หลักสูตรฝึกอบรม ทำแผนพัฒนารายบุคคลอย่างไรให้สอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ขององค์กร - หลักสูตร 1 วัน
(IDP to drive the company goal)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ทำแผนพัฒนารายบุคคลอย่างไรให้สอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ขององค์กร (IDP to drive the company goal)

อ. พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

(วิทยากร อาจารย์ และที่ปรึกษาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) คือ กรอบหรือแนวทางที่จะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงานและสายอาชีพของตน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาจุดอ่อน (weakness) และเสริมจุดแข็ง (Strength) ของบุคลากรในหน่วยงาน และจะมีประโยชน์อย่างยิ่งหากแผนพัฒนารายบุคคลนั้นถูกจัดทำให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมายและความต้องการขององค์กร ตามระบบสมรรถนะขององค์กร ( Competency Training Roadmap) เพื่อให้มีบุคลากรมีศักยภาพพร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ

วัตถุประสงค์
เรียนรู้หลักการในการทำ Competency Based Training Road Map
เรียนรู้หลักการ กระบวนการ ตลอดจนวิธีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล (IDP)
เพื่อให้เข้าใจถึงแนวคิดและความสำคัญของระบบ Competency ที่มีต่อการจัดทำแผน IDP
สามารถกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ได้อย่างเหมาะสมกับบุคลากรแต่ละท่าน

 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
แนวคิด และกลักการของ Individual Development Plan : IDP
       การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) คืออะไร
       ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการทำ IDP
       บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องและบทบาทในการจัดทำ IDP
       ลักษณะที่ดีของIDP
องค์ประกอบการจัดทำ Training Road Map
       การวิเคราะห์เป้าหมายและความต้องการด้านสมรรถนะ (Competency) ขององค์กร
       Competency ปัจจัยที่นำมาใช้กำหนด IDP คืออะไร มีกี่ประเภท และมีความสำคัญอย่างไร?
       ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบของงาน (Job Description) ในแต่ละตำแหน่งงาน
       การวิเคราะห์หาสมรรถนะที่ต้องการตามขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบของงาน
       หลักการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path)
       Competency และความสัมพันธ์ในการทำTraining Roadmap ทั้ง Core, Function & Managerial Competency
ขั้นตอนการทำ IDP: Individual Development Plan
       การหาช่องว่างสมรรถนะหลักตาม Competency เพื่อสรุปประเด็นเนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรมเป็นรายบุคคล
             - แบบประเมินช่องว่างสมรรถนะ (Competency Gap)
             - การสังเกตพฤติกรรม
             - การสัมภาษณ์แบบ S-T-A-R
             - ศูนย์ประเมิน (Assessment Center)
             - การทดสอบ (Testing)
             - การมอบหมายโครงการ
       การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมตามระดับและประเภทของ Competency ทั้ง Core, Function & Managerial  Competency
       การระบุเครื่องมือ/ วิธีการพัฒนาพนักงาน
             - การฝึกอบรมในห้องเรียน (Classroom Training)
             - เครื่องมืออื่นที่ไม่ใช่การฝึกอบรมในห้องเรียน (Non – Classroom Training)
       การประชุมและหารือร่วมกันระหว่าง ผู้ที่ต้องพัฒนา หัวหน้างานและฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อกำหนดแผน IDP
       การติดตามและประเมินผลตามแผน IDP

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
Workshop : การวิเคราะห์เป้าหมายและความต้องการด้านสมรรถนะ(Competency) ของ องค์กร การวิเคราะห์หาสมรรถนะที่ต้องการตามขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบของงาน การหาช่องว่างพฤติกรรมหลักตาม Competency รายบุคคล

แนวทางการฝึกอบรม
การบรรยายอย่างมีส่วนร่วม (Participative Techniques)
อภิปรายกลุ่ม
Case Study และ Workshop

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม