หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการใช้คำถามทรงพลังและการรับฟังอย่างตั้งใจ - หลักสูตร 1 วัน

(Powerful Question & Active listening skill)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Softskill / ทักษะการใช้คำถามทรงพลังและการรับฟังอย่างตั้งใจ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสื่อสารที่เกิดประสิทธิผล (Effective Communication) ให้ความสำคัญกับการรับฟังอย่างตั้งใจ เพื่อให้สามารถเข้าใจผู้สื่อสารเชิงลึกได้ และการใช้คำถามทรงพลัง เพื่อทำให้การสื่อสารเกิดประสิทธิผล สามารถกระตุ้นแนวความคิดและข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ของการสื่อสารได้อย่างสมบูรณ์ ลดข้อขัดแย้งของการสื่อสารที่ไม่มีประโยชน์ลงได้

“การใช้คำถาม เพื่อการฟังที่เข้าใจ & การฟังอย่างตั้งใจ เพื่อการถามที่ถูกต้อง” 

การเรียนรู้และเข้าใจหลักการสื่อสารเชิงลึกที่จิตใต้สำนึก, คุณลักษณะของบุคคลและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ จะทำให้การเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างได้อย่างเข้าใจ สามารถใช้คำถามที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์ซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี 

การพัฒนาทักษะการใช้คำถามทรงพลัง (Powerful Question) และการพัฒนาทักษะการฟังอย่างตั้งใจ (Active Listening) จะทำให้การทำงานร่วมกันในองค์กรเกิดประสิทธิผล นำไปสู่การทำงานที่เข้าใจกัน เกิดการทำงานเป็นทีม เกิดผลลัพท์ของการปฏิบัติงานที่ดีมากขึ้น และลดข้อขัดแย้งภายในองค์กรได้ทันที 
การเลือกใช้เครื่องมือการฟังและเครื่องมือการใช้คำถาม ด้วยการ์ด จะช่วยทำให้การพัฒนาทักษะต่างๆ เกิดความแม่นยำเพิ่มมากขึ้น การประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ ก็จะเป็นธรรมชาติใน Style ของตัวเองอย่างมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถใช้คำถามที่ทรงพลังและการรับฟังอย่างตั้งใจได้อย่างมีประสิทธิผลด้วย Style ของตัวเอง 
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการพัฒนาทักษะการใช้คำถามประเภทต่างๆ ได้สอดคล้องอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ของตัวเอง สามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการพัฒนาทักษะการฟังในระดับต่างๆ ได้อย่างแม่นยำสามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ ของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและปฏิบัติจริงกับเหตุการณ์ต่างๆ ด้วยเครื่องมือต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง ทำให้มั่นใจในการนำไปประยุกต์ใช้ตาม Style ของตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการใช้คำถามทรงพลังและการฟังอย่างตั้งใจ
       สำรวจแนวความคิดเรื่องการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดี 
       หลักการใช้คำถามที่ทรงพลัง (Powerful Question)
       หลักการรับฟังอย่างตั้งใจ (Active Listening)
       การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของบุคคลด้วย Whole Brain
       Workshop : กำหนดแนวทางการสื่อสารที่ดีของตัวเอง
การพัฒนาทักษะการใช้คำถามอย่างมีประสิทธิผล
       การเรียนรู้และเข้าใจคำถามประเภทต่างๆ
       การใช้คำถามเชิงวิเคราะห์ค้นหาสาเหตุ
       การใช้คำถามสร้างเป้าหมายคุณภาพ
       การใช้คำถามตามกระบวนการสร้างแนวทางสู่เป้าหมาย
       การพัฒนาทักษะการใช้คำถามที่ทรงพลัง (Powerful Question)
       Role Playing : การพัฒนาทักษะการใช้คำถามด้วยกิจกรรมต่างๆ 
การพัฒนาทักษะการฟังอย่างตั้งใจเพื่อการเข้าใจเชิงลึก
       สิ่งที่เป็นอิทธิพลกำหนดการฟังของมนุษย์ 
       การเรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการฟังในรูปแบบต่างๆ 
       Workshop : การฝึกฝนการใช้การฟังและคำถามประเภทต่างๆ 
       การฟังเชิงรุก (Active Listening) ในระดับต่างๆ 5 ระดับ 
       การรับฟังเชิงรุกเข้าถึงจิตใจผู้พูด 
       กรณีศึกษา : การพัฒนาทักษะการฟังอย่างตั้งใจ 
การประยุกต์ใช้คำถามและการรับฟังด้วยเครื่องมือต่างๆ
       การฝึกการฟังด้วยการ์ดเล่าเรื่อง (Story Telling Card)
       การฝึกใช้คำถามด้วยรูปภาพ (Solution Coaching Card)
       การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ
       ประสบการณ์ของการพัฒนาทักษะการฟัง & การใช้คำถาม
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การสร้างการตระหนักรู้ด้วยตัวผู้เรียนเอง (Self-Awareness)
กระบวนการสอนคิด ชวนคุย (Coaching Process)
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning)
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างการเปลี่ยนแปลง (Show & Share)
การบ้าน : เพื่อการนำไปปฏิบัติจริง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : คำถามทรงพลังการรับฟังการสื่อสาร

แสดงความคิดเห็น