หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารสากล - หลักสูตร 1 วัน
(Effective International Business Communication)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารสากล (Effective International Business Communication)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและแนวความคิด
เป็นที่ทราบกันดีว่า ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้เพื่อติดต่อทางธุรกิจระหว่างประเทศ ทักษะภาษาอังกฤษจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะด้านการพูด ,การเขียน, การฟัง หรือการอ่าน ล้วนแต่เป็นทักษะที่จำเป็นต่อการสื่อสารทางธุรกิจทั้งสิ้น พนักงานที่มีทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะช่วยสร้างประโยชน์กับธุรกิจ สร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวกับลูกค้า และที่สำคัญช่วยเติมเต็มความสำเร็จทางธุรกิจในอนาคตให้กับองค์กร
หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยมีความรู้ภาษาอังกฤษระดับปานกลางขึ้นไป ให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้นในที่ทำงาน โดยแบ่งเนื้อออกเป็นสามส่วน ในส่วนแรกจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการเขียน โดยเริ่มปูพื้นฐานความรู้เกี่ยวการเขียนและประเภทเอกสารเพื่อติดต่อทางธุรกิจ อีเมล์, รายงาน, รายงานวาระการประชุม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนได้ดียิ่งขึ้น กระชับ ตรงประเด็น และประหยัดเวลาในการเขียนมากขึ้น
ในส่วนที่สองของหลักสูตร จะเป็นการอธิบายวิธีการเตรียมตัวเพื่อนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ การวางแผน, วางโครงเรื่อง, การฝึกฝนก่อนนำเสนอจริง ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ วิธีนำเสนอสารทั้งสามส่วนและวิธีวางกลยุทธ์เพื่อเตรียมคำตอบสำหรับคำถามที่อาจเกิดขึ้นระหว่างนำเสนอ
ในส่วนสุดท้าย ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้หลากหลายหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมความสัมพันธ์ในที่ทำงาน การสร้างบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านประโยคและคำศัพท์ที่จำเป็น วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้ไม่ได้ต้องการให้ผู้เข้าอบรมสื่อสารภาษาอังกฤษได้เหมือนเจ้าของภาษา เพราะหลายครั้งที่เจ้าของภาษาก็ไม่สามารถสื่อสารทางธุรกิจได้ดี เช่น ใช้ประโยคที่ซับซ้อนเกินไป, พูดเร็วเกินไป, ใช้คำศัพท์หรือตัวย่อที่ทำให้สับสน จุดประสงค์ของหลักสูตรนี้ คือ ช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถสื่อสารได้ดีขึ้น เข้าใจง่ายขึ้น และมั่นใจมากขึ้นที่จะสื่อสารทางธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษในที่ทำงาน

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)

ทักษะการเขียนอีเมล์:
ก้าวแรกก่อนจะเขียน:
    อบรม สัมมนา ทำแบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้ด้านการเขียน เรียนรู้ภาษาและการวางโครงเรื่องก่อนเริ่มเขียน
วิธีเขียนอีเมล์ให้มีประสิทธิภาพ:
    อบรม สัมมนา ทำความรู้จักกับโครงสร้างอีเมล์ ,ระดับภาษาการเขียน, เรียนรู้วิธีขึ้นต้นลงท้ายอีเมล์และวิธีเขียนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
มารยาทการเขียนอีเมล์ที่ควรรู้และข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยง:
    อบรม สัมมนา เรียนรู้มารยาททางธุรกิจในการเขียนอีเมล์ รวมถึงเทคนิคการเขียนให้ได้ผลลัพธ์, สิบข้อควรระวังในการเขียนอีเมล์
ทักษะการนำเสนอเพื่อโน้มน้าว:
ก้าวแรกก่อนจะนำเสนอ:
    อบรม สัมมนา เรียนรู้วิธีโครงสร้างและกระบวนการนำเสนออย่างเป็นระบบ เรียนรู้ภาษาและการวางโครงเรื่องที่จำเป็นก่อนนำเสนอ
วิธีนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ:
    อบรม สัมมนา ใช้เครื่องมือโมเดลในการนำเสนอ พร้อมชุดคำถามทั้ง 5 เพื่อเรียบเรียงความคิดให้เป็นระบบเพื่อการนำเสนอที่เข้าใจได้ง่ายขึ้น
หกหลุมพรางในการนำเสนอ และช่วงถามตอบ:
    อบรม สัมมนา ข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นในการนำเสนอและวิธีป้องกัน เทคนิคการตอบคำถามในระหว่างหรือหลังการนำเสนออย่างมืออาชีพ

สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในที่ทำงาน:
ก้าวแรกก่อนจะพูด:
    อบรม สัมมนา การฟังอย่างเข้าอกเข้าใจเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนอกจานั้นยังช่วยสานสัมพันธ์ให้กับคู่สนทนาได้อีกด้วย ในบทนี้จะได้เรียนรู้วิธีฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ เพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันและลดความขัดแย้งในที่ทำงาน
วิธีพูดภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจในที่ทำงาน:
    อบรม สัมมนา นำหลัก TIPS และ KISSSSs มาใช้เพื่อสื่อสารธุรกิจ พร้อมตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้สื่อสารจริง
สื่อสารเชื่อมสัมพันธ์และสร้างเครือข่าย:
    อบรม สัมมนา เรียนรู้การเริ่มต้นบทและสร้างสนทนาเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ เข้าใจแรงจูงในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือเพื่อนที่ทำงาน

Who Should Attend
พนักงานที่สนใจพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ ด้านการเขียน การพูด การฟัง
ผู้ที่สนใจพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพิ่มทักษะการโน้มน้าวในที่ทำงาน
ผู้ที่ทำงานร่วมกับที่คนที่มีความแตกต่างทางด้านภาษาและวัฒนธรรม

Learning Outcomes
    หลังจากเข้าอบรมหลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมจะสามารถ:
สื่อสารภาษาอังกฤษได้กระชับ, ตรงประเด็น และมีความมั่นใจมากขึ้นในที่ทำงาน
ยกระดับทักษะการสื่อสาร การพูด, การฟัง, การเขียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตระหนักถึงความสำคัญของการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ เพื่อยกระดับบทสนทนา
สื่อสารผ่านการนำเสนอได้ชัดเจน ตรงประเด็น และเป็นขั้นเป็นตอน
เขียนอีเมล์อย่างมืออาชีพด้วยเทคนิคการเขียนที่มีประสิทธิภาพ

Course Materials
ฝึกฝนการสื่อสารผ่านบทสนทนาโดยอาศัยบทบาทสมมุติในสถานการณ์ต่างๆ
แชร์ประสบการณ์ผ่านเรื่องเล่า และอภิปรายร่วมกันเพื่อหาทางออก
ใช้เกมส์เพื่อแข่งขันกันทั้งแบบทีม และรายบุคคล
มีเอกสารประกอบการอบรม
มีแบบฝึกหัดและกิจกรรมเพื่อเพิ่มคลังคำศัพท์
การอบรมใช้เวลา 1-2 วัน โดยจำนวนผู้เข้าเรียนที่เหมาะสมประมาณ 15 - 30 คน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม