หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการสื่อสารเพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ - หลักสูตร 1 วัน
(Teamwork skill: Effective Communicating in Group)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการสื่อสารเพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ (Teamwork skill: Effective Communicating in Group)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและแนวความคิด
  งานส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการทำงานเป็นทีม การทำงานเป็นทีมที่ดีหมายถึงทุกคนทำงานร่วมกันได้ดี โดยที่มีผลลัพธ์ที่ดีเกิดขึ้น ทั้งต่อทีม และตนเอง
การทำงานเป็นทีมและการสื่อสารเป็นกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จในอาชีพและชีวิตประจำวันของบุคลากรทุกคน ทักษะการทำงานเป็นทีมคือคุณสมบัติและความสามารถที่ช่วยให้บุคลากรทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีระหว่างการสนทนา โครงการ การประชุม หรือการทำงานร่วมกันอื่นๆ ทักษะการทำงานเป็นทีมมีความสำคัญต่อความสำเร็จในการทำงาน ไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมหรือตำแหน่งงานใด การทำงานที่ดีกับลูกค้า เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน และคนอื่นๆ ในที่ทำงาน สามารถช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมที่สนุกสนานทั้งสำหรับตัวผู้ที่มีทักษะเองและผู้อื่น

วัตถุประสงค์
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ที่จะตัดสินใจแบบกลุ่มได้ดีขึ้น
ผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์จากกลุ่มเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น
ผู้เรียนสามารถจัดการความขัดแย้งและทำงานร่วมกับสมาชิกในกลุ่มที่ยากลำบาก
ผู้เรียนเจรจาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ ปรับปรุงการสื่อสารกลุ่มในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง
ผู้เรียนสามารถพัฒนาความเข้าใจโดยรวมเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์และการทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 แนวความคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร
           อบรม สัมมนา หลักการการสื่อสารในที่ทำงาน
           อบรม สัมมนา ทักษะที่จำเป็นสำหรับการสื่อสาร
           อบรม สัมมนา คุณลักษณะของตนเอง ต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : Self Journal หรือ Breakout to small group
      อบรม สัมมนา สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากกิจกรรม คือ ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมคลาส, ได้ใคร่ครวญประสบการณ์การสื่อสารของตนเอง รวมถึง เริ่มเปิดรับความคิดเห็นอื่นๆที่แตกต่างจากของตนเอง
พลวัตรของกลุ่ม และการสื่อสารเพื่อพัฒนากลุ่มในสภาวะต่างๆ
           อบรม สัมมนา ธรรมชาติพลวัตรของกลุ่ม 4 ระดับ
           อบรม สัมมนา Intervention สำหรับการสื่อสารกับกลุ่มในพลวัตรแต่ละระดับ
           อบรม สัมมนา การสื่อสาร เพื่อการนำพากลุ่ม
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : เป็ดชิงพื้นที่
      อบรม สัมมนา สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากกิจกรรม คือ เห็นพลวัตรของกลุ่มและเห็นสิ่งกลุ่มในแต่ละระดับของพลวัตรนั้นต้องการ รวมถึงมีประสบการการสื่อสารกับกลุ่มในระดับขั้นต่างๆในพลวัตรกลุ่ม
การเผชิญ ความแตกต่าง หลากหลาย, ความขัดแย้ง และ การนำการตัดสินใจร่วมกันแบบกลุ่ม
           อบรม สัมมนา การฟัง หรือ การอ่านกลุ่ม
           อบรม สัมมนา การสะท้อน ทวน และตั้งคำถามเพื่อกลุ่ม
           อบรม สัมมนา แนวทางการจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในกลุ่ม
           อบรม สัมมนา การ Facilitation เพื่อการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การแสดงบทบาทสมมุติการประชุมกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากกิจกรรม คือ ได้รับประสบการณ์การอยู่ในการประชุมที่มีความเห็นแตกต่างหลากหลาย ได้มีประสบการณ์การนำกลุ่มเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของกลุ่ม
การสื่อสารแบบกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ แบบ virtual
      อบรม สัมมนา ข้อดี และข้อจำกัดของการสื่อสารแบบกลุ่ม virtual
      อบรม สัมมนา แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่ม แบบ virtual

แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม
 การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
      อบรม สัมมนา การให้หลักการและเนื้อหา
      อบรม สัมมนา Workshop กิจกรรมผ่านประสบการณ์
      อบรม สัมมนา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Facilitative Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปฝึกทดสอบก่อนที่จะนำไปเชื่อมโยงเข้ากับงานจริงหลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

แก่นของ Facilitative Coaching
การเปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักรู้ด้วยตนเอง
กระบวนการพัฒนาบุคลากรในเรื่องใดๆนั้น Facilitative Coaching จะเน้นวิชาเป็นศูนย์กลางที่พร้อมให้ผู้เข้าร่วมอบรมสืบค้นความจริงของตนเองในประเด็นนั้นๆ รวมถึงประสบการณ์ต่างๆที่ผู้เข้าร่วมแต่ละคนมีเกี่ยวกับประเด็นนั้นๆถือเป็นอีกความจริงหนึ่งที่เพื่อนๆจะได้ร่วมกันสืบค้น
การตระหนักรู้ในตนเองและเคารพในประสบการณ์ของเพื่อนที่ร่วมเข้าอบรมจะช่วยให้เห็นคุณค่าในตัวเพื่อน เห็นศักยภาพในตัวเพื่อนและเกิดการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ (Empathy) ตลอดเวลาทำกิจกรรม
การเปลี่ยนแปลงเกิดจากการเห็นตัวเองเข้าใจตนเอง และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองConceptual Frameworkผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัตการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม