หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะอนาคตสำหรับผู้นำแห่งอนาคต - หลักสูตร 1 วัน
(Future Skill for Future Leadership)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Leadership / หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะอนาคตสำหรับผู้นำแห่งอนาคต (Future Skill for Future Leadership)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Leadership

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
โลกในอนาคตที่ AI จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำงานและดำเนินธุรกิจ บุคลากรในองค์กรต้องปรับตัวให้มีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ผู้นำในอนาคต (Future Leadership) จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรต้องพัฒนาให้เกิดขึ้น
ผู้นำแห่งอนาคตควรมีทักษะที่สำคัญ ดังนี้.....
      - ทักษะด้านการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยี
      - ทักษะด้านการคิดในการแก้ปัญหา
      - ทักษะด้านการจัดการอบรมณ์และความยืดหยุ่น
      - ทักษะด้านการสื่อสารเข้าใจผู้อื่นและการรับฟัง
      - ทักษะด้านการจูงใจทีมงานให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาทักษะอนาคต (Future Skill) ให้กับผู้นำในระดับต่างๆในองค์กรช่วยทำให้สามารถใช้ทักษะด้านต่างๆในการจัดการงาน ดุแลคนและสร้างผลงานอย่างมีประสิทธิภาพนำพาองค์กรให้ก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีได้อย่างทันท่วงที ทำให้ทีมงานเกิดความกระตือรือร้นในการปรับเปลี่ยนตัวเอง ฟื้นตัวจากความล้มเหลวได้อย่างรวดเร็ว เลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
 
วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะอนาคตได้อย่างครบถ้วน สามารถนำความรู้ที่ได้รับประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะต่างๆด้วยกิจกรรม กรณีศึกษาและสถานการณ์สมมติจนเกิดความเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง
เพื่อทำให้ผู้เรียนพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นในการเป็นผู้นำแห่งอนาคตโดยการนำทักษะต่างๆไปฝึกฝนด้วยตัวเองต่อไป
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ตระหนักรู้และเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตในการสร้างผลงานในทุกๆสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ได้ด้วยความมั่นใจ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม

 การสร้างความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
    อบรม สัมมนา ความเข้าใจข้อมูลและเทคโนโลยี (Data Literacy)
    อบรม สัมมนา ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)
    อบรม สัมมนา การใช้ Data Solution กับ Digital Transformation
    อบรม สัมมนา การบริหารจัดการธุรกิจและการสร้างกลยุทธ์ (Platform & Digital Marketing)
    อบรม สัมมนา กิจกรรม I : การสร้างกรอบความคิดดิจิทัล (Digital Mindset)
การประเมินสถานการณ์และการตัดสินใจที่ซับซ้อน
    อบรม สัมมนา การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
    อบรม สัมมนา การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)
    อบรม สัมมนา การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
    อบรม สัมมนา การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)
    อบรม สัมมนา กิจกรรม II : กรณีศึกษาและการประยุกต์ใช้
ความสามารถในการปรับตัวและความยืดหยุ่น
    อบรม สัมมนา การปรับตัวอย่างรวดเร็ว (Agility Mindset)
    อบรม สัมมนา ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
    อบรม สัมมนา ความสามารถในการฟื้นตัวเองจากการล้มเหลว (Resilience)
    อบรม สัมมนา ความฉลาดทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย (Diversity)
    อบรม สัมมนา กิจกรรม III : การปรับตัวกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
การสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองและผู้อื่น
    อบรม สัมมนา ความเป็นผู้นำสร้างแรงจูงใจ (Inspiration Leadership)
    อบรม สัมมนา การสื่อสารเข้าใจผู้อื่นและการฟังเชิงลึก (Empathic Communication)
    อบรม สัมมนา ความสนใจใคร่รู้และเรียนรู้ตลอดชีวิต (Curiosity & Life Long Learning)
    อบรม สัมมนา การบริหารพนักงานดาวเด่น (Talent Management)
    อบรม สัมมนา กิจกรรม IV : การทำงานร่วมกันและการทำงานเป็นทีม
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน 
ผู้จัดการ 
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง