หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อสื่อสารในที่ทำงานยุคดิจิตัล - หลักสูตร 1 วัน
(English for Business Communication in Digital Era)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อสื่อสารในที่ทำงานยุคดิจิตัล (English for Business Communication in Digital Era)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและแนวความคิด
ในการสื่อสารทางธุรกิจ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาททำให้เราสามารถพูดคุยสื่อสาร ประชุมออนไลน์ เขียนอีเมล์ หรือ นำเสนอสินค้าให้ลูกค้าได้แม้กระทั่งอยู่กันคนละประเทศ ซึ่งภาษาที่ใช้ส่วนมากก็เป็นภาษาอังกฤษ ทักษะภาษาอังกฤษธุรกิจจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง
จากรายงานของ Harvard Business Review ทั่วโลกมีคนพูดภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อทางธุรกิจ จำนวนมากถึง1.75 พันล้านคนทั่วโลก และประมาณ 565 ล้านคนที่สื่อสารผ่านอินเตอร์เนต จนเกิดคำว่า “Englishnization” บริษัทชั้นนำทั่วโลก อาทิ Airbus, Daimler-Chrysler, Fast Retailing, Nokia, Renault, Samsung, SAP, Technicolor, and Microsoft in Beijing ก็ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารเป็นภาษาหลักขององค์กร
ด้วยหลักสูตร“ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อสื่อสารในที่ทำงานยุคดิจิตัล” ที่ประกอบไปด้วยภาษาอังกฤษที่เกี่ยวการเขียน อาทิ Making Requests, Answering Requests, Writing Sales Letters, Writing Reports เป็นต้น รวมถึงฝึกการอ่านเอกสารภาษาอังกฤษ เรียนรู้สำนวนและคำศัพท์ที่จำเป็นในการสื่อสารธุรกิจ ซึ่งในการอบรมจะมีแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบและทบทวนความเข้าใจของผู้เข้าอบรม นอกจากนี้ ตอนท้ายแต่ละบทจะมีโจทย์ให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทำเพื่อสร้างความคุ้นเคยและพัฒนาทักษะในการเขียน ซึ่งจะผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการสื่อสารด้วยอีเมล์มากขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมให้กับองค์กรได้อย่างแน่นอน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษผ่านการเขียน
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ ประโยค, สำนวน, คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
เพื่อให้เข้าใจความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมเพื่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เรียนรู้แนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษและมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาทักษะทั้งการเขียนและอ่านผ่านสื่อการสอนที่หลากหลาย

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
บทนำ
      อบรม สัมมนา ความจำเป็นของการรีสกิลการเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษในยุคนิวนอร์มอล
ประเภทเอกสารทางธุรกิจที่ใช้ในปัจจุบัน
      อบรม สัมมนา Business letter/ Memos / Emails / Minutes
สิ่งที่ควรรู้ก่อนเขียนอีเมล์
      อบรม สัมมนา องค์ประกอบและวิธีเขียนในแต่ละส่วนของอีเมล
เทคนิคการเขียนหลากหลายวัตถุประสงค์
      อบรม สัมมนา Making Requests
      อบรม สัมมนา Answering Requests
      อบรม สัมมนา Writing Sales Letters
      อบรม สัมมนา Writing Reports
      อบรม สัมมนา Making Complaints
      อบรม สัมมนา Answering Complaints
      อบรม สัมมนา Clarifying Complexing Problems
สำนวนและศัพท์ที่จำเป็นสำหรับการเขียน
      อบรม สัมมนา Vocabulary
      อบรม สัมมนา Phrasal Verb
      อบรม สัมมนา Abbreviation
สรุปเนื้อหาการเรียนรู้ร่วมกัน พร้อมเขียน Action plan

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย ระดับปฏิบัติการและระดับหัวหน้างาน
ผู้ที่สนใจพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

สื่อและวิธีการเรียนรู้
อภิปรายกลุ่มและเวิร์คชอป (Workshop)
บรรยายประกอบสไลด์และวีดีโอ (Video Cilp)
แบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความเข้าใจ (Exercises)
แบบทดสอบก่อน-หลังอบรม (Pre-Test, Post-Test)

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม