หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการสื่อสาร การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ - หลักสูตร 1 วัน
(Communication Skills Coordinated effectively)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการสื่อสาร การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Skills Coordinated effectively)

อ. พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
          การสื่อสารถือเป็นหนึ่งเรื่องที่สำคัญในยุคปัจจุบันของการทำงาน หากมีการสื่อสารแล้วผู้อื่นเข้าใจ ผู้รับสารยอมรับนั้นถือว่าประสบความสำเร็จแล้วในระดับหนึ่ง แต่มนุษย์นั้นเกิดมามีความแตกต่างกัน การรับรู้ก็ย่อมแตกต่างกันออกไปด้วย ดังนั้นหากเราสามารถเรียนรู้ว่าคนแต่ละประเภทไม่เหมือนกัน เราจำเป็นต้องมีทักษะ และวิธีการที่แตกต่างกันออกไปเพื่อสื่อสารให้คนแต่ละประเภทนั้นเข้าใจ และสามารถเข้าถึงในสิ่งที่เขาเหลานั้นมีความแตกต่างกัน
          หลักสูตร ทักษะการสื่อสาร การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหลักสูตรที่เน้นเรียนรู้คนในแต่ละประเภท เพื่อการปรับเปลี่ยน รมถึงวิธีการต่างในการประสานงานเพื่อให้ผลลัพธ์ของงานนั้นออกมาให้เป็นไปตามเป้าหมายหน่วยงานหรือสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ทักษะและความจำเป็นของทักษะการสื่อสารและการประสานงาน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมวิเคราะห์จุดอ่อน และจุดแข็งของตนเอง ฝึกทักษะสื่อสารด้วยการพูด หลังของการฟัง หลักของการตั้งคำถาม เพื่อนพไปพัฒนางานของตนเองได้อย่างเหมาะสม
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
กรอบแนวคิดการสื่อสาร และการประสานงาน
การเรียนรู้ธรรมชาติของคน
การสำรวจตนเองด้วยหน้าต่าง 4 บาน
Workshop 1: การสำรวจตน Point of You
5 ทักษะที่จำเป็นของการสื่อสาร
การสร้างมนุษยสัมพันเพื่อส่งเสริมในการทำงาน
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
เรียนรู้คน 4 ประเภทด้วยหลักการปรับตัวเพื่อการทำงานกับผู้อื่นด้วย
Workshop 2: การบริหารและร่วมงานกับคน 4 กลุ่ม
การบริหารความขัดแย้งในการบริหารงาน
หลักสำคัญของการทำงานร่วมกัน วินัย หน้าที่ และความรับผิดชอบต่องาน
การประสานงานผ่านเครื่องมือพิเศษโดยนำหลัก HO-Ren-So
Workshop 3: กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมุติ (แย่งกลุ่ม)
การสร้าง Commitment ร่วมกันในการทำงาน
ถาม-ตอบ

รูปแบบการการอบรม
การบรรยาย Coaching Brainstorming การนำเสนอ

เครื่องมือการสอน
หัวหน้างาน
ผู้ที่เกี่ยวข้อง

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม