คอร์สฝึกอบรม ทักษะการใช้คำถามและการรับฟังสำหรับผู้จัดการ

(Questioning & Listening for Manager) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Leadership / ทักษะการใช้คำถามและการรับฟังสำหรับผู้จัดการ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การสั่งงาน มอบหมายงาน สอนงานและติดตามงานในปัจจุบันต้องให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิผล ดังนั้น การใช้คำถามเพื่อกระตุ้นให้คิดและการรับฟังเพื่อให้เข้าใจศักยภาพ และความพร้อมของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเข้าใจจึงเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างยิ่งของหัวหน้างานและผู้จัดการ
 หัวใจสำคัญของการใช้คำถามและการรับฟังนั้น ขึ้นอยู่กับ...
     บทบาทที่เราเลือกใช้ระหว่างการสื่อสาร
     จุดประสงค์ของการใช้คำถามที่ต้องการ
     การใช้ประสบการณ์ด้านใดในการรับฟัง
     ความเชื่อ ความคิด ความรู้สึกของผู้รับฟังและผู้ถาม
     ผลลัพธ์ที่คาดหวังให้เกิดขึ้น
 การพัฒนาทักษะการใช้คำถามที่ทรงพลัง (Powerful Questions) และทักษะการรับฟังเชิงรุก (Active Listening) เป็นเรื่องที่สามารถพัฒนาได้ หากมีความเข้าใจแก่นแท้ของการใช้คำถามแต่ละประเภท และแก่นแท้ของเทคนิคการรับฟังเชิงรุก แล้วสามารถเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงได้ ก็จะทำให้เกิดความชำนาญเพิ่มขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ
 การประยุกต์ใช้การใช้คำถามที่ดีและการรับฟังอย่างเข้าใจ สามารถใช้ในการดำเนินชีวิต การทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการพัฒนาการใช้คำถามและการรับฟังของตัวเอง สามารถนำไปฝึกฝนและประยุกต์ใช้งานได้ทันที
 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ การใช้คำถามประเภทต่างๆ และการรับฟังด้วยศาสตร์ต่างๆ อย่างลึกซึ้ง ทำให้เกิดเป็นกระบวนการพัฒนาตัวเองได้ในสถานการณ์จริง
 เพื่อให้ผู้เรียนมีกิจกรรมฝึกฝนและปฏิบัติจริงตาม Style ของตัวเอง ให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับตัวเอง


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับการใช้คำถามและการฟัง
       สำรวจความสำคัญของการใช้คำถามและการฟัง
       หลักการการใช้คำถามที่ทรงพลัง (Powerful Question)
       หลักการการฟังเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ (Active Listening)
       องค์ประกอบที่สำคัญของการใช้คำถามและการฟัง
       Workshop : สรุปแนวความคิดการใช้คำถามและการฟังของตัวเอง
 ทักษะการใช้คำถามที่ทรงพลัง (Powerful Question) กระตุ้นแนวคิด
       เรียนรู้และเข้าใจที่มาของคำถาม
       การใช้คำถามประเภทต่างๆ
       แก่นสำคัญของการใช้คำถามกับสถานการณ์ต่างๆ
       กิจกรรมย่อย : การใช้คำถามแต่ละประเภท
       Role Playing : การประยุกต์คำถามด้วยตัวเอง
 ทักษะการฟังเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ (Active Listening) เข้าใจผู้อื่น
       เรียนรู้และเข้าใจระดับของการรับฟังอย่างตั้งใจ
       เทคนิคการฟังเชิงรุก เข้าถึงจิตใจ
       แก่นสำคัญของการฟังเชิงรุกด้วยศาสตร์ต่างๆ
       การประยุกต์ใช้การรับฟังกับสถานการณ์ต่างๆ
       กิจกรรมย่อย : การรับฟังแต่ละประเภท
       Role Playing : การประยุกต์ใช้การฟังกับเหตุการณ์ต่างๆ
 การนำทักษะการใช้คำถามและการรับฟังประยุกต์กับการบริหารงาน
       การพัฒนาการสื่อสาร อย่างสร้างสรรค์
       การเจรจาต่อรองแบบ WIN : WIN
       การสอนงานได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน
       การสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน
       Workshop : การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเอง
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การใช้คำถามผู้จัดการการฟัง

แสดงความคิดเห็น