หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อเพิ่มยอดขาย - หลักสูตร 1 วัน
(Business English for Sales)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อเพิ่มยอดขาย (Business English for Sales)

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
ในการสื่อสารทางธุรกิจ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาททำให้เราสามารถพูดคุยสื่อสาร ประชุมออนไลน์ หรือ นำเสนอสินค้าให้ลูกค้าไดเ้แม้กระทั่งอยู่กันคนละประเทศ ซึ่งภาษาที่ใช้ส่วนมากก็เป็นภาษาอังกฤษ ทักษะภาษาอังกฤษธุรกิจจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง
จากรายงานของ Harvard Business Review ทั่วโลกมีคนพูดภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อทางธุรกิจ จำนวนมากถึง1.75 พันล้านคนทั่วโลก และประมาณ 565 ล้านคนที่สื่อสารผ่านอินเตอร์เนต จนเกิดคำว่า “Englishnization” บริษัทชั้นนำทั่วโลก อาทิ Airbus, Daimler-Chrysler, Fast Retailing, Nokia, Renault, Samsung, SAP, Technicolor, and Microsoft in Beijing ก็ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารเป็นภาษาหลักขององค์กร
ด้วยหลักสูตร “ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อเพิ่มยอดขาย” ที่ประกอบไปด้วยภาษาอังกฤษที่เกี่ยวการขาย อาทิ การเสนอสินค้าทางโทรศัพท์, การนำเสนอพรีเซนเทชั่นสินค้า, การตั้งคำถามเพื่อหาข้อมูลลูกค้า, การปิดการขาย, การติดตามลูกค้า, การโน้มน้าวลูกค้าและ เจรจาต่อรอง รวมถึงฝึกการออกเสียงคำที่ไม่มีเสียงในภาษาไทย ซึ่งเป็นปัญหาการออกเสียงของคนไทยจำนวนมาก ดังนั้น หากพนักงานฝ่ายขายสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยความมั่นใจและสามารถให้ข้อมูลสินค้า, โน้มน้าวและจูงใจลูกค้าชาวต่างชาติได้ก็จะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพการขายและเพิ่มยอดขายให้กับองค์กรได้อย่างแน่นอน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มยอดขาย
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ ประโยค, สำนวน, คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับงานขาย
เพื่อให้เข้าใจความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมเพื่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เรียนรู้แนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษและมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาทักษะทั้งการพูดและฟังผ่านสื่อการสอนที่หลากหลาย

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 Business English for Sales: Introduction
      อบรม สัมมนา Informal Product Presentation
      อบรม สัมมนา Features, Advantages, Benefits (FAB Presentation)
      อบรม สัมมนา Taking an Order
 Sales and Interviews: Elevator Pitch
      อบรม สัมมนา Showing a Visitor Around
      อบรม สัมมนา Making your Approach
      อบรม สัมมนา Understanding Customer Needs
  Persuasion : Getting Attention
      อบรม สัมมนา Establishing the Need
      อบรม สัมมนา Satisfaction, Visualization and Action Steps
      อบรม สัมมนา Closing a Deal
      อบรม สัมมนา สรุปเนื้อหาการเรียนรู้ร่วมกัน พร้อมเขียน Action plan

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย ระดับปฏิบัติการและระดับหัวหน้างาน
ผู้ที่สนใจพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

สื่อและวิธีการเรียนรู้
อบรม สัมมนา อภิปรายกลุ่มและเวิร์คชอป (Workshop)
อบรม สัมมนา บรรยายประกอบสไลด์และวีดีโอ (Video Cilp)
อบรม สัมมนา แบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความเข้าใจ (Exercises)
อบรม สัมมนา บทบาทสมมติในสถานการณ์จำลอง (Role play)

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม