หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการเป็นผู้ให้คำปรึกษา - หลักสูตร 2 วัน
(Counselor techniques for Management and Supervisors)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการเป็นผู้ให้คำปรึกษา (Counselor techniques for Management and Supervisors)

อ. ราชันย์ จำปีแก้ว

(ผู้เชี่ยวชาญจิตวิทยาด้านบุคลิกและการให้บริการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและแนวความคิด
 ปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่เน้นแต่พูด แต่มีน้อยคนที่จะเป็นผู้รับฟังที่ดี ดังนั้นการที่เรามีการฝึกฝนทักษะของการฟังและการเป็นผู้ให้คำปรึกษา จะช่วยให้บุคคลนั้นเกิดการรู้คิด และมีวิธีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยหลักจิตวิทยานี้ เป็นทักษะขั้นสูงที่ผู้เรียนสามารถนำไปปรับใช้กับผู้ที่เกิดภาวะขาดความมั่นใจ โรคซึมเศร้า หรือมีปัญหาชีวิต ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว

วัตถุประสงค์
1. เพื่อฝึกให้ผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือพนักงานมีการให้คำแนะนำ หรือเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับพนักงานในองค์กร
2. เพื่อสร้างให้คนในองค์กรมีการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ราบรื่น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หัวข้อการอบรม
     - Johari Window หน้าต่างมหัศจรรย์
     - เทคนิคการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนการให้คำปรึกษา
     - การสร้างคำพูดเพื่อการเป็นที่ปรึกษาอย่างถูกวิธี
     - Work Shop จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามโจทย์

วิธีการสอนในหลักสูตร
 ทฤษฎี 40 %
กิจกรรม 30 %
ฝึกปฏิบัติ + ระดมความคิด 30 %

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
1. ใช้โปรแกรม Johari Window ซึ่งเป็นกิจกรรมในแนวทางจิตวิทยา เพื่อเป็นสื่อในการเปิดใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และเพื่อให้เห็นถึงข้อดีของกันและกัน ซึ่งจะทำให้สามารถปรับการสื่อสารและการฟัง รวมถึงการตั้งคำถามได้ดีมากยิ่งขึ้น

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม