หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจเชิงคุณภาพ - หลักสูตร 1 วัน

(Effective Problem Solving & Decision Making Skill)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Thinking / ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจเชิงคุณภาพ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
หลักการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ เป็นหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการงานให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี เพราะการบรรลุเป้าหมายที่มีคุณภาพ ต้องใช้ทักษะการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพและสามารถตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล คำนึงผลการขายที่จะเกิดขึ้นจากการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วน โดยทำให้งานสำเร็จ ไม่เพียงแต่การทำให้งานเสร็จ จึงจะเรียกว่า การทำงานอย่างมีคุณภาพ
การเรียนรู้และเข้าใจเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ เช่นการวิเคราะห์และการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ จะทำให้สามารถเลือกแนวทางที่ดีที่สุดในการตัดสินใจ ทำให้มองเห็นภาพกว้างอย่างมีตรรกะและสร้างแนวความคิดนอกกรอบเพื่อค้นหาทางเลือกอื่นๆ เพิ่มเติมจากข้อมูลจากแหล่งต่างๆ แล้วประเมินทางแก้ไขเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการอย่างมีคุณภาพ

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการแก้ปัญหา & การตัดสินใจด้วยการใช้ข้อมูลคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตัวเองได้ทันที
 
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเครื่องมือในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย พร้อมลงมือใช้ในการแก้ไขปัญหาของตัวเอง สร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างแท้จริง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างกระบวนการแก้ปัญหา & ตัดสินใจอย่างมีคุณภาพใน Style ของตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ดีในการเผชิญกับปัญหา/อุปสรรคได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค
       ประเด็นสำคัญของการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
       หัวใจสำคัญของการตัดสินใจที่ดี
       กรอบความคิดของการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
       Workshop : สร้างกรอบความคิดการแก้ปัญหาแและตัดสินใจของตัวเอง
การเรียนรู้และเข้าใจเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหา
       เทคนิคการใช้คำถาม 5W1H
       เทคนิคการใช้ผังก้างปลา
       เทคนิคการวิเคราะห์ด้วย Mind Map
       เทคนิคการวิเคราะห์ด้วย 80:20
       กิจกรรม : การวิเคราะห์ปัญหาด้วยเครื่องมือต่างๆ
การวิเคราะห์และการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
       ความหมายของการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
       ลักษณะของข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่ดี
       แบบจำลองเพื่อช่วยในการตัดสินใจแบบต่างๆ
       แหล่งที่มาของข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
       Workshop : กำหนดแนวทางการใช้ข้อมูล เพื่อการตัดสินใจของตัวเอง
การคิดอย่างมีตรรกะ&การคิดนอกกรอบพิชิตทุกเป้าหมาย
       ความหมายของการคิดเชิงตรรกะเชิงลึก
       ความหมายของการคิดนอกกรอบเชิงสร้างสรรค์
       ศัตรูที่สำคัญของการคิดนอกกรอบ
       การประเมินสถานการณ์ต่างๆ ด้วย Logical Thinking
       กำหนดแนวทางปฏิบัติด้วย Lateral Thinking
       Workshop : สร้างกระบวนการคิดแบบ Logical Thinking & Lateral Thinking
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)แนวทางในการฝึกอบรม
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       กมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน    
 ผู้จัดการ     
 ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การแก้ปัญหาการตัดสินใจDecision Making

แสดงความคิดเห็น