หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อเพิ่มยอดขาย - หลักสูตร 1 วัน
(Business English for Sales)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อเพิ่มยอดขาย (Business English for Sales)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและแนวความคิด
ในการสื่อสารทางธุรกิจ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาททำให้เราสามารถพูดคุยสื่อสาร ประชุมออนไลน์ หรือ นำเสนอสินค้าให้ลูกค้าไดเ้แม้กระทั่งอยู่กันคนละประเทศ ซึ่งภาษาที่ใช้ส่วนมากก็เป็นภาษาอังกฤษ ทักษะภาษาอังกฤษธุรกิจจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง
จากรายงานของ Harvard Business Review ทั่วโลกมีคนพูดภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อทางธุรกิจ จำนวนมากถึง1.75 พันล้านคนทั่วโลก และประมาณ 565 ล้านคนที่สื่อสารผ่านอินเตอร์เนต จนเกิดคำว่า “Englishnization” บริษัทชั้นนำทั่วโลก อาทิ Airbus, Daimler-Chrysler, Fast Retailing, Nokia, Renault, Samsung, SAP, Technicolor, and Microsoft in Beijing ก็ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารเป็นภาษาหลักขององค์กร
ด้วยหลักสูตร “ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อเพิ่มยอดขาย” ที่ประกอบไปด้วยภาษาอังกฤษที่เกี่ยวการขาย อาทิ การเสนอสินค้าทางโทรศัพท์, การนำเสนอพรีเซนเทชั่นสินค้า, การตั้งคำถามเพื่อหาข้อมูลลูกค้า, การปิดการขาย, การติดตามลูกค้า, การโน้มน้าวลูกค้าและ เจรจาต่อรอง รวมถึงฝึกการออกเสียงคำที่ไม่มีเสียงในภาษาไทย ซึ่งเป็นปัญหาการออกเสียงของคนไทยจำนวนมาก ดังนั้น หากพนักงานฝ่ายขายสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยความมั่นใจและสามารถให้ข้อมูลสินค้า, โน้มน้าวและจูงใจลูกค้าชาวต่างชาติได้ก็จะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพการขายและเพิ่มยอดขายให้กับองค์กรได้อย่างแน่นอน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มยอดขาย
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ ประโยค, สำนวน, คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับงานขาย
เพื่อให้เข้าใจความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมเพื่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เรียนรู้แนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษและมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาทักษะทั้งการพูดและฟังผ่านสื่อการสอนที่หลากหลาย

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 Business English for Sales: Introduction
      อบรม สัมมนา Informal Product Presentation
      อบรม สัมมนา Features, Advantages, Benefits (FAB Presentation)
      อบรม สัมมนา Taking an Order
 Sales and Interviews: Elevator Pitch
      อบรม สัมมนา Showing a Visitor Around
      อบรม สัมมนา Making your Approach
      อบรม สัมมนา Understanding Customer Needs
  Persuasion : Getting Attention
      อบรม สัมมนา Establishing the Need
      อบรม สัมมนา Satisfaction, Visualization and Action Steps
      อบรม สัมมนา Closing a Deal
      อบรม สัมมนา สรุปเนื้อหาการเรียนรู้ร่วมกัน พร้อมเขียน Action plan

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย ระดับปฏิบัติการและระดับหัวหน้างาน
ผู้ที่สนใจพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

สื่อและวิธีการเรียนรู้
อบรม สัมมนา อภิปรายกลุ่มและเวิร์คชอป (Workshop)
อบรม สัมมนา บรรยายประกอบสไลด์และวีดีโอ (Video Cilp)
อบรม สัมมนา แบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความเข้าใจ (Exercises)
อบรม สัมมนา บทบาทสมมติในสถานการณ์จำลอง (Role play)

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม