หลักสูตรฝึกอบรม ทำงานได้ง่าย แค่เข้าใจคน - หลักสูตร 1 วัน
(Easy Work with Empathy)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ทำงานได้ง่าย แค่เข้าใจคน (Easy Work with Empathy)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและแนวความคิด
        “คนนั้นจะเอาแบบนี้ คนนี้จะเอาแบบนั้น ตกลงกันไม่ได้ ทำคนเดียวดีกว่า”
        “ผู้รับบริการก็เอาแต่ใจ เราอุตส่าห์หวังดี ทำยังไงก็ไม่เห็นจะถูกใจ”
        “หัวหน้าบอกให้คิดเอง แต่เสนอไปก็ไม่เอา แล้วให้ทำอย่างไร”

        เราเหมือนกับทีมของเราตรงไหน แล้วเราต่างจากคนอื่นๆ ในเรื่องใด คำถามไหนตอบง่ายกว่ากันครับ ความแตกต่างทางความคิด เหมือนจะเป็นเรื่องปกติในการทำงาน เพราะสมองของเราทุกคนไม่เหมือนกัน ทำให้แม้จะอยู่ในสถานการการณ์เดียวกัน ทำงานเหมือนกัน แต่ด้วยชุดความเชื่อ ความคิด และความรู้สึกที่แตกต่างกัน แต่ละคนก็จะตอบสนองต่อสถานการณ์แตกต่างกัน โดยแสดงออกมาให้เห็นผ่านทางคำพูดและพฤติกรรมของแต่ละบุคคล เราแต่ละคนสามารถมองเห็นความแตกต่างนี้ แต่มักเผลอยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง จนขาดความเข้าใจผู้อื่น จึงมักเกิดความขัดแย้งในการทำงานบนความหวังดีของแต่ละฝ่าย เพราะต่างคนก็ต่างคิดว่าตนเองเป็นฝ่ายถูกต้อง คิดว่าวิธีการที่ตนเองคิด ตนเองถนัด เป็นเรื่องที่จะนำทีมไปสู่ความสำเร็จ จนลืมความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน และเฝ้าคิดว่าทำไมคนอื่นๆ ไม่ยอมเข้าใจเรา ไม่ยอมเห็นใจเราบ้าง จนเกิดอารมณ์เชิงลบ เบื่อ เครียด โมโห หงุดหงิด จนเกิดอาการหมดไฟในการทำงานตามมา
        มีหลายศาสตร์ที่ช่วยให้เราสามารถเข้าใจความแตกต่างนี้ และการเข้าใจธรรมชาติการทำงานของสมองเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่ทำให้เราสามารถเข้าใจคนอื่นๆ เพราะสมองเป็นต้นกำเนิดของความเชื่อ ความคิด ความรู้สึก และการกระทำของเรา เมื่อเราเข้าใจสมองของเรา เราจะสามารถควบคุมสมองของเราให้ทำงานในเชิงสร้างสรรค์ ไม่เช่นนั้นแล้ว สมองอาจควบคุมตัวเราอยู่ก็เป็นได้ การเข้าใจตัวเราและผู้อื่น ผ่านการทำงานของสมองอย่างง่ายๆ จะช่วยเราให้เราทำงานง่ายขึ้นในหลายๆ เรื่อง
      อบรม สัมมนา เข้าใจสาเหตุของอารมณ์เชิงลบ และปรับเปลี่ยนมาใช้ความคิดเชิงบวกได้เร็วขึ้น
      อบรม สัมมนา เข้าใจรูปแบบการคิดและการตัดสินใจ จากสมองทั้ง 4 ด้าน เพื่อเข้าใจคนอื่นๆ ได้ง่ายขึ้น
      อบรม สัมมนา เข้าใจสิ่งที่สมองต้องการ (Brain CARES) เพื่อใช้ในการจูงใจตนเอง และโน้มน้าวผู้อื่น ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
      อบรม สัมมนา เข้าใจวิธีการสร้างความสุขให้ตนเองและผู้อื่นด้วยการสร้างสารเคมีแห่งความสุข (Hormone of Happiness)
        การตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าอกเข้าใจกัน จะทำให้ทุกคนหันมาให้ความสำคัญกับสิ่งที่เป็นคุณค่าภายในของบุคคลอื่นๆ มากขึ้น จึงเริ่มต้นการสื่อสารสร้างสัมพันธ์ได้ดีขึ้น สามารถบริหารความขัดแย้งบนความแตกต่างในทีมได้ และมีเทคนิคในการบริการที่ได้ใจของลูกค้าหรือผู้รับบริการที่ดียิ่งขึ้น ผลลัพธ์คือการสร้างความสุขร่วมกันทั้งตัวเราองเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนลูกค้าหรือผู้รับบริการ

วัตถุประสงค์
1. ตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าอกเข้าใจผู้อื่น เพื่อให้การทำงานง่ายขึ้น และมีความสุขมากขึ้นในการทำงานร่วมกัน
2. มีทักษะในการสำรวจพฤติกรรม เพื่อรู้จักตนเอง ยอมรับผู้อื่น ด้วยความเข้าใจธรรมชาติของสมองที่แตกต่างกัน
3. เรียนรู้เทคนิคที่เหมาะสมกับตนเอง ในการจูงใจตนเอง และโน้มน้าวผู้อื่น บนความต้องการที่แท้จริงที่แตกต่างของแต่ละบุคคล
4. สร้างแนวทางการทำงานเป็นทีมของตนเอง ที่จะทำให้ตนเองมีพลังในการทำงาน และมีความสุขในการใช้ชีวิต

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ช่วงที่ 1 Exploration สำรวจแนวคิดในการทำงานเป็นทีม เพื่อมองเห็น ยอมรับ อยากเปลี่ยนแปลง สู่กรอบความคิดใหม่ๆ
      อบรม สัมมนา Empathy Yourself เข้าใจตนเอง มองเห็นจุดแข็ง
      อบรม สัมมนา Behavior Cycle สำรวจกรอบความคิดในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
      อบรม สัมมนา Empathy and Sympathy เสน่ห์ที่แตกต่างของการเข้าอกเข้าใจและเห็นอกเห็นใจ
      อบรม สัมมนา ตัวอย่างกิจกรรม My Strength ชื่นชมตนเอง ชมเชยผู้อื่น
      อบรม สัมมนา Workshop Reflection ส่องกระจก เพื่อมองเห็น ยอมรับ อยากเปลี่ยนแปลง ให้ตนเองดีขึ้น
ช่วงที่ 2 Empowerment สร้างความเชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลง
      อบรม สัมมนา Brain CARES เข้าใจความต้องการพื้นฐานของผู้คน
      อบรม สัมมนา Mind Trap หลุมพรางในการทำงานร่วมกัน และเทคนิคการก้าวข้ามหลุมพราง
      อบรม สัมมนา Growth Mindset for Teamwork กรอบความคิดที่ดีทำให้เราทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
      อบรม สัมมนา ตัวอย่างกิจกรรม Share Your Team Experience แลกเปลี่ยนประสบการณ์วิธีการทำงานร่วมกับผู้อื่น
      อบรม สัมมนา Workshop My Way My Team กำหนดแนวทางในการพัฒนาตนเองเพื่อทำงานเป็นทีมให้มีความสุขและเกิดประสิทธิภาพ
ช่วงที่ 3 Expanding เทคนิคและเครื่องมือต่างๆ ในการต่อยอดทักษะในการรู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่น
      อบรม สัมมนา 4 Brain Thinking Style สมองและความคิดที่แตกต่าง
      อบรม สัมมนา Build Rapport สร้างสะพานเชื่อมสัมพันธ์
      อบรม สัมมนา Empathic Listening เทคนิคการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ
      อบรม สัมมนา NVC การสื่อสารอย่างสันติ
      อบรม สัมมนา ตัวอย่างกิจกรรม Communication and Connection ฝึกฝนทักษะการฟังและการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์
      อบรม สัมมนา Case Study Empathic Communication
      อบรม สัมมนา ศึกษากรณีศึกษาเพื่อเข้าใจผู้คนรอบข้าง
ช่วงที่ 4 Engagement เชื่อมโยงความคิดสู่การกระทำ
      อบรม สัมมนา Service Brain การเข้าใจผู้รับบริการ และเทคนิคการบริการให้ได้ใจลูกค้า
      อบรม สัมมนา Hormone of Happiness การสร้างความสุขให้ตนเองและผู้อื่น
      อบรม สัมมนา Empowering Teamwork สร้างพลังในการทำงานเป็นทีมอย่างเข้าอกเข้าใจ
      อบรม สัมมนา Roleplay แสดงบทบาทสมมติในการทำงานรูปแบบใหม่บนพื้นฐานความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน

ช่วงถามตอบปัญหา
การบ้านและแนวทางการติดตามผล

กรอบแนวคิดในการฝึกอบรม
ทำงานได้ง่าย แค่เข้าใจคน

แนวทางในการฝึกอบรม
Training and Group Coaching ใช้กระบวนการผสมผสานทั้งการ Teaching, Training และ Coaching ในระหว่างการอบรม เพื่อให้ผู้เรียนได้รับทั้งความรู้ ความเข้าใจ ฝึกฝนทักษะ และทัศนคติที่ดี
      อบรม สัมมนา Teaching for Knowledge เพื่อให้ข้อมูลหรือทำความเข้าใจเนื้อหาตามหัวข้อบรรยาย
      อบรม สัมมนา Training for Skill เพื่อฝึกทักษะผ่านการทดลองคิด วางแผนและปฏิบัติ ผ่านแบบทดสอบ กิจกรรม และกรณีศึกษา
      อบรม สัมมนา Coaching for Explore เพื่อสำรวจสิ่งที่เป็นหลุมพราง ความเชื่ออันจำกัด ซึ่งเป็นตัวฉุดรั้งความสำเร็จ และหันมาค้นหาศักยภาพ จุดแข็ง หรือคุณค่าที่ดีที่สามารถนำมาใช้สร้างแนวทางสู่ความสำเร็จของตนเอง
      อบรม สัมมนา Coaching for Change ใช้กระบวนการ Coaching เพื่อสร้างเป้าหมาย ทางเลือกใหม่ๆ และแรงจูงใจที่จะนำไปสู่การลงมือปฏิบัติให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
Brain Based Learning ทำความเข้าใจธรรมชาติการทำงานของสมองในการเรียนรู้ สร้างสภาวะที่สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน ทำให้สมองของผู้เรียนมีความสุข ไม่ทำให้เกิดความกลัวหรือความกังวล เน้นการพัฒนาจากจุดแข็ง และใช้สมองส่วนคิดให้มากขึ้นเพื่อสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ แทนการตกอยู่ใต้อิทธิพลของสมองส่วนอารมณ์ที่เป็นลบ แล้วใช้วงจรพฤติกรรมเดิมในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
Positive Psychology สร้างสภาวะที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ด้วยการสร้างสมดุลของการสนับสนุนและความท้าทาย บนหน้าที่และเป้าหมายที่ตั้งไว้ กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นหาคุณค่าของตนเอง และมองเห็นประโยชน์และผลตอบแทนที่มากกว่าปัจจัยภายนอก แต่เป็นการพัฒนาตนเองและการได้ใช้คุณค่าของตนเองในการทำงาน เห็นความสำคัญของการได้ช่วยเหลือผู้อื่นและองค์กรด้วยสิ่งที่ตนมี

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม