หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการโน้มน้าวและการจูงใจ - หลักสูตร 2 วัน
(Influencing Skill)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการโน้มน้าวและการจูงใจ (Influencing Skill)

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาทักษะการโน้มน้าวและการจูงใจ (Influencing Skill) เป็นหัวใจสำคัญของการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ หลีกเลี่ยงข้อโต้แย้ง และสามารถทำให้ผู้อื่นคล้อยตามแนวความคิดของเราอย่างมีเหตุผลด้วยตัวเขาเอง ไม่ใช่การบังคับให้เชื่อหรือคิดตาม แต่เป็นการทำให้ความคิดเห็นและกรอบความคิดสอดคล้องและตรงกัน สามารถสร้างความสมดุลบนข้อจำกัดที่เกิดขึ้นของคู่เจรจาได้ด้วยการชนะทั้งคู่ (WIN:WIN Situation)

หลักการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี เป็นพื้นฐานของนักจูงใจ (Influencer) ที่ต้องรู้จักตัวเองและเข้าใจผู้อื่นบนหลักการที่ว่า “ทุกคนไม่เหมือนกัน มีกรอบความคิดและคุณลักษณะที่แตกต่างกัน” หากต้องการโน้มน้าวและจูงใจให้เขาคล้อยตาม ต้องให้ความสำคัญที่ความเป็นตัวตนของบุคคลนั้นๆ อย่างแท้จริง จึงสามารถโน้มน้าวและจูงใจเขาได้การพัฒนาตัวเองให้มีกรอบความคิดการเติบโต (Growth Mindset) ในการเป็นนักจูงใจ (Influencer) ที่ดี ต้องสามารถปรับเปลี่ยนกรอบความคิด (Mindset) ของตัวเองในสถานการณ์ต่างๆ ได้ ไม่ปล่อยให้สถานการณ์ (สิ่งเร้า) มาควบคุมอารมณ์ของเรา แล้วไม่สามารถจูงใจให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

“นักโน้มน้าวที่ดี ควรสามารถจูงใจให้ตัวเองสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ได้ก่อน”


หากสามารถโน้มน้าวและจูงใจให้ตัวเองมี Growth Mindset ได้แล้ว ก็จะสามารถประยุกต์ใช้กับการจูงใจผู้อื่นให้เปลี่ยนกรอบความคิดเช่นเดียวกัน

การพัฒนาเทคนิคในการโน้มน้าวและจูงใจ เพื่อให้เกิดเป็นทักษะของตัวเองในการนำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง การพัฒนาทักษะการโน้มน้าว (Influencing Skill) จึงต้องหมั่นฝึกฝนปฏิบัติด้วยตัวเองอยู่เรื่อยๆ จนเกิดความเชี่ยวชาญและชำนาญการ ในการนำออกมาใช้ได้อย่างทันสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น.....
   การโน้มน้าวและจูงใจผู้อื่นด้วยเทคนิค MLP
   การใช้เรื่องเล่าเพื่อการโน้มน้าวและจูงใจ (Storytelling for Influence)
   การจูงใจโดยการปรับเปลี่ยนกรอบความคิดของผู้อื่น (Reframing)
   การใช้เทคนิค Yes! – And กับการถูกปฏิเสธ
      เป็นต้น

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางในการพัฒนาตัวเองให้เป็นนักจูงใจ (Influencer) ที่ดี สามารถนำหลักการไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนเทคนิคต่างๆ ในการโน้มน้าวและจูงใจ ให้เกิดความเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง
เพื่อให้ผู้เรียนได้จำลองสถานการณ์และปฏิบัติใช้เทคนิคต่างๆ จนกลายเป็นทักษะ (Skill) ของตัวเอง เกิดความมั่นใจในการนำไปประยุกต์ใช้ด้วยตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนสนุกสนานกับการฝึกฝนผ่านกิจกรรมต่างๆ และเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง (Active Learning)

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : การสร้างกรอบความคิดการโน้มน้าวและการจูงใจที่ดี (Influencing Mindset)
หลักการสื่อสาร การโน้มน้าว และการจูงใจที่ดี
       สนุกกับ คำสำคัญ (Keywords) ที่เกี่ยวข้อง
       หลักการของการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
       แก่นสำคัญของการสื่อสารและเข้าใจผู้อื่น (Empathy Communication)
       หลักการสร้างการโน้มน้าวและการจูงใจที่ดี
       กิจกรรม : การขายไอเดียเพื่อการโน้มน้าว
การเรียนรู้ให้รู้จักตัวเองและเข้าใจผู้อื่นด้วย DISC
       ที่มาของ DISC จากสมอง 4 ด้าน (Brain Base)
       คุณลักษณะของบุคคลตาม DISC
       เทคนิคการจูงใจบุคคลตามคุณลักษณะของ DISC
       การสร้างรูปแบบการสื่อสารเพื่อการจูงใจให้สอดคล้องกับ DISC
       กิจกรรม : การเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่นด้วยหลักการ DISC
การพัฒนาตัวเองให้เป็นนักโน้มน้าว (Influencer) ในฐานะผู้นำ
       การเป็นนักจูงใจบุคคลระดับบน (หัวหน้า)
       การเป็นนักจูงใจบุคคลระดับเดียวกัน (เพื่อนร่วมกัน)
       การเป็นนักจูงใจบุคคลระดับล่าง (ลูกน้อง)
       แนวทางการปฏิบัติตัวเองในฐานะนักจูงใจ 360 องศา
       กรณีศึกษา : การเป็นนักจูงใจบุคคลรอบทิศทาง (360 องศา)
การสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ของนักโน้มน้าว
       การมีอิทธิพล (Influence) เหนือสิ่งเร้าด้วยตัวเอง (E+R=O)
       ความแตกต่างของ Fixed Mindset V.S. Growth Mindset
       การใช้ Growth Mindset กับการทำงาน
       การโน้มน้าวให้ผู้อื่นมี Growth Mindset ด้วยตัวเอง
       กิจกรรม : การเปลี่ยน Fixed Mindset เป็น Growth Mindset

Day II : การพัฒนาทักษะและเทคนิคการโน้มน้าวและการจูงใจ
การโน้มน้าว และการจูงใจผู้อื่นด้วยเทคนิค NLP
       แนวความคิดเกี่ยวกับ NLP (Neuro Linguistic Programming)
       NLP Communication Model
       เทคนิคการเปลี่ยนกรอบความคิดใหม่ให้ผู้อื่น (Reframing)
       เทคนิคการเจรจาให้เกิดข้อตกลงร่วมกัน (Agreement Frame)
       เทคนิคการชวนคุยให้รอบด้าน ครอบคลุม (Chunking)
       Role Playing : การปฏิบัติและฝึกฝนเทคนิคต่างๆ ด้วยตัวเอง
เทคนิคการเล่าเรื่องเพื่อการโน้มน้าวและจูงใจ (Storytelling for Influence)
       สิ่งที่เป็นอิทธิพลต่อการฟังของมนุษย์
       องค์ประกอบของการเล่าเรื่อง (Storytelling)
       เทคนิคการเล่าเรื่องให้มีพลัง (Powerful Storytelling)
       ประเด็นสำคัญของการเล่าเรื่องชวนคิดให้คล้อยตาม
       กิจกรรม : การสร้างเรื่องเล่าชวนคิดของตัวเอง
การพัฒนาทักษะการโน้มน้าวและจูงใจเชิงลึก (Deep Influencing Skill)
       การสร้างการเข้ากันได้ (Build Rapport)
       การใช้คำถามอย่างชาญฉลาดลดข้อขัดแย้ง (Powerful Questions)
       การฟังขั้นเทพด้วย VOICE Model
       ระดับของการให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อการจูงใจ (Influencing Feedback)
       Role Playing : การฝึกฝนและพัฒนาทักษะต่างๆ ด้วยตัวเอง
เทคนิคการประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ ให้สัมฤทธ์ผล
       การขายแนวความคิดสร้างความต้องการ (Customer Need)
       การจูงใจให้เห็นคุณค่าและความคุ้มค่า (Value Influencing)
       การเผชิญกับการถูกปฏิเสธแล้วเปลี่ยนกรอบความคิด (Yes!-And)
       การโน้มน้าวและการจูงใจในการประชุม (Assertiveness)
       Role Playing : การปฏิบัติกับสถานการณ์ต่างๆ
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ