หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการเป็นผู้นำที่สำคัญสำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการมือใหม่ - หลักสูตร 1 วัน
(Essential Leadership Skills for Head of Section and First Time Manager)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการเป็นผู้นำที่สำคัญสำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการมือใหม่ (Essential Leadership Skills for Head of Section and First Time Manager)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและแนวความคิด
ผู้บริหารมือใหม่ โดยเฉพาะระดับต้น ตั้งแต่หัวหน้าหน่วย หัวหน้าแผนก ซุปเปอร์ไวเซอร์ หรือผู้จัดการปีแรก มักจะมีปัญหาในด้านการบริหาร และภาวะผู้นำ การได้รับตำแหน่งโดยไม่เข้าใจบทบาทของตัวเองในฐานะผู้บริหารระดับต้น อาจทำให้การทำงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และการผสานงานกับหน่วยเหนือขึ้นไปมีปัญหา ทั้งยังอาจทำให้มือใหม่เหล่านี้ผิดหวัง ไม่เข้าใจ ท้อแท้ และอาจถึงขั้นเปลี่ยนงาน หรือหมดอนาคตกับการก้าวหน้าในอาชีพผู้บริหารในอนาคต
การให้ความรู้ที่ถูกทางและเหมาะสมกับผู้บริหารมือใหม่นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ บุคลิกภาพ และทักษะที่จำเป็นของการเป็นผู้นำ และผู้บริหารในขณะเดียวกัน
อุปนิสัยสำคัญที่ต้องปลูกฝังสำหรับการเป็นผู้นำ
เรียนรู้ข้อบกพร่อง และวิธีการแก้ไข สำหรับผู้ที่จะเป็นผู้นำ
ทักษะอะไรบ้างที่ผู้บริหารยุคใหม่จะต้องมี

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
ความแตกต่างของคำว่าผู้นำ และผู้จัดการ
     อบรม สัมมนา ผู้จัดการที่ดีควรมีความเป็นผู้นำ และผู้นำที่ดีก็ควรจะต้องมีความเป็นผู้จัดการด้วย
เข้มงวด ลงโทษ ระเบียบวินัยจำเป็นแค่ไหนสำหรับการเป็นหัวหน้างาน
ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมนุษย์ของ “มาสโลว์”
     อบรม สัมมนา ผู้บริหารมักผ่านด่านที่สาม (ด่านสาวงาม) ได้ยาก
     อบรม สัมมนา ด่านที่สามถึงห้าต้องอาศัย Motivation
5 ส กับการเป็นหัวหน้างาน
ภาวะผู้นำ 5 ระดับ
แผนการ 100 วันแรกของผู้จัดการ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประสิทธิศาสตร์ ของการเป็นหัวหน้างาน
เทคนิคการสื่อสาร และนำเสนอแผนการปฏิบัติงาน
20 วิธีกับการสร้างอำนาจและการยอมรับให้กับตนเอง
กำไร กำไร กำไร แม้เป็นผู้บริหารระดับต้นก็ต้องเข้าใจว่าทำอย่างไรบริษัทจึงจะกำไร
ทักษะทาง Office Software ที่ผู้บริหารควรจะต้องรู้และใช้เป็น
Risk Management อะไรคือความเสี่ยงในหน่วยงานที่มองข้ามไม่ได้

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
Workshop การทำแบบสำรวจความต้องการของมนุษย์ตามทฤษฎีของ “มาสโลว์” และการทำแผนปฏิบัติการ Execution Plan

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
การฝึกอบรมจะเน้นการเล่าถึงประสบการณ์จริงที่ได้พบมาตามหัวข้อต่าง ๆ ในเอกสารบรรยาย เพื่อไม่ให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเบื่อหน่าย และต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการทำงานได้จริง

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม