หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ ภาค1 - หลักสูตร 1 วัน

(Supervisor Skills)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2561 / Other / ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ ภาค1

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ปัจจุบันหัวหน้างานจะเป็นตำแหน่งที่มีบทบาทสำคัญมากในการบริหารกิจการขององค์กร ซึ่งการจะเป็นหัวหน้างานไม่ใช่เรื่องยาก แต่การเป็นหัวหน้างานที่ดีและประสบความสำเร็จนั้น ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะนอกจากต้องบริหารงานของตนเอง บริหารงานของลูกน้องแล้ว ยังต้องบริหารคนในทีมด้วย หลายบริษัทจะต้องมีการพัฒนาคนก่อนที่จะเลื่อนตำแหน่งให้เป็นหัวหน้างาน เพราะหากไม่มีการพัฒนาความพร้อมก่อนล่วงหน้า จะกลายเป็นสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ ในการบริหารงานและบริหารคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จนบางครั้งอาจกล่าวได้ว่าองค์กรได้สูญเสียพนักงานดี ๆ ไปคนหนึ่ง และกลับได้หัวหน้างานแย่ ๆ มาแทน งานก็ไม่เดิน คนก็มีปัญหา 
   หลักสูตรนี้ จะนำเสนอทักษะต้นแบบ (Model) ของการเป็นหัวหน้างงานยุคใหม่ ให้กับผู้เข้าสัมนาได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะของตนเอง เพื่อให้เกิดความพร้อมสำหรับบทบาทการเป็นหัวหน้างานที่ดี ทั้งเรื่องการบริหารงาน และบริหารคน พร้อมที่จะนำพาทีม ไปสู่เป้าหมายของหน่วยงานและเป้าหมายของคนในทีมงาน

วัตถุประสงค์
 ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่หัวหน้างาน สามารถนำไปใช้ในการทำงานสอดคล้องกับ ความคาดหวังขององค์กร 
ทราบถึงขอบข่ายภารกิจหลักและทักษะที่จำเป็นจะต้องพัฒนา สู่การเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ
เข้าใจถึงการใช้ทักษะในด้านต่างๆ อย่างรอบด้าน และครบถ้วน
เสริมสร้างภาวะผู้นำ ในการบริหารงานและบริหารคนได้อย่างเหมาะสม
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 แนวคิดและหลักการบริหารงานที่หัวหน้างานควรรู้ 
บทบาทหน้าที่และทักษะที่จำเป็นในการบริหารหน่วยงานในฐานะหัวหน้างานที่ดี 
ทักษะด้านการบริหารงาน 4 ด้าน 

       การวางแผนงานและกำหนดเป้าหมาย
       การควบคุมงาน 
       การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา 
       การปรับปรุงงาน 

แนวคิดและหลักการบริหารคนที่หัวหน้างานควรรู้ 
ทักษะด้านการบริหารคน 4 ด้าน

       การจูงใจพนักงาน 
       การสื่อสาร 
       การบริหารทีมงาน
       การสอนงาน 

สรุป และถาม-ตอบ ปัญหาเกี่ยวกับงานและคนที่พบบ่อย

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
Workshop : ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาการบริหารคนและจัดทำ Action Plans
 Case Study : การบริหารงาน และการบริหารคน


แนวทางการฝึกอบรม

การบรรยายอย่างมีส่วนร่วม (Participative Techniques)
อภิปรายกลุ่ม 
 กรณีศึกษา (Case Study) และ Workshop 

หมายเหตุ : กรณีจัด In-house จะมีแบบสำรวจเพื่อวิเคราะห์ปัญหาด้าน HR ของบริษัทลูกค้า และนำมาจัดทำ Action Plan ในห้องสัมมนา ส่งมอบให้ลูกค้า

    แชร์            แชร์  

อาจารย์ พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
วิทยากร อาจารย์ และที่ปรึกษาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : หัวหน้างานSupervisor SkillsHR

แสดงความคิดเห็น