หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการใช้คำถามและการรับฟังสำหรับผู้จัดการ - หลักสูตร 1 วัน
(Questioning & Listening for Manager)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Leadership / หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการใช้คำถามและการรับฟังสำหรับผู้จัดการ (Questioning & Listening for Manager)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Leadership

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การสั่งงาน มอบหมายงาน สอนงานและติดตามงานในปัจจุบันต้องให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิผล ดังนั้น การใช้คำถามเพื่อกระตุ้นให้คิดและการรับฟังเพื่อให้เข้าใจศักยภาพ และความพร้อมของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเข้าใจจึงเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างยิ่งของหัวหน้างานและผู้จัดการ
 หัวใจสำคัญของการใช้คำถามและการรับฟังนั้น ขึ้นอยู่กับ...
     บทบาทที่เราเลือกใช้ระหว่างการสื่อสาร
     จุดประสงค์ของการใช้คำถามที่ต้องการ
     การใช้ประสบการณ์ด้านใดในการรับฟัง
     ความเชื่อ ความคิด ความรู้สึกของผู้รับฟังและผู้ถาม
     ผลลัพธ์ที่คาดหวังให้เกิดขึ้น
 การพัฒนาทักษะการใช้คำถามที่ทรงพลัง (Powerful Questions) และทักษะการรับฟังเชิงรุก (Active Listening) เป็นเรื่องที่สามารถพัฒนาได้ หากมีความเข้าใจแก่นแท้ของการใช้คำถามแต่ละประเภท และแก่นแท้ของเทคนิคการรับฟังเชิงรุก แล้วสามารถเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงได้ ก็จะทำให้เกิดความชำนาญเพิ่มขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ
 การประยุกต์ใช้การใช้คำถามที่ดีและการรับฟังอย่างเข้าใจ สามารถใช้ในการดำเนินชีวิต การทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการพัฒนาการใช้คำถามและการรับฟังของตัวเอง สามารถนำไปฝึกฝนและประยุกต์ใช้งานได้ทันที
 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ การใช้คำถามประเภทต่างๆ และการรับฟังด้วยศาสตร์ต่างๆ อย่างลึกซึ้ง ทำให้เกิดเป็นกระบวนการพัฒนาตัวเองได้ในสถานการณ์จริง
 เพื่อให้ผู้เรียนมีกิจกรรมฝึกฝนและปฏิบัติจริงตาม Style ของตัวเอง ให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับตัวเอง


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับการใช้คำถามและการฟัง
       สำรวจความสำคัญของการใช้คำถามและการฟัง
       หลักการการใช้คำถามที่ทรงพลัง (Powerful Question)
       หลักการการฟังเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ (Active Listening)
       องค์ประกอบที่สำคัญของการใช้คำถามและการฟัง
       Workshop : สรุปแนวความคิดการใช้คำถามและการฟังของตัวเอง
 ทักษะการใช้คำถามที่ทรงพลัง (Powerful Question) กระตุ้นแนวคิด
       เรียนรู้และเข้าใจที่มาของคำถาม
       การใช้คำถามประเภทต่างๆ
       แก่นสำคัญของการใช้คำถามกับสถานการณ์ต่างๆ
       กิจกรรมย่อย : การใช้คำถามแต่ละประเภท
       Role Playing : การประยุกต์คำถามด้วยตัวเอง
 ทักษะการฟังเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ (Active Listening) เข้าใจผู้อื่น
       เรียนรู้และเข้าใจระดับของการรับฟังอย่างตั้งใจ
       เทคนิคการฟังเชิงรุก เข้าถึงจิตใจ
       แก่นสำคัญของการฟังเชิงรุกด้วยศาสตร์ต่างๆ
       การประยุกต์ใช้การรับฟังกับสถานการณ์ต่างๆ
       กิจกรรมย่อย : การรับฟังแต่ละประเภท
       Role Playing : การประยุกต์ใช้การฟังกับเหตุการณ์ต่างๆ
 การนำทักษะการใช้คำถามและการรับฟังประยุกต์กับการบริหารงาน
       การพัฒนาการสื่อสาร อย่างสร้างสรรค์
       การเจรจาต่อรองแบบ WIN : WIN
       การสอนงานได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน
       การสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน
       Workshop : การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเอง
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง