หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจเชิงคุณภาพ - หลักสูตร 1 วัน

(Effective Problem Solving & Decision Making Skill)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Thinking / ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจเชิงคุณภาพ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
หลักการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ เป็นหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการงานให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี เพราะการบรรลุเป้าหมายที่มีคุณภาพ ต้องใช้ทักษะการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพและสามารถตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล คำนึงผลการขายที่จะเกิดขึ้นจากการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน โดยทำให้งานสำเร็จ ไม่เพียงแต่การทำให้งานเสร็จ จึงจะเรียกว่า การทำงานอย่างมีคุณภาพ
การเรียนรู้และเข้าใจเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ เช่นการวิเคราะห์และการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ จะทำให้สามารถเลือกแนวทางที่ดีที่สุดในการตัดสินใจ ทำให้มองเห็นภาพกว้างอย่างมีตรรกะและสร้างแนวความคิดนอกกรอบเพื่อค้นหาทางเลือกอื่นๆ เพิ่มเติมจากข้อมูลจากแหล่งต่างๆ แล้วประเมินทางแก้ไขเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการอย่างมีคุณภาพ

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการแก้ปัญหา & การตัดสินใจด้วยการใช้ข้อมูลคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตัวเองได้ทันที
 
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเครื่องมือในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย พร้อมลงมือใช้ในการแก้ไขปัญหาของตัวเอง สร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างแท้จริง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างกระบวนการแก้ปัญหา & ตัดสินใจอย่างมีคุณภาพใน Style ของตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ดีในการเผชิญกับปัญหา/อุปสรรคได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค
       ประเด็นสำคัญของการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
       หัวใจสำคัญของการตัดสินใจที่ดี
       กรอบความคิดของการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
       Workshop : สร้างกรอบความคิดการแก้ปัญหาแและตัดสินใจของตัวเอง
การเรียนรู้และเข้าใจเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหา
       เทคนิคการใช้คำถาม 5W1H
       เทคนิคการใช้ผังก้างปลา
       เทคนิคการวิเคราะห์ด้วย Mind Map
       เทคนิคการวิเคราะห์ด้วย 80:20
       กิจกรรม : การวิเคราะห์ปัญหาด้วยเครื่องมือต่างๆ
การวิเคราะห์และการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
       ความหมายของการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
       ลักษณะของข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่ดี
       แบบจำลองเพื่อช่วยในการตัดสินใจแบบต่างๆ
       แหล่งที่มาของข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
       Workshop : กำหนดแนวทางการใช้ข้อมูล เพื่อการตัดสินใจของตัวเอง
การคิดอย่างมีตรรกะ&การคิดนอกกรอบพิชิตทุกเป้าหมาย
       ความหมายของการคิดเชิงตรรกะเชิงลึก
       ความหมายของการคิดนอกกรอบเชิงสร้างสรรค์
       ศัตรูที่สำคัญของการคิดนอกกรอบ
       การประเมินสถานการณ์ต่างๆ ด้วย Logical Thinking
       กำหนดแนวทางปฏิบัติด้วย Lateral Thinking
       Workshop : สร้างกระบวนการคิดแบบ Logical Thinking & Lateral Thinking
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)แนวทางในการฝึกอบรม
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       กมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน    
 ผู้จัดการ     
 ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การแก้ปัญหาการตัดสินใจDecision Making

แสดงความคิดเห็น