หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการโน้มน้าวและการจูงใจ - หลักสูตร 2 วัน
(Influencing Skill)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการโน้มน้าวและการจูงใจ (Influencing Skill)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาทักษะการโน้มน้าวและการจูงใจ (Influencing Skill) เป็นหัวใจสำคัญของการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ หลีกเลี่ยงข้อโต้แย้ง และสามารถทำให้ผู้อื่นคล้อยตามแนวความคิดของเราอย่างมีเหตุผลด้วยตัวเขาเอง ไม่ใช่การบังคับให้เชื่อหรือคิดตาม แต่เป็นการทำให้ความคิดเห็นและกรอบความคิดสอดคล้องและตรงกัน สามารถสร้างความสมดุลบนข้อจำกัดที่เกิดขึ้นของคู่เจรจาได้ด้วยการชนะทั้งคู่ (WIN:WIN Situation)

หลักการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี เป็นพื้นฐานของนักจูงใจ (Influencer) ที่ต้องรู้จักตัวเองและเข้าใจผู้อื่นบนหลักการที่ว่า “ทุกคนไม่เหมือนกัน มีกรอบความคิดและคุณลักษณะที่แตกต่างกัน” หากต้องการโน้มน้าวและจูงใจให้เขาคล้อยตาม ต้องให้ความสำคัญที่ความเป็นตัวตนของบุคคลนั้นๆ อย่างแท้จริง จึงสามารถโน้มน้าวและจูงใจเขาได้การพัฒนาตัวเองให้มีกรอบความคิดการเติบโต (Growth Mindset) ในการเป็นนักจูงใจ (Influencer) ที่ดี ต้องสามารถปรับเปลี่ยนกรอบความคิด (Mindset) ของตัวเองในสถานการณ์ต่างๆ ได้ ไม่ปล่อยให้สถานการณ์ (สิ่งเร้า) มาควบคุมอารมณ์ของเรา แล้วไม่สามารถจูงใจให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

“นักโน้มน้าวที่ดี ควรสามารถจูงใจให้ตัวเองสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ได้ก่อน”


หากสามารถโน้มน้าวและจูงใจให้ตัวเองมี Growth Mindset ได้แล้ว ก็จะสามารถประยุกต์ใช้กับการจูงใจผู้อื่นให้เปลี่ยนกรอบความคิดเช่นเดียวกัน

การพัฒนาเทคนิคในการโน้มน้าวและจูงใจ เพื่อให้เกิดเป็นทักษะของตัวเองในการนำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง การพัฒนาทักษะการโน้มน้าว (Influencing Skill) จึงต้องหมั่นฝึกฝนปฏิบัติด้วยตัวเองอยู่เรื่อยๆ จนเกิดความเชี่ยวชาญและชำนาญการ ในการนำออกมาใช้ได้อย่างทันสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น.....
   การโน้มน้าวและจูงใจผู้อื่นด้วยเทคนิค MLP
   การใช้เรื่องเล่าเพื่อการโน้มน้าวและจูงใจ (Storytelling for Influence)
   การจูงใจโดยการปรับเปลี่ยนกรอบความคิดของผู้อื่น (Reframing)
   การใช้เทคนิค Yes! – And กับการถูกปฏิเสธ
      เป็นต้น

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางในการพัฒนาตัวเองให้เป็นนักจูงใจ (Influencer) ที่ดี สามารถนำหลักการไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนเทคนิคต่างๆ ในการโน้มน้าวและจูงใจ ให้เกิดความเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง
เพื่อให้ผู้เรียนได้จำลองสถานการณ์และปฏิบัติใช้เทคนิคต่างๆ จนกลายเป็นทักษะ (Skill) ของตัวเอง เกิดความมั่นใจในการนำไปประยุกต์ใช้ด้วยตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนสนุกสนานกับการฝึกฝนผ่านกิจกรรมต่างๆ และเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง (Active Learning)

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : การสร้างกรอบความคิดการโน้มน้าวและการจูงใจที่ดี (Influencing Mindset)
หลักการสื่อสาร การโน้มน้าว และการจูงใจที่ดี
       สนุกกับ คำสำคัญ (Keywords) ที่เกี่ยวข้อง
       หลักการของการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
       แก่นสำคัญของการสื่อสารและเข้าใจผู้อื่น (Empathy Communication)
       หลักการสร้างการโน้มน้าวและการจูงใจที่ดี
       กิจกรรม : การขายไอเดียเพื่อการโน้มน้าว
การเรียนรู้ให้รู้จักตัวเองและเข้าใจผู้อื่นด้วย DISC
       ที่มาของ DISC จากสมอง 4 ด้าน (Brain Base)
       คุณลักษณะของบุคคลตาม DISC
       เทคนิคการจูงใจบุคคลตามคุณลักษณะของ DISC
       การสร้างรูปแบบการสื่อสารเพื่อการจูงใจให้สอดคล้องกับ DISC
       กิจกรรม : การเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่นด้วยหลักการ DISC
การพัฒนาตัวเองให้เป็นนักโน้มน้าว (Influencer) ในฐานะผู้นำ
       การเป็นนักจูงใจบุคคลระดับบน (หัวหน้า)
       การเป็นนักจูงใจบุคคลระดับเดียวกัน (เพื่อนร่วมกัน)
       การเป็นนักจูงใจบุคคลระดับล่าง (ลูกน้อง)
       แนวทางการปฏิบัติตัวเองในฐานะนักจูงใจ 360 องศา
       กรณีศึกษา : การเป็นนักจูงใจบุคคลรอบทิศทาง (360 องศา)
การสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ของนักโน้มน้าว
       การมีอิทธิพล (Influence) เหนือสิ่งเร้าด้วยตัวเอง (E+R=O)
       ความแตกต่างของ Fixed Mindset V.S. Growth Mindset
       การใช้ Growth Mindset กับการทำงาน
       การโน้มน้าวให้ผู้อื่นมี Growth Mindset ด้วยตัวเอง
       กิจกรรม : การเปลี่ยน Fixed Mindset เป็น Growth Mindset

Day II : การพัฒนาทักษะและเทคนิคการโน้มน้าวและการจูงใจ
การโน้มน้าว และการจูงใจผู้อื่นด้วยเทคนิค NLP
       แนวความคิดเกี่ยวกับ NLP (Neuro Linguistic Programming)
       NLP Communication Model
       เทคนิคการเปลี่ยนกรอบความคิดใหม่ให้ผู้อื่น (Reframing)
       เทคนิคการเจรจาให้เกิดข้อตกลงร่วมกัน (Agreement Frame)
       เทคนิคการชวนคุยให้รอบด้าน ครอบคลุม (Chunking)
       Role Playing : การปฏิบัติและฝึกฝนเทคนิคต่างๆ ด้วยตัวเอง
เทคนิคการเล่าเรื่องเพื่อการโน้มน้าวและจูงใจ (Storytelling for Influence)
       สิ่งที่เป็นอิทธิพลต่อการฟังของมนุษย์
       องค์ประกอบของการเล่าเรื่อง (Storytelling)
       เทคนิคการเล่าเรื่องให้มีพลัง (Powerful Storytelling)
       ประเด็นสำคัญของการเล่าเรื่องชวนคิดให้คล้อยตาม
       กิจกรรม : การสร้างเรื่องเล่าชวนคิดของตัวเอง
การพัฒนาทักษะการโน้มน้าวและจูงใจเชิงลึก (Deep Influencing Skill)
       การสร้างการเข้ากันได้ (Build Rapport)
       การใช้คำถามอย่างชาญฉลาดลดข้อขัดแย้ง (Powerful Questions)
       การฟังขั้นเทพด้วย VOICE Model
       ระดับของการให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อการจูงใจ (Influencing Feedback)
       Role Playing : การฝึกฝนและพัฒนาทักษะต่างๆ ด้วยตัวเอง
เทคนิคการประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ ให้สัมฤทธ์ผล
       การขายแนวความคิดสร้างความต้องการ (Customer Need)
       การจูงใจให้เห็นคุณค่าและความคุ้มค่า (Value Influencing)
       การเผชิญกับการถูกปฏิเสธแล้วเปลี่ยนกรอบความคิด (Yes!-And)
       การโน้มน้าวและการจูงใจในการประชุม (Assertiveness)
       Role Playing : การปฏิบัติกับสถานการณ์ต่างๆ
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร