หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะหัวหน้างานกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน - หลักสูตร 1 วัน
(Supervisory Skill and Performance Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) / หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะหัวหน้างานกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Supervisory Skill and Performance Management)

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
หัวหน้างานเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญมากในองค์กร เพราะเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับพนักงานและการสร้างผลการปฏิบัติงาน (Performance) ในองค์กร หากหัวหน้างานได้รับการพัฒนาทักษะที่สำคัญ จะทำให้มีความพร้อมในการเป็นหัวหน้างานที่ดีและสามารถสร้างผลงานร่วมกับพนักงานส่วนใหญ่ในองค์กรได้ตามเป้าหมาย
ทักษะที่สำคัญของหัวหน้างาน มีหลากหลายที่จำเป็นต้องใช้ในฐานะผู้บริหารผลการปฏิบัติงานร่วมกับพนักงาน เช่น
      อบรม สัมมนา การสั่งงาน มอบหมายงานและติดตามงาน (Delegation & Monitoring)
      อบรม สัมมนา การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดี (Communication)
      อบรม สัมมนา การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
      อบรม สัมมนา การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (PSDM)
      อบรม สัมมนา การบริหารเวลาอย่างเป็นระบบ (Time Management)
หลักการบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล เป็นวัฎจักรการทำงานที่หัวหน้างานต้องปฏิบัติให้ครบถ้วน คอยสอนงานและช่วยเหลือติดตามทีมงานอยู่ตลอด เพื่อให้ได้ผลการปฏิบัติงานที่บรรลุเป้าหมายขององค์กร

การโค้ชเพื่อสร้างผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น (Coaching for High Performance) เป็นกระบวนการพัฒนาทีมงานอย่างเป็นระบบ โดยการทำให้บุคลากรมีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น จากการพัฒนาให้ครบถ้วนที่สำคัญ


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาตัวเองในฐานะหัวหน้างานที่จะส่งผลไปถึงการบริหารผลการปฏิบัติงานของตัวเองกับทีมงานได้อย่างชัดเจน
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Supervisory Skill) ได้ด้วยตัวเอง สามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที
เพื่อให้ผู้เรียนมีกรอบความคิดในการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ที่ดี เกิดความเข้าใจแนวทางบริหารที่เป็น Style ของตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะการโค้ชผลการปฏิบัติงานให้กับทีมงานและประยุกต์ใช้ได้ทันที
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสร้างกรอบความคิดการเป็นหัวหน้างานที่ดี
      อบรม สัมมนา สนุกกับการส่องกระจกเงาด้วยตัวเอง
      อบรม สัมมนา หัวหน้างานในอุดมคติของทีมงานทั่วไป
      อบรม สัมมนา การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ด้วย 5Q
      อบรม สัมมนา การสร้างภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง
      อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดแนวทางการป็นหัวหน้างาน Style ตัวเอง
การพัฒนาทักษะที่สำคัญของหัวหน้างาน
      อบรม สัมมนา การสั่งงาน มอบหมายงานและติดตามงาน (Delegation & Monitoring)
      อบรม สัมมนา การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดี (Communication)
      อบรม สัมมนา การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
      อบรม สัมมนา การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (PSDM)
      อบรม สัมมนา การบริหารเวลาอย่างเป็นระบบ (Time Management)
      อบรม สัมมนา Workshop : การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา : การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ
หลักการบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล
      อบรม สัมมนา การให้ความสำคัญที่เป้าหมาย แผนงานและการปฏิบัติงาน (Planning for Target)
      อบรม สัมมนา การสอนงานได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน (Teaching, Training, Coaching)
      อบรม สัมมนา การให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างมีคุณภาพ (Effective Feedback)
      อบรม สัมมนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Appraisal)
      อบรม สัมมนา การชื่นชมและการให้การยอมรับ (Recognition)
      อบรม สัมมนา Role Playing : การสอนงานและการป้อนกลับ (Coaching & Feedback)
การโค้ชเพื่อผลการปฏิบัติงานที่ดี (High Performance Coaching)
      อบรม สัมมนา นิยาม ความหมายของการโค้ชงาน
      อบรม สัมมนา ทักษะที่สำคัญของการโค้ชงาน
      อบรม สัมมนา การโค้ชงานด้วย GROW Model
      อบรม สัมมนา การโค้ชงาน ณ จุดปฏิบัติงาน (Coaching on Job)
      อบรม สัมมนา Role playing : การฝึกฝนการโค้ชซึ่งกันและกัน
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
แนวทางของโปรแกรมและเป้าหมายจะให้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการกำหนด เพื่อให้ได้ทิศทางที่องค์กรต้องการ และเพื่อให้สามารถ ดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืนภายหลังจากที่จบสิ้นโปรแกรมการพัฒนาแล้ว
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
ผู้บริหารระดับสูงควรมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับกลาง, ผู้จัดการ ว่าไปในทิศทางใด จะได้สามารถสนับสนุนช่วยเหลือให้เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นธรรมชาติในที่สุด ในระหว่างการทำงานปกติ
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. จันทร์เพ็ญ เพ็ชรดำรงชัยกุล

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง