข้อจำกัด....มักใช้คำถามค้นหาเบื้องหลัง
 การมีเทคนิคการฟังในรูปแบบต่างๆ เชิงลึก ช่วยทำให้ Sales สามารถเข้าใจลูกค้าได้มากขึ้น ค้นพบความต้องการผ่านการพูดคุย และได้ยินประเด็นสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการขายเพิ่มมากขึ้น เช่น....
       ฟังที่คุณลักษณะของลูกค้า (DISC)
       ฟังที่ความต้องการที่แท้จริง (Need)
       ฟังที่กรอบความคิด (Mindset)
       ฟังที่คุณค่าตัวตน (VOICE Model)
 การมีเทคนิคการใช้คำถามประเภทต่างๆ ที่สอดคล้องกับการฟังทำให้สามารถกระตุ้นความต้องการ และทำให้ลูกค้าคล้อยตามข้อเสนอของพนักงานขายได้ สร้างโอกาสในการนำเสนอขาย, เจรจาต่อรองและปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิผล เช่น....
       การใช้คำถามให้ลูกค้าบอกเล่าความต้องการ
       การใช้คำถามช่วยลูกค้าคิดรายละเอียดของตัวเอง
       การใช้คำถามชวนลูกค้าคิดโอกาสของผลลัพธ์
       การใช้คำถามเปลี่ยนกรอบความคิด ให้ลูกค้าคล้อยตาม

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการฟังและการใช้คำถาม ที่ส่งเสริมให้การดำเนินการขายเกิดประสิทธิผลมากที่สุด
 เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนและปฏิบัติทักษะต่างๆ อย่างลึกซึ้ง จนเกิดความมั่นใจในการนำไปประยุกต์ใช้ด้วยตัวเองทันที
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ผ่านการปฏิบัติจริง (Role Playing) ทำให้เกิดความเข้าใจ จังหวะและเทคนิคการใช้อย่างละเอียด ทำให้นำไปใช้ได้อย่างแท้จริง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยง ทักษะเดิมของตัวเอง กับเทคนิคใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้แล้วปรับใน Style ของตัวเอง ทำให้นำไปใช้ได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการสำคัญของการฟังเชิงลึก & การใช้คำถามทรงพลัง
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการฟัง & การใช้คำถาม
      สิ่งที่เป็นอิทธิพลต่อการฟังของมนุษย์
      การเรียนรู้และเข้าใจการฟังประเภทต่างๆ (Listening)
      การเรียนรู้และเข้าใจการใช้คำถามประเภทต่างๆ (Questioning)
      กิจกรรม : การฝึกฝนทักษะการฟัง & การใช้คำถาม
 การพัฒนาทักษะการฟังเรื่องราวของลูกค้าเชิงลึก
      เทคนิคการฟังให้เข้าใจคุณลักษณะของลูกค้า (DISC)
      เทคนิคการฟังเพื่อค้นหาความต้องการที่แท้จริง
      เทคนิคการฟังให้เข้าใจกรอบความคิด (Mindset) ของลูกค้า
      เทคนิคการฟังให้ครอบคลุมตัวตนของลูกค้า (VOICE Model)
      กิจกรรม : การพัฒนาเทคนิคการฟังแบบต่างๆ
      Role Playing : การใช้บทสนทนากับทักษะการฟัง
 การพัฒนาทักษะการใช้คำถาม & การสะท้อนกลับเชิงบวก
      เทคนิคการใช้คำถามเพื่อค้นหาความต้องการลูกค้า
      เทคนิคการใช้คำถามช่วยลูกค้าคิดรายละเอียด
      เทคนิคการใช้คำถามชวนลูกค้าคิดโอกาส
      เทคนิคการใช้คำถามเปลี่ยนกรอบความคิดลูกค้า
      กิจกรรม : การพัฒนาเทคนิคการใช้คำถามประเภทต่างๆ
      Role Playing : การใช้บทสนทนาการขายกับทักษะการใช้คำถาม
 การประยุกต์ใช้กับกระบวนการขายเพิ่มประสิทธิผล
      การประยุกต์ใช้กับการนำเสนอขาย
      การประยุกต์ใช้กับการกระตุ้นจูงใจ
      การประยุกต์ใช้กับการเจรจาต่อรอง
      การประยุกต์ใช้กับการปิดการขาย
      Role Playing : การใช้บทสนทนากับทักษะต่างๆ
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติการจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 
พนักงานขาย 
 หัวหน้าพนักงานขาย
 ผู้จัดการทีมงานขาย
 ผู้บริหารฝ่ายขาย

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม