หลักสูตรฝึกอบรม ทำแผนพัฒนารายบุคคลอย่างไรให้สอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ขององค์กร - หลักสูตร 1 วัน

(IDP to drive the company goal)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2561 / Other / ทำแผนพัฒนารายบุคคลอย่างไรให้สอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ขององค์กร

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) คือ กรอบหรือแนวทางที่จะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงาน ได้บรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงาน และสายอาชีพของตนโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาจุดอ่อน (weakness) และเสริมจุดแข็ง (Strength) ของบุคลากรในหน่วยงาน และจะมีประโยชน์อย่างยิ่งหากแผนพัฒนารายบุคคลนั้นถูกจัดทำให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมายและความต้องการขององค์กร ตามระบบสมรรถนะขององค์กร ( Competency Training Roadmap) เพื่อให้มีบุคลากรมีศักยภาพพร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ

วัตถุประสงค์
เรียนรู้หลักการในการทำ Competency Based Training Roadmap 
เรียนรู้หลักการ กระบวนการ ตลอดจนวิธีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล (IDP) 
เพื่อให้เข้าใจถึงแนวคิดและความสำคัญของระบบ Competency ที่มีต่อการจัดทำแผน IDP
สามารถกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรรานบุคคล (IDP) ได้อย่างเหมาะสมกับบุคลากรแต่ละท่าน

 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
แนวคิด และหลักการของ Individual Development Plan : IDP 
       การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) คืออะไร 
       ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการทำ IDP 
       บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และ บทบาทในการจัดทำ IDP 
       ลักษณะที่ดีของ IDP
องค์ประกอบการจัดทำ Training Roadmap        การวิเคราะห์เป้าหมายและความต้องการด้านสมรรถนะ(Competency) ขององค์กร 
       Competency ปัจจัยที่นำมาใช้กำหนด IDP คืออะไร มีกี่ประเภท และมีความสำคัญอย่างไร? 
       ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบของงาน(Job Description) ในแต่ละตำแหน่งงาน 
       การวิเคราะห์หาสมรรถนะที่ต้องการตามขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบของงาน 
       หลักการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ(Career Path) 
       Competency และความสัมพันธ์ในการทำTraining Roadmap ทั้ง Core, Function& Managerial Competency 
ขั้นตอนการทำ IDP: Individual Development Plan 
       การหาช่องว่างสมรรถนะหลักตาม Competency เพื่อสรุปประเด็นเนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรม เป็นรายบุคคล
             - แบบประเมินช่องว่างสมรรถนะ (Competency Gap) 
             - การสังเกตพฤติกรรม 
             - การสัมภาษณ์แบบ ST-A-R
             - ศูนย์ประเมิน (Assessment Center) 
             - การทดสอบ (Testing) 
             - การมอบหมายโครงการ 
       การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมตามระดับและประเภทของ Competency ทั้ง Core, Function &Managerial Competency 
       การระบุเครื่องมือ/ วิธีการพัฒนาพนักงาน
             - การฝึกอบรมในห้องเรียน (Classroom Training) 
             - เครื่องมืออื่นที่ไม่ใช่การฝึกอบรมในห้องเรียน (Non – Classroom Training) 
       การประชุมและหารือร่วมกันระหว่าง ผู้ที่ต้องพัฒนา หัวหน้างานและฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อกำหนดแผน IDP 
       การติดตามและประเมินผลตามแผน IDP

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
Workshop : การวิเคราะห์เป้าหมายและความต้องการด้านสมรรถนะ (Competency) ของ องค์กร การวิเคราะห์หาสมรรถนะที่ต้องการตามขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบของงาน การหาช่องว่างพฤติกรรมหลักตาม Competency รายบุคคล

แนวทางการฝึกอบรม

การบรรยายอย่างมีส่วนร่วม (Participative Techniques) 
อภิปรายกลุ่ม 
Case Study และ Workshop

    แชร์            แชร์  

อาจารย์ พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
วิทยากร อาจารย์ และที่ปรึกษาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : IDPHRCompetency

แสดงความคิดเห็น