หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการแก้ปัญหา - หลักสูตร 1 วัน
(Problem Solving)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving)

อ. ธณ จันทร์อัมพร

(วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
เพื่อเข้าใจกระบวนการคิดแบบมีตรรกะ และแก้ปัญหาแบบเป็นระบบ รวมไปถึงการรู้จักเครื่องมือการเก็บ การเขียน และการนำเสนอข้อมูลเพื่อการมองเห็นปัญหาหรือสิ่งที่ควรปรับปรุง อีกทั้งเมื่อทางเลือกของการแก้ปัญหามีมากกว่า 1 ทำอย่างไรจะเลือกทางที่ดีที่สุด ณ เวลาที่เหมาะสม

วัตถุประสงค์
1. รู้จัก และ แยกประเด็นปัญหาได้อย่างฉลาด (Problem Quotient)
2. เรียนรู้กระบวนการคิดแบบเป็นขั้นตอน (Systematic Thinking)
3. เรียนรู้เครื่องมือแสดงปัญหา 4. เรียนรู้เครื่องมือแก้ปัญหา

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 แยกปัญหาอย่างไรจึงแก้ได้
 กระบวนการคิดสร้างสรรค์ (Creative Process)
 การวิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น (Potential Problem Analysis)
 เครื่องมือแสดงปัญหา
 การวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis)
 เครื่องมือแก้ปัญหา
 การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ (Decision Analysis)
 กระบวนการการตัดสินใจ (Decision Making)

รูปแบบการอบรม
การบรรยาย แสดงกรณีศึกษา ทำกิจกรรมจำลอง และ เล่นเกม

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้บริหาร
 หัวหน้างาน

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม