หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะพื้นฐานของการเป็น Facilitator - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะพื้นฐานของการเป็น Facilitator

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
การเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ในการจัดการความรู้ (KM Facilitator) มีความสำคัญในการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันในองค์กรเป็นอย่างมาก เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ นำไปสู่ความรู้แจ่มชัด (Explicit Knowledge) ที่เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินการขององค์กร เพราะจะทำให้ได้องค์ความรู้ในการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นระบบ เป็นส่วนประกอบหนึ่งในการบริหารการจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management)
การพัฒนาทักษะพื้นฐานของการเป็น Facilitator ที่มีคุณภาพ ทำให้การสร้างพื้นที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา และเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการที่จะสามารถสร้างการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันได้อย่างมีคุณภาพ นั้นต้องพัฒนาทักษะพื้นฐานสำคัญดังนี้
      อบรม สัมมนา การฟังอย่างลึกซึ้งในบทบาท KM Facilitator
      อบรม สัมมนา การจับประเด็นสำคัญของกลุ่ม
      อบรม สัมมนา การตั้งคำถามเพื่อพาให้กลุ่มใคร่ครวญ และเดินต่อไปข้างหน้า เพื่อการสร้างองค์ความรู้
การดำเนินการอำนวยการเรียนรู้ที่ดี มีความสำคัญที่การสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่ปลอดภัยต่อการเปิดเผยข้อมูลความรู้ที่อยู่ในตัวบุคลากร จึงทำให้ Facilitator เป็นบทบาทที่สำคัญ ที่ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น หากบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐานเหล่านี้ การสร้างพื้นที่การเรียนรู้ในองค์กรจะสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ ต่อเนื่องตลอดเวลา และได้รับองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ต่อองค์กรอีกด้วย

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะพื้นฐานที่จำเป็น ต่อการเป็น Facilitator เพื่อการจัดการการเรียนรู้ในองค์กร
เพื่อให้ผู้เรียนได้คิดถึงการทำกิจกรรมอื่นๆในองค์กร ที่เป็นการสร้างพื้นที่การเรียนรู้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การฟังอย่างลึกซึ้ง
      อบรม สัมมนา ลักษณะของการฟังอย่างลึกซึ้ง
      อบรม สัมมนา ประโยชน์ของการฟังอย่างลึกซึ้งในบทบาทของ Facilitator
      อบรม สัมมนา อุปสรรคในการฟัง และ วิธีการรับฟังที่ดี
การจับประเด็น
      อบรม สัมมนา ความหมายของประเด็น และการจับประเด็น
      อบรม สัมมนา ความสำคัญของการจับประเด็น ในบทบาท Facilitator
      อบรม สัมมนา อุปสรรค และแนวทางการจับประเด็น
      อบรม สัมมนา การจับประเด็นจากบทความ การประชุม และการดำเนินกระบวนการกลุ่ม
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : ฝึกฟังและจับประเด็นเพื่อน
      อบรม สัมมนา สิงที่ผู้เรียนจะได้รับ : การฟังอย่างลึกซึ้ง และการจับประเด็นทั้งแบบเดี่ยว และแบบกลุ่ม
วิธีคิด
      อบรม สัมมนา ความสำคัญของวิธีคิด กับการสร้างพื้นที่ปลอดภัยเพื่อการเรียนรู้ และ บทบาท Facilitator
      อบรม สัมมนา วิธีคิดแบบต่างๆ
      อบรม สัมมนา การนำเสนอ การสื่อสาร และการจับประเด็นผ่านวิธีคิด
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : นำเสนอตามหัวข้อที่กำหนด ผ่านวิธีคิดที่เลือก
      อบรม สัมมนา สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ : เห็นกระบวนการคิดของตนเอง และสามารถใช้วิธีคิดเพื่อนำเสนอสิ่งต่างๆได้อย่างตรงประเด็น
การตั้งคำถาม
      อบรม สัมมนา ลักษณะของคำถามที่เอื้อต่อการ Facilitation ในการจัดการการความรู้
      อบรม สัมมนา วิธีการตั้งคำถามที่เอื้อต่อการสร้างพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : ฝึกทักษะการตั้งคำถาม
      อบรม สัมมนา สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ : ฝึกการใช้ชุดคำถามเพื่อสืบค้นข้อมูลตามเป้าหมายที่ต้องการ

แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม
 การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
      อบรม สัมมนา การให้หลักการและเนื้อหา
      อบรม สัมมนา Workshop กิจกรรมผ่านประสบการณ์
      อบรม สัมมนา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Facilitative Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปฝึกทดสอบก่อนที่จะนำไปเชื่อมโยงเข้ากับงานจริงหลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

แก่นของ Facilitative Coaching
การเปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักรู้ด้วยตนเอง
กระบวนการพัฒนาบุคลากรในเรื่องใดๆนั้น Facilitative Coaching จะเน้นวิชาเป็นศูนย์กลางที่พร้อมให้ผู้เข้าร่วมอบรมสืบค้นความจริงของตนเองในประเด็นนั้นๆ รวมถึงประสบการณ์ต่างๆที่ผู้เข้าร่วมแต่ละคนมีเกี่ยวกับประเด็นนั้นๆถือเป็นอีกความจริงหนึ่งที่เพื่อนๆจะได้ร่วมกันสืบค้น
การตระหนักรู้ในตนเองและเคารพในประสบการณ์ของเพื่อนที่ร่วมเข้าอบรมจะช่วยให้เห็นคุณค่าในตัวเพื่อน เห็นศักยภาพในตัวเพื่อนและเกิดการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ (Empathy) ตลอดเวลาทำกิจกรรม
การเปลี่ยนแปลงเกิดจากการเห็นตัวเองเข้าใจตนเอง และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองConceptual Framework
ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัตการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม