หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการสรุปประเด็นด้วย Mindmap - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Other / ทักษะการสรุปประเด็นด้วย Mindmap

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ในชีวิตการทำงาน และการดำเนินชีวิตประจำวันของทุกคน ที่ล้วนรายรอบไปด้วยข้อมูลข่าวสาร ทั้งจากการสนทนากับคนรอบข้าง ทั้งจากการประชุมต่าง ๆ และจากการรับรู้ผ่านทางสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ Internetรวมไปถึงการเข้าสัมมนาอบรมในที่ต่าง ๆ
   การทำความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้นั้น สิ่งที่สำคัญ คือ เราจะคัดกรองข้อมูล (Data) ที่ถาโถมเข้ามาได้อย่างไร เพื่อให้ได้ประเด็นสำคัญ (Key Topics) แล้วเราจะเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันอย่างไรให้เป็นแผนภาพความคิด (Thought Model) เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจในเรื่องราวที่เกิดขึ้น
   คนส่วนมากในการจดบันทึก เรามักจะบันทึก เป็นแถว เป็นเส้นตรง ซึ่งเป็นการใช้สมองเพียงซีกเดียว และการจดบันทึกดังกล่าว ก็ส่งผลให้เราจดจำเนื้อหาได้ยาก ซึ่งการเรียนรู้เทคนิคการจดบันทึกด้วย “Mind map” เป็นการฝึกใช้สมองทั้งสองซีกอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยทำให้ผู้จดบันทึกเกิดความสนุกในการจด และทำให้สามารถจดจำเนื้อหา เชื่อมโยง และสรุปประเด็นสำคัญ ๆ ได้ดี

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจความสำคัญของการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวคิด “3 หัวใจหลักแห่งการคิดวิเคราะห์”
   2.1 สังเกต-สงสัย-ซักถาม
   2.2 แยกแยะ-จับประเด็น
   2.3 เชื่อมโยง
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนการจับคำสำคัญ (Keywords) และประเด็นสำคัญ (Key Topics) 
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนการเขียนแผนภาพความคิด (Thought Model) ในรูปแบบ “Mindmap”
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจการจดบันทึกจากสมองทั้งสองซีกด้วย “Mind Map” 

กรอบความคิดของหลักสูตร


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. ความสำคัญของการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 
2. “3 หัวใจหลักแห่งการคิดวิเคราะห์” 
   2.1สังเกต-สงสัย-ซักถาม 
   2.2แยกแยะ-จับประเด็น 
   2.3เชื่อมโยง 
3.เทคนิคการจับคำสำคัญ (Keywords) และประเด็นสำคัญ (Key Topics) 
4. เทคนิคการเขียนแผนภาพความคิด (Thought Model)ด้วย “Mindmap” 5.เทคนิคการจับประเด็นในการอ่านบทความ 
6. เทคนิคการจับประเด็นในการประชุม และการฟังบรรยาย

วิธีการฝึกอบรม
 โดยการใช้คำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้สำรวจตัวเอง (มองเห็น ยอมรับ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง) และเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจสภาวะที่เกิดขึ้นว่าติดอยู่ที่หลุมพรางความคิดใด 
โดยการใช้กระบวนการคิด (Thinking Process) เพื่อให้ผู้เรียนคิดหาทางเลือกที่เหมาะสมกับตนเอง 
 โดยการใช้ Workshop เพื่อให้เกิดการนำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนในทางปฏิบัติ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
พนักงานทั่วไป จำนวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การคิดวิเคราะห์การจับคำสำคัญMind map

แสดงความคิดเห็น