หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะผู้นำแห่งการเรียนรู้ การสอนงานให้ได้ทั้งงานและทั้งใจ - หลักสูตร 1 วัน
(Educational Leadership)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะผู้นำแห่งการเรียนรู้ การสอนงานให้ได้ทั้งงานและทั้งใจ (Educational Leadership)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
   ภาวะขาดแคลนพนักงานที่มีทักษะในตำแหน่งต่างๆ ยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญของหลายๆ องค์กร เนื่องด้วยสาเหตุของอัตราการลาออกที่มากขึ้นและเร็วขึ้นของพนักงานรุ่นใหม่ๆ ซึ่งสวนทางกับการขยายตัวที่รวดเร็วของตัวองค์กรเอง และช่องว่างนี้ก็กำลังขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากองค์กรเอง ยังไม่สามารถพัฒนาคนรุ่นหลังขึ้นมาทดแทนตำแหน่งงานที่ต้องการได้ทันความต้องการ
   การที่หัวหน้างานเองหรือพนักงานเก่าที่มีทักษะมีความเชี่ยวชาญในตำแหน่งงานของตัวเองเป็นอย่างดี แต่กลับไม่สามารถถ่ายทอดทักษะของตัวเองให้กับพนักงานใหม่ได้ ทำให้เกิดการขาดช่วงของพนักงานที่มีคุณภาพ ขาดการพัฒนาทักษะความรู้ทั้งตัวพนักงานใหม่และตัวหัวหน้างานเอง เพราะเมื่อไม่มีคนทำได้ สุดท้ายก็ต้องลงมือทำเอง ต้องแก้ไขปัญหาเอง จนไม่มีเวลาที่จะพัฒนาตนเอง
   ส่วนหนึ่งที่ทำให้หัวหน้างานเอง ไม่สามารถถ่ายทอดความเชี่ยวชาญของตนเองให้กับพนักงานคนอื่นๆ ได้ เกิดจากทั้งการขาดทักษะในการถ่ายทอด ทำให้ไม่มีความมั่นใจไม่มีความเชื่อมั่นในการสอนงาน หรือสอนไปแล้วไม่ได้ผลลัพธ์ตามความต้องการ ก็เลยทำให้ไม่อยากสอน และอีกส่วนหนึ่งมาจากการไม่มีแรงจูงใจในการถ่ายทอด รู้สึกการต้องมาถ่ายทอดให้คนอื่นๆ เป็นเรื่องเสียเวลา ไม่มีประโยชน์ต่อตนเอง ทำให้รู้สึกว่ากลายเป็นภาระงานที่เพิ่มขึ้น
   หัวหน้างานบางส่วนก็เข้าใจว่าการถ่ายทอดคือการสอนให้รู้ ทำให้ดู เหมือนที่ตนเองเคยทำมา พอลูกน้องทำไม่ได้ ทำไม่เหมือนกับที่สอนก็ไม่พอใจ ส่วนลูกน้องก็ไม่พอใจที่ถูกตำหนิ หรือไม่ได้รับโอกาสในการแสดงความคิดเห็นหรือสามารถของตน ทำให้ความสัมพันธ์ไม่ดี การลาออกยิ่งมากขึ้น
   ดังนั้น นอกเหนือจากความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญที่ตนเองมีแล้ว หัวหน้างานเองอาจต้องมีความเข้าใจถึงเทคนิควิธีการในการถ่ายทอด และควรเข้าใจหลักการเรียนรู้ของสมองของลูกน้องด้วย เพราะการเรียนรู้ของสมองของคนเราแต่ละคนมีรูปแบบที่ไม่เหมือนกัน เพื่อจะทำให้การสอนงานของตนเองน่าสนใจ มีประสิทธิภาพ และได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในความรู้ ทักษะ รวมถึงทัศนคติของลูกน้องในทีมได้จริง
   การเข้าใจเทคนิคในกระบวนการถ่ายทอด จะทำให้หัวหน้างานเข้าใจมากขึ้นว่าวิธีการถ่ายทอดไม่ใช่เพียงการสอนเพื่อให้ความรู้เพียงอย่างเดียว การสอนงานยังมีอีกหลายวิธีการและหลายบทบาทให้เลือกใช้ และแต่ละบทบาทก็ต่างให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการฝึกฝนจนกลายเป็นทักษะ การเป็นที่ปรึกษาในยามมีปัญหา และการเป็นโค้ชเพื่อโน้มน้าวจูงใจให้เกิดทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน และทำให้ลูกน้องมีแนวคิดในการพัฒนาแนวทางการทำงานที่เป็นของตนเอง 
   และเมื่อหัวหน้างานมีเทคนิคเครื่องมือในการถ่ายทอด มีความเข้าใจธรรมชาติการเรียนรู้สมองของผู้เรียนมากขึ้น มีการวางแผนก่อนการสอนงานอย่างเป็นขั้นตอนมากขึ้น ก็จะทำให้มีความเชื่อมั่น มั่นใจในตนเองในฐานะผู้สอนงานมากขึ้น สร้างความรู้สึกที่ดีต่อการเป็นผู้สอนงาน และเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ถ่ายทอดที่ดี
   ส่วนตัวลูกน้องเองก็จะรู้สึกว่าตนเองได้รับทั้งความรู้ที่เป็นทางเลือก ไม่ใช่การบังคับให้ทำ ได้รับโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและความสามารถของตนเองมากขึ้น ก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีต่อหัวหน้างานและต่อองค์กร ทำให้องค์กรได้รับทั้งจำนวนพนักงานที่มีทั้งทักษะและความเชื่อมั่น มีความผูกพันกับทีมกับองค์กร ปัญหาการขาดแคลนพนักงานก็จะลดลง

วัตถุประสงค์
1. เข้าใจบทบาทการสอนงานที่แตกต่างกันในแต่ละบทบาท และสามารถเลือกใช้ได้ถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์ 
2. เข้าใจในธรรมชาติการเรียนรู้ของสมอง และมีเทคนิคการถ่ายทอดงานที่สอดคล้องกับธรรมชาติสมองของผู้เรียน
3. มีความมั่นใจ และภาคภูมิใจในการเป็นผู้สอนงาน เกิดความรู้สึกและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหัวหน้างานและลูกน้อง

กรอบความคิดของหลักสูตร

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ช่วงที่หนึ่ง สร้างแนวคิดในการเป็นผู้สอนงานที่ดีสำรวจวิธีการสอนงาน
       ธรรมชาติของการเรียนรู้สมอง 
       ลักษณะของผู้สอนงานที่ดี และประโยชน์ของการสอนงาน 
       สำรวจแนวคิดในการเป็นผู้สอนงานของตนเองในปัจจุบัน 
       ความแตกต่างของการสอนงานในแต่ละบทบาท (TAPS Model) 
       กิจกรรม กำหนดแนวทางการสอนงานของตนเอง 
 ช่วงที่สอง เทคนิคของการสอนงานบนบทบาทที่แตกต่าง

       เทคนิค Teaching ให้เข้าใจได้ง่ายและเกิดการจดจำ 
       เทคนิคการ Training ให้ปฏิบัติตามจนกลายเป็นทักษะความเชี่ยวชาญ 
       เทคนิคการ Coaching ให้มองเป็นประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลง 
       เทคนิคการ Consult เพื่อเป็นทางเลือกในการแก้ปัญหา 
       เทคนิคการผสมการสอนงานในแต่ละบทบาทเข้าด้วยกัน 
       กิจกรรม ออกแบบเทคนิคการสอนงานกับงานปัจจุบัน 
       กรณีศึกษา คุณเลือกใช้เทคนิคการสอนงานแบบใด
 ช่วงที่สาม หลักการในการสอนงานให้ได้ทั้งงานและทั้งใจ (หลักการโน้มน้าวสมองของผู้อื่น)
       การเรียนรู้ตามแนวทางของสมอง (Brain Base Learning)
       การสื่อสารจากสมองสู่สมอง 
       การบริหารความเครียดและความสุขในการทำงาน 
       หลักการจูงใจสมองของผู้อื่น (Brain Base Leadership) 
 ช่วงที่สี่ การประยุกต์ใช้การสอนงานให้มีประสิทธิภาพ
       การสอนงานในแต่ละสถานการณ์ 
       Role Playing: กำหนดรูปแบบการสอนงานที่เหมาะสม 
       เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการสอนงาน 
       ประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาวิธีการสอนงานของเรา 
 ช่วงที่ 5 สรุป
       แลกเปลี่ยนและตอบคำถาม 
       ส่งการบ้านที่จะนำไปเปลี่ยนแปลงตนเอง

แนวทางการฝึกอบรม
Adult Learning การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่เลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองให้ความสนใจ ตรงกับพื้นฐานความเชื่อของตนเอง ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสามารถเลือกแนวทางที่ต้องการกลับไปใช้ได้จริง 
 Brain Base Learning เข้าใจกระบวนการทำงานและการเรียนรู้ของสมอง สร้างสภาวะเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสมองของผู้เรียน หลีกเลี่ยงสภาวะที่ผู้เรียนจะเข้าสู่สภาวะปกป้องซึ่งจะปิดกั้นการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 Training and Group Coaching การฝึกอบรมจะส่งมอบทั้งส่วนที่เป็นเนื้อหา หลักการ แนวความคิดเพื่อเป็นข้อมูลและทางเลือกสำหรับผู้เข้าอบรมเท่านั้น จากนั้นจะดำเนินกระบวนการโค้ช เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมองเห็นสิ่งที่ตนเองต้องเปลี่ยนแปลง ต้องพัฒนา เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่ตนเองต้องการ ด้วยตัวผู้เข้าอบรมเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม