หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะสำหรับการเป็นหัวหน้างาน - หลักสูตร 1 วัน
(Supervisory Skill)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะสำหรับการเป็นหัวหน้างาน (Supervisory Skill)

อ. ไพรัช วนัสบดีไพศาล

(วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการบริหารองค์กร การขาย การตลาด การลงทุน โลจิสติกส์)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

“จะเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพได้ ต้องเตรียมตัวให้พร้อม”

หลักการและเหตุผล
สำหรับผู้ที่กำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้างาน เทคนิคและทักษะหลายประการของผู้ที่กำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้างานนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้วิธีคิดสำหรับการเป็นหัวหน้างาน เรียนรู้หลักในการครองใจคน เรียนรู้หลักในการบริหารงานในส่วนต่างๆ รวมไปถึงการบริหารคนและเวลา มีเทคนิคและทักษะที่สำคัญที่หัวหน้างานจะละเลยไม่ได้นั่นก็คือ การบริหารความคิดและอารมณ์ เพราะนี่คือหัวใจสำคัญที่จะนำพาไปสู่การเป็นผู้นำที่มีความสามารถได้อย่างแท้จริงได้ และสามารถต่อยอดทักษะการบริหารงานในระดับที่สูงขึ้นในลำดับต่อไป 
ในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน เป็นศาสตร์สำคัญของผู้ที่จะมาเป็นหัวหน้างานต้องมี เพราะงานจะสำเร็จได้ ไม่ได้มีเราแค่คนเดียว ทีมงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องรอบข้างนั้นมีความสำคัญที่หัวหน้างานจะต้องใช้ทักษะ ในการบริหารจัดการให้เกิดเป็นผลสัมฤทธิ์ขึ้นมา 
ผู้เข้ารับการอบรม จะได้เรียนรู้เทคนิคและทักษะต่างๆของการเป็นหัวหน้างาน รวมไปถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับจิตวิตยาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานทั้งของตนเอง และผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม และสามารถสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นกับงานที่ตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชาทำอยู่ได้ ส่งผลให้งานต่างๆเกิดประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จตามที่องค์กรได้กำหนดเป้าหมายไว้

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีเทคนิคและทักษะของการเป็นหัวหน้างาน 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดและทัศนคติสำหรับการเป็นหัวหน้างาน 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการทำงานขององค์กร

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
วิเคราะห์การเป็นผู้นำของตนเอง 
วิเคราะห์การมองผู้อื่นในแง่มุมต่างๆ 
เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน 
องค์ประกอบของการเป็นหัวหน้างาน 
         อบรมบริการ บริหารงาน
         อบรมบริการ บริหารคน
         อบรมบริการ บริหารตนเอง 
         อบรมบริการ บริหารความคิดและอารมณ์

คุณลักษณะสำคัญที่หัวหน้างานต้องมี 
จิตวิทยาการสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน 
จิตวิทยาการวิเคราะห์คนสำหรับหัวหน้างาน 
จิตวิทยาการประสานงานสำหรับหัวหน้างาน 
การบริหารเวลาและงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน 
การบริหารทีมงานสำหรับหัวหน้างาน 
การพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นสำหรับหัวหน้างาน
         อบรมบริการ การรู้จักตรวจสอบตนเอง
         อบรมบริการ การปรับเปลี่ยนนิสัยการทำงาน
         อบรมบริการ การปรับทัศนคติเชิงบวก
         อบรมบริการ การปรับปรุงผลงานแบบไม่รู้จบ
         อบรมบริการ การสร้างแนวคิดและมุมมองใหม่ๆ
         อบรมบริการ การสร้างแรงบันดาลใจ 
         อบรมบริการ การสร้างบรรยากาศแห่งความสุข 
         อบรมบริการ การติดตามและประเมินผลงาน

กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร 
Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 
         อบรมบริการ ให้โจทย์ในการคิดวิเคราะห์สำหรับการเป็นหัวหน้างาน 
         อบรมบริการ นำเสนอทักษะสำหรับการเป็นหัวหน้างาน 
         อบรมบริการ ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร ร่วมกันวิเคราะห์ความสำเร็จของแต่ละกลุ่มที่นำเสนอ
         อบรมบริการ วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อปนี้

สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม 
ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำกลับไปฝึกปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น

วิธีการ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)
การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์ 
เน้นให้มีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมออกมา 
ระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบทบาทสมมติ

สไตล์การสอนของวิทยากร
Psychology for motivated thinking (การใช้จิตวิทยาเพื่อกระตุ้นความคิด)
Training interactive for leverage the real performance (การฝึกอบรมเชิงโต้ตอบสำหรับการใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติจริง) 
Psychology (จิตวิทยา) และ Interactive (เชิงโต้ตอบ) คือการนำจิตวิทยามาใช้ร่วมในการฝึกอบรม และกระตุ้นความคิดของผู้เรียนอยู่ตลอดในเชิงโต้ตอบแบบอินเตอร์แอคทีฟ

กลุ่มเป้าหมายของการอบรม
ผู้จัดการ 
หัวหน้างาน 
พนักงาน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม