หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะสำหรับการเป็นผู้นำ - หลักสูตร 1 วัน
(Leadership Skill)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะสำหรับการเป็นผู้นำ (Leadership Skill)

อ. ไพรัช วนัสบดีไพศาล

(วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการบริหารองค์กร การขาย การตลาด การลงทุน โลจิสติกส์)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
สำหรับผู้นำที่ต้องบริหารงาน บริหารคน บริหารเวลา บริหารการจัดการ รวมไปถึงการใช้จิตวิทยาในการเข้าช่วยเหลือและวิเคราะห์ คิดเชิงระบบ การครองใจคน การเรียนรู้หลักในการบริหารงานในส่วนต่างๆที่ผู้นำจำเป็นต้องเรียนรู้เทคนิค และทักษะหลายประการในภาวะที่ผู้นำเป็นอยู่ รวมไปถึงการเรียนรู้ทักษะที่สำคัญที่ผู้นำจะละเลยไม่ได้นั่นก็คือ การบริหารความคิดและอารมณ์ เพราะนี่คือหัวใจสำคัญที่จะนำพาไปสู่การเป็นผู้นำที่มีความสามารถและประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริงได้ และผู้นำที่มีประสิทธิภาพจะสามารถกำหนดทิศทางนำพาองค์กรให้บรรลุทุกเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ 
ในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน เป็นศาสตร์สำคัญของผู้นำที่จะต้องมี เพราะงานจะสำเร็จได้ ไม่ได้มีเราแค่คนเดียว ทีมงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องรอบข้างนั้นมีความสำคัญที่ผู้นำจะต้องใช้ ทักษะในการบริหารจัดการให้เกิดเป็นผลสัมฤทธิ์ขึ้นมา 
ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคและทักษะต่างๆของการเป็นผู้นำ รวมไปถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับจิตวิตยาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานทั้งของตนเอง และของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม และสามารถสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นกับงานที่ตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชาทำอยู่ได้ ส่งผลให้งานต่างๆเกิดประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จตามที่องค์กรได้กำหนดเป้าหมายไว้

“จะเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพได้ ต้องรู้มิติการบริหารรอบด้าน”

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีเทคนิคและทักษะของการเป็นผู้นำ 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดและทัศนคติสำหรับการเป็นผู้นำ 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการทำงานขององค์กร
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 วิเคราะห์การเป็นผู้นำของตนเอง 
วิเคราะห์การมองผู้อื่นในแง่มุมต่างๆ 
เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของผู้นำ 
องค์ประกอบของการเป็นผู้นำ

          บริหารงาน
          บริหารคน 
          บริหารตนเอง
          บริหารเวลา 
          บริหารความคิดและอารมณ์ 

คุณลักษณะสำคัญที่ผู้นำต้องมี 
จิตวิทยาการสื่อสารสำหรับผู้นำ 
จิตวิทยาการวิเคราะห์คนสำหรับผู้นำ 
จิตวิทยาการประสานงานสำหรับผู้นำ 
การบริหารงานมุมมองภาพรวมสำหรับผู้นำ 
การบริหารทีมงานหลักและทีมงานย่อยสำหรับผู้นำ 
การพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นสำหรับผู้นำ

          การรู้จักตรวจสอบตนเอง
          การปรับเปลี่ยนนิสัยการทำงาน
          การปรับทัศนคติเชิงบวก
          การปรับปรุงผลงานแบบไม่รู้จบ
          การสร้างแนวคิดและมุมมองใหม่ๆ
          การสร้างแรงบันดาลใจ 
          การสร้างบรรยากาศแห่งความสุข 
          การติดตามและประเมินผลงาน

กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร 
Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 

          ให้โจทย์ในการคิดวิเคราะห์สำหรับการเป็นผู้นำ
          นำเสนอทักษะสำหรับการเป็นผู้นำ 
          ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร ร่วมกันวิเคราะห์ความสำเร็จของแต่ละกลุ่มที่นำเสนอ 
          วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อปนี้

สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม 
ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำกลับไปฝึกปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น


วิธีการ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)
การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์ 
เน้นให้มีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมออกมา 
ระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบทบาทสมมติ

สไตล์การสอนของวิทยากร
Psychology for motivated thinking (การใช้จิตวิทยาเพื่อกระตุ้นความคิด)
Training interactive for leverage the real performance (การฝึกอบรมเชิงโต้ตอบสำหรับการใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติจริง) 
Psychology (จิตวิทยา) และ Interactive (เชิงโต้ตอบ) คือการนำจิตวิทยามาใช้ร่วมในการฝึกอบรม และกระตุ้นความคิดของผู้เรียนอยู่ตลอดในเชิงโต้ตอบแบบอินเตอร์แอคทีฟ

กลุ่มเป้าหมายของการอบรม
ผู้จัดการ 
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม