หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการใช้คำถามทรงพลังและการรับฟังอย่างตั้งใจ - หลักสูตร 1 วัน

(Powerful Question & Active listening skill)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Softskill / ทักษะการใช้คำถามทรงพลังและการรับฟังอย่างตั้งใจ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสื่อสารที่เกิดประสิทธิผล (Effective Communication) ให้ความสำคัญกับการรับฟังอย่างตั้งใจ เพื่อให้สามารถเข้าใจผู้สื่อสารเชิงลึกได้ และการใช้คำถามทรงพลัง เพื่อทำให้การสื่อสารเกิดประสิทธิผล สามารถกระตุ้นแนวความคิดและข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ของการสื่อสารได้อย่างสมบูรณ์ ลดข้อขัดแย้งของการสื่อสารที่ไม่มีประโยชน์ลงได้

“การใช้คำถาม เพื่อการฟังที่เข้าใจ & การฟังอย่างตั้งใจ เพื่อการถามที่ถูกต้อง” 

การเรียนรู้และเข้าใจหลักการสื่อสารเชิงลึกที่จิตใต้สำนึก, คุณลักษณะของบุคคลและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ จะทำให้การเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างได้อย่างเข้าใจ สามารถใช้คำถามที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์ซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี 

การพัฒนาทักษะการใช้คำถามทรงพลัง (Powerful Question) และการพัฒนาทักษะการฟังอย่างตั้งใจ (Active Listening) จะทำให้การทำงานร่วมกันในองค์กรเกิดประสิทธิผล นำไปสู่การทำงานที่เข้าใจกัน เกิดการทำงานเป็นทีม เกิดผลลัพท์ของการปฏิบัติงานที่ดีมากขึ้น และลดข้อขัดแย้งภายในองค์กรได้ทันที 
การเลือกใช้เครื่องมือการฟังและเครื่องมือการใช้คำถาม ด้วยการ์ด จะช่วยทำให้การพัฒนาทักษะต่างๆ เกิดความแม่นยำเพิ่มมากขึ้น การประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ ก็จะเป็นธรรมชาติใน Style ของตัวเองอย่างมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถใช้คำถามที่ทรงพลังและการรับฟังอย่างตั้งใจได้อย่างมีประสิทธิผลด้วย Style ของตัวเอง 
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการพัฒนาทักษะการใช้คำถามประเภทต่างๆ ได้สอดคล้องอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ของตัวเอง สามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการพัฒนาทักษะการฟังในระดับต่างๆ ได้อย่างแม่นยำสามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ ของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและปฏิบัติจริงกับเหตุการณ์ต่างๆ ด้วยเครื่องมือต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง ทำให้มั่นใจในการนำไปประยุกต์ใช้ตาม Style ของตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการใช้คำถามทรงพลังและการฟังอย่างตั้งใจ
       สำรวจแนวความคิดเรื่องการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดี 
       หลักการใช้คำถามที่ทรงพลัง (Powerful Question)
       หลักการรับฟังอย่างตั้งใจ (Active Listening)
       การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของบุคคลด้วย Whole Brain
       Workshop : กำหนดแนวทางการสื่อสารที่ดีของตัวเอง
การพัฒนาทักษะการใช้คำถามอย่างมีประสิทธิผล
       การเรียนรู้และเข้าใจคำถามประเภทต่างๆ
       การใช้คำถามเชิงวิเคราะห์ค้นหาสาเหตุ
       การใช้คำถามสร้างเป้าหมายคุณภาพ
       การใช้คำถามตามกระบวนการสร้างแนวทางสู่เป้าหมาย
       การพัฒนาทักษะการใช้คำถามที่ทรงพลัง (Powerful Question)
       Role Playing : การพัฒนาทักษะการใช้คำถามด้วยกิจกรรมต่างๆ 
การพัฒนาทักษะการฟังอย่างตั้งใจเพื่อการเข้าใจเชิงลึก
       สิ่งที่เป็นอิทธิพลกำหนดการฟังของมนุษย์ 
       การเรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการฟังในรูปแบบต่างๆ 
       Workshop : การฝึกฝนการใช้การฟังและคำถามประเภทต่างๆ 
       การฟังเชิงรุก (Active Listening) ในระดับต่างๆ 5 ระดับ 
       การรับฟังเชิงรุกเข้าถึงจิตใจผู้พูด 
       กรณีศึกษา : การพัฒนาทักษะการฟังอย่างตั้งใจ 
การประยุกต์ใช้คำถามและการรับฟังด้วยเครื่องมือต่างๆ
       การฝึกการฟังด้วยการ์ดเล่าเรื่อง (Story Telling Card)
       การฝึกใช้คำถามด้วยรูปภาพ (Solution Coaching Card)
       การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ
       ประสบการณ์ของการพัฒนาทักษะการฟัง & การใช้คำถาม
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การสร้างการตระหนักรู้ด้วยตัวผู้เรียนเอง (Self-Awareness)
กระบวนการสอนคิด ชวนคุย (Coaching Process)
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning)
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างการเปลี่ยนแปลง (Show & Share)
การบ้าน : เพื่อการนำไปปฏิบัติจริง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : คำถามทรงพลังการรับฟังการสื่อสาร

แสดงความคิดเห็น