หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพและสั่งงาน มอบหมายงาน ติดตามงาน - หลักสูตร 1 วัน
(Supervisory Skill and Ordering and Delegation and Monitoring)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Leadership / หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพและสั่งงาน มอบหมายงาน ติดตามงาน (Supervisory Skill and Ordering and Delegation and Monitoring)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Leadership

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
หัวหน้างานนับว่าเป็นบุคลากรที่สำคัญ เพราะเป็นผู้ใกล้ชิดกับพนักงานระดับปฏิบัติการมากที่สุด ซึ่งงานส่วนใหญ่จะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่หัวหน้างานสามารถทำให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากแค่ไหน
 การพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ให้กับหัวหน้างาน เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและเป็นที่ยอมรับนับเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างยิ่ง หากหัวหน้างานไม่พร้อมในการเป็นผู้นำก็จะทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา
การพัฒนาให้หัวหน้างานมีเทคนิคที่สำคัญ จึงเป็นเรื่องจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากหัวหน้างานไม่สามารถ สั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานได้ ก็จะทำให้ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในทีม ไม่บรรลุเป้าหมาย ก็จะส่งผลกระทบกับเป้าหมายของทีม แล้วทำให้เป้าหมายขององค์กรได้รับผลกระทบไปด้วย
 
วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนได้สร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ดีและพัฒนาทักษะ (Skill) ที่สำคัญต่างๆ อย่างครบถ้วน
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการใช้ภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) กับการทำให้ทีมงานยอมรับ และปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจ หลักการและเทคนิค การสั่งงาน มอบหมายงานและติดตามงานอย่างละเอียด สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงของตัวเองได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม

   อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดการทำงานของหัวหน้างาน
   อบรม สัมมนา การพัฒนาผู้นำ 3 เก่ง (เก่งคิด, เก่งคน, เก่งงาน)
   อบรม สัมมนา แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในครั้งนี้
   อบรม สัมมนา การสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
   อบรม สัมมนา กรอบความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset)
   อบรม สัมมนา การพัฒนาภาวะผู้นำจูงใจทีมงาน (Empowering Leadership)
   อบรม สัมมนา Workshop I : การสร้างกรอบความคิด (Mindset) การทำงานของตัวเอง
   อบรม สัมมนา การพัฒนา ทักษะการคิด สำหรับหัวหน้างาน
   อบรม สัมมนา การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
   อบรม สัมมนา การคิดเชิงตรรกะอย่างมีเหตุผล (Logical Thinking)
   อบรม สัมมนา การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
   อบรม สัมมนา การคิดเชิงความเป็นจริงกับปัญหา (Critical Thinking)
   อบรม สัมมนา การคิดเชิงนวัตกรรม (Innovation Thinking)
   อบรม สัมมนา กิจกรรม : การพัฒนาทักษะการคิดของตัวเอง
   อบรม สัมมนา การพัฒนา ความเป็นผู้นำ 360 องศา สำหรับหัวหน้างาน
   อบรม สัมมนา การเป็นผู้นำบุคคลระดับบน (หัวหน้า)
   อบรม สัมมนา การเป็นผู้นำบุคคลระดับเดียวกัน (เพื่อนร่วมงาน)
   อบรม สัมมนา การเป็นผู้นำบุคคลระดับล่าง (ลูกน้อง)
   อบรม สัมมนา Workshop II : การปฏิบัติตัวในฐานะผู้นำ 360 องศา
   อบรม สัมมนา กรณีศึกษา : การเอาชนะหลุมพรางในฐานะผู้นำ 360 องศา
   อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารผลปฏิบัติงาน
   อบรม สัมมนา หลักการของการสั่งงาน (Ordering) ที่ดี
   อบรม สัมมนา หลักการในการมอบหมายงาน (Delegation) ที่ดี
   อบรม สัมมนา หลักการของการติดตามงาน (Monitoring) ที่ดี
   อบรม สัมมนา Workshop III : กำหนดแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานของตัวเอง
   อบรม สัมมนา กระบวนการสั่งงาน มอบหมายงาน ติดตามงานที่มีประสิทธิผล
   อบรม สัมมนา การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
   อบรม สัมมนา สิ่งที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้
   อบรม สัมมนา การพัฒนาทักษะหัวหน้างานคุณภาพ

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน 
ผู้จัดการ 
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง