Advance Course ทักษะการใช้คำถามและการรับฟังสำหรับผู้จัดการ

(Questioning & Listening for Manager) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2562 / Advance Leadership / ทักษะการใช้คำถามและการรับฟังสำหรับผู้จัดการ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การสั่งงาน มอบหมายงาน สอนงานและติดตามงานในปัจจุบันต้องให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิผล ดังนั้น การใช้คำถามเพื่อกระตุ้นให้คิดและการรับฟังเพื่อให้เข้าใจศักยภาพ และความพร้อมของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเข้าใจจึงเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างยิ่งของหัวหน้างานและผู้จัดการ
 หัวใจสำคัญของการใช้คำถามและการรับฟังนั้น ขึ้นอยู่กับ...
     บทบาทที่เราเลือกใช้ระหว่างการสื่อสาร
     จุดประสงค์ของการใช้คำถามที่ต้องการ
     การใช้ประสบการณ์ด้านใดในการรับฟัง
     ความเชื่อ ความคิด ความรู้สึกของผู้รับฟังและผู้ถาม
     ผลลัพธ์ที่คาดหวังให้เกิดขึ้น
 การพัฒนาทักษะการใช้คำถามที่ทรงพลัง (Powerful Questions) และทักษะการรับฟังเชิงรุก (Active Listening) เป็นเรื่องที่สามารถพัฒนาได้ หากมีความเข้าใจแก่นแท้ของการใช้คำถามแต่ละประเภท และแก่นแท้ของเทคนิคการรับฟังเชิงรุก แล้วสามารถเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงได้ ก็จะทำให้เกิดความชำนาญเพิ่มขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ
 การประยุกต์ใช้การใช้คำถามที่ดีและการรับฟังอย่างเข้าใจ สามารถใช้ในการดำเนินชีวิต การทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการพัฒนาการใช้คำถามและการรับฟังของตัวเอง สามารถนำไปฝึกฝนและประยุกต์ใช้งานได้ทันที
 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ การใช้คำถามประเภทต่างๆ และการรับฟังด้วยศาสตร์ต่างๆ อย่างลึกซึ้ง ทำให้เกิดเป็นกระบวนการพัฒนาตัวเองได้ในสถานการณ์จริง
 เพื่อให้ผู้เรียนมีกิจกรรมฝึกฝนและปฏิบัติจริงตาม Style ของตัวเอง ให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับตัวเอง


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับการใช้คำถามและการฟัง
       สำรวจความสำคัญของการใช้คำถามและการฟัง
       หลักการการใช้คำถามที่ทรงพลัง (Powerful Question)
       หลักการการฟังเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ (Active Listening)
       องค์ประกอบที่สำคัญของการใช้คำถามและการฟัง
       Workshop : สรุปแนวความคิดการใช้คำถามและการฟังของตัวเอง
 ทักษะการใช้คำถามที่ทรงพลัง (Powerful Question) กระตุ้นแนวคิด
       เรียนรู้และเข้าใจที่มาของคำถาม
       การใช้คำถามประเภทต่างๆ
       แก่นสำคัญของการใช้คำถามกับสถานการณ์ต่างๆ
       กิจกรรมย่อย : การใช้คำถามแต่ละประเภท
       Role Playing : การประยุกต์คำถามด้วยตัวเอง
 ทักษะการฟังเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ (Active Listening) เข้าใจผู้อื่น
       เรียนรู้และเข้าใจระดับของการรับฟังอย่างตั้งใจ
       เทคนิคการฟังเชิงรุก เข้าถึงจิตใจ
       แก่นสำคัญของการฟังเชิงรุกด้วยศาสตร์ต่างๆ
       การประยุกต์ใช้การรับฟังกับสถานการณ์ต่างๆ
       กิจกรรมย่อย : การรับฟังแต่ละประเภท
       Role Playing : การประยุกต์ใช้การฟังกับเหตุการณ์ต่างๆ
 การนำทักษะการใช้คำถามและการรับฟังประยุกต์กับการบริหารงาน
       การพัฒนาการสื่อสาร อย่างสร้างสรรค์
       การเจรจาต่อรองแบบ WIN : WIN
       การสอนงานได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน
       การสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน
       Workshop : การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเอง
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ขบวนการ (Process) ในการฝึกอบรม

ใช้หลักการ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
หมายเหตุ : ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สำนึก ผ่านการแสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องทำให้ผู้เรียนยินดี ที่จะปรับเปลี่ยนความคิด ของตัวเอง ใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทำแบบใหม่)

การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเอง ผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

แก่นสำคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

" การบอกให้ฟัง กับ กระตุ้นให้คิด อย่างไหนดีกว่ากัน ? "
" ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ามีวิธีการของตัวเองอย่างไร ? "
แบบไหนจำได้มากกว่ากัน

แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
อธิบาย กระตุ้นให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี Commitment
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสำคัญ
เปิดโอกาสให้สำรวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
ฝึกให้จับประเด็นสำคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ
พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้ทันที
สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา
กรณีศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริงที่ผู้เรียนต้องเผชิญ หากมีการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ประยุกต์กับกรณีศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้กับกรณีศึกษา จะทำให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่างแม่นยำ
การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริง ทำให้เมื่อเจอสถานการณ์จริงหลังการฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทำให้ผู้เรียนอยากนำสิ่งที่รู้ไปใช้จริง
การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกำหนดด้วยตัวเอง
ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผู้เรียนนำไปปฏิบัติจริง

    แชร์            แชร์  
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การใช้คำถามผู้จัดการการฟัง

แสดงความคิดเห็น