หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ ภาค1 - หลักสูตร 1 วัน

(Supervisor Skills)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ ภาค1

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันหัวหน้างานจะเป็นตำแหน่งที่มีบทบาทสำคัญมากในการบริหารกิจการขององค์กร ซึ่งการจะเป็นหัวหน้างานไม่ใช่เรื่องยาก แต่การเป็นหัวหน้างานที่ดีและประสบความสำเร็จนั้น ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะนอกจากต้องบริหารงานของตนเอง บริหารงานของลูกน้องแล้ว ยังต้องบริหารคนในทีมด้วย หลายบริษัทจะต้องมีการพัฒนาคนก่อนที่จะเลื่อนตำแหน่งให้เป็นหัวหน้างาน เพราะหากไม่มีการพัฒนาความพร้อมก่อนล่วงหน้า จะกลายเป็นสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ ในการบริหารงานและบริหารคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จนบางครั้งอาจกล่าวได้ว่าองค์กรได้สูญเสียพนักงานดี ๆ ไปคนหนึ่ง และกลับได้หัวหน้างานแย่ ๆ มาแทน งานก็ไม่เดิน คนก็มีปัญหา
หลักสูตรนี้ จะนำเสนอทักษะต้นแบบ (Model) ของการเป็นหัวหน้างงานยุคใหม่ ให้กับผู้เข้าสัมนาได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะของตนเอง เพื่อให้เกิดความพร้อมสำหรับบทบาทการเป็นหัวหน้างานที่ดี ทั้งเรื่องการบริหารงาน และบริหารคน พร้อมที่จะนำพาทีม ไปสู่เป้าหมายของหน่วยงานและเป้าหมายของคนในทีมงาน

วัตถุประสงค์
ให้หัวหน้างานตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ สามารถนำไปใช้ในการทำงานสอดคล้องกับ ความคาดหวังขององค์กร
ให้หัวหน้างานทราบถึงขอบข่ายภารกิจหลักและทักษะที่จำเป็นจะต้องพัฒนา สู่การเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ
ให้หัวหน้างานเข้าใจถึงการใช้ทักษะในด้านต่างๆ อย่างรอบด้าน และครบถ้วน
เสริมสร้างภาวะผู้นำ ในการบริหารงานและบริหารคนได้อย่างเหมาะสม

 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
แนวคิดและหลักการบริหารงานที่หัวหน้างานควรรู้
บทบาทหน้าที่และทักษะที่จำเป็นในการบริหารหน่วยงานในฐานะหัวหน้างานที่ดี
ทักษะด้านการบริหารงาน 4 ด้าน
       การวางแผนงานและกำหนดเป้าหมาย
       การควบคุมงาน
       การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา
       การปรับปรุงงาน
แนวคิดและหลักการบริหารคนที่หัวหน้างานควรรู้
ทักษะด้านการบริหารคน 4 ด้าน
       การจูงใจพนักงาน
       การสื่อสาร
       การบริหารทีมงาน
       การสอนงาน

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
กรณีศึกษาการบริหารงาน และการบริหารคน
Workshop ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาการบริหารคนและจัดทำ Action Plan

แนวทางการฝึกอบรม
การบรรยายอย่างมีส่วนร่วม (Participative Techniques)
อภิปรายกลุ่ม
Case Study และ Workshop

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
วิทยากร อาจารย์ และที่ปรึกษาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : หัวหน้างานSupervisor SkillsHR

แสดงความคิดเห็น